Close

Πτυχίο Τοπογράφος Μηχανικός*

Περιγραφή Προγράμματος

Ο Τοπογράφος Μηχανικό εξασκεί την επιστήμη της αποτύπωσης και της οριοθέτησης του δομημένου και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και του ανάγλυφου της επιφάνειας της γης. Ο επιστήμονας Τοπογράφος Μηχανικός καταγράφει και τοποθετεί με πολύ μεγάλη ακρίβεια τα όρια μεταξύ των ιδιοκτησιών, ενώ μεταξύ άλλων συνθέτει και δημιουργεί αναπτύξεις και συμμετέχει σε κατασκευαστικά έργα τα οποία απαιτούν μεγάλη ακρίβεια και λεπτομερή σχεδιασμό.

Κατά τα δύο πρώτα έτη οι φοιτητές εισάγονται στα βασικά στοιχεία της επιστήμης του Τοπογράφου Μηχανικού και διδάσκονται, σε υψηλό επίπεδο, όλα τα απαραίτητα Μαθηματικά, Φυσική και Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, ώστε να αποκτήσουν όλη την απαραίτητη γνώση για τα επόμενα χρόνια και τα πιο πολύπλοκα θέματα του Τοπογράφου Μηχανικού. Το Πρόγραμμα  στο Νεάπολις είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε η θεωρία με την πρακτική να συνδυάζονται αρμονικά με μοναδικό στόχο ο φοιτητής να αποκτήσει σε βάθος γνώση της επιστήμης του.

Φοιτώντας κάποιος στο πρόγραμμα για Τοπογράφος Μηχανικός μπορεί να ειδικευθεί στα ακόλουθα:

  • Τοπογραφικές Αποτυπώσεις: Είναι η δημιουργία χαρτών που αναπαριστούν την επιφάνεια της γης και του δομημένου περιβάλλοντος
  • Χαρτογραφία: Πρόκειται για τη σύνθεση χαρτών με τη χρήση μέσων όπως η φωτογραμμετρία και η τηλεπισκόπιση. Οι χάρτες αυτοί μπορεί να έχουν συγκεκριμένη χρήση ή να απευθύνονται σε συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού
  • Κτηματολογική αποτύπωση (Χωρομέτρηση):Είναι η αποτύπωση των ιδιοκτησιών, του σχεδιασμού πόλεων, της διαίρεσης γης κτλ. Οι αρμόδιοι (εγκεκριμένοι) χωρομέτρες δύνανται σε πολλές περιπτώσεις να υποκαταστήσουν τη δουλειά του κτηματολογίου
  • Αποτυπώσεις για Κατασκευές: Για κάθε είδους κατασκευή, όπως κτίρια, δρόμοι, γέφυρες κ.ά., απαιτούνται λεπτομερή τοπογραφικά σχέδια, ενώ και για την υλοποίηση των έργων αυτών στο έδαφος υπεύθυνος είναι ο Τοπογράφος Μηχανικός.

“Από τις γεωδαιτικές ασκήσεις του Ερατοσθένη και τους χάρτες του Πτολεμαίου η επιστήμη του τοπογράφου μηχανικού «μετράει» 2.500 χρόνια. Σήμερα, ο τοπογράφος μηχανικός αξιοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνολογίες για να καταγράψει, να αναπαραστήσει και, τελικά, να ερμηνεύσει τον γεωγραφικό χώρο, υποστηρίζοντας ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα αρχιτεκτονικών, πολεοδομικών, συγκοινωνιακών, υδραυλικών και λιμενικών έργων. Δεν θα ήταν, άρα, υπερβολή να πούμε ότι κάθε τεχνικό έργο ξεκινά με τη συνδρομή του τοπογράφου μηχανικού.”
Γεώργιος Αρτόπουλος Λέκτορας Αρχιτεκτονικής

* Τo Πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία εγκρίσεως από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού.

Δομή Προγράμματος

Για την ολοκλήρωση του Προγράμματος ως Τοπογράφος Μηχανικός ο φοιτητής πρέπει να παρακολουθήσει με επιτυχία 38 υποχρεωτικά μαθήματα, 4 μαθήματα επιλογής και να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία.

Πρώτο έτος

Είναι το εισαγωγικό έτος στο οποίο, τίθενται οι βάσεις για τα μαθήματα των επομένων ετών. Περιλαμβάνονται μαθήματα όπως Αρχές Οικονομίας, Τεχνικό Σχέδιο και Σχέδιο με χρήση Η/Υ, Φυσική, Μαθηματικά, Τοπογραφία και Προγραμματισμός Η/Υ.

Δεύτερο έτος

Ο φοιτητής είναι έτοιμος να αντεπεξέλθει σε πιο πολύπλοκα θέματα Τοπογράφου Μηχανικού. Μεταξύ άλλων στο έτος αυτό διδάσκεται Γεωλογία για Μηχανικούς, Χαρτογραφία, Φωτογραμμετρία, Θεματική Χαρτογραφία, Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, Μηχανική Ρευστών, ενώ συνεχίζονται και τα μαθήματα Μαθηματικών, Στατιστικής, Πιθανοτήτων και Προγραμματισμού.

Τρίτο έτος

Το έτος αυτό είναι πολύ σημαντικό, αφού ο υποψήφιος Τοπογράφος Μηχανικός θα διδαχθεί Οδοποιία, Συγκοινωνιακή Τεχνική και Σχεδιασμό Μεταφορών, Υδραυλική και Υδρολογία, Αστικό και Περιφερειακό Σχεδιασμό, Τηλεπισκόπιση και Εφαρμογές Τηλεπισκόπησης και Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών.

Τέταρτο έτος

Πρόκειται για το τελευταίο έτος του Προγράμματος που περιλαμβάνει τη Διπλωματική Εργασία, project σε εργοτάξιο, Εκτιμήσεις Ακινήτων, Κτηματολόγιο και Διαχείριση Γης, Αειφόρες Αναπτύξεις και τέσσερα μαθήματα επιλογής, τα οποία θα βοηθήσουν τον υποψήφιο Τοπογράφο Μηχανικό να επιλέξει και την ειδίκευσή του.