Close

Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι να αποτελέσει ένα επαγγελματικής εξειδίκευσης και πανεπιστημιακού επιπέδου πρόγραμμα για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Νομικοί, Δικηγόροι, και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων και γενικότερα στις σχέσεις Δικαίου και Οικονομίας. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες νομικούς, δικηγόρους, εταίρους ή συνεργάτες νομικών γραφείων ή εταιριών, νομικούς συμβούλους ή υπαλλήλους του δημοσίου ή οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και σε  όλους όσοι επιθυμούν  να κατανοήσουν τις τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς και εσωτερικές  έννομες σχέσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων και να προετοιμάζει τους Αποφοίτους του για τις αυξανόμενες περίπλοκες νομικές πράξεις και για τους τομείς νομικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Ενέργεια και η παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οικονομικού χαρακτήρα. Τα Μαθήματα του μεταπτυχιακού εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων, που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι Απόφοιτοι τις σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστημα τόσο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου όσο και  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα σημεία αιχμής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων και να προσφέρει στους αποφοίτους του τα αναγκαία εφόδια ώστε αυτοί να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς έννομες σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής, ή σε οποιοδήποτε άλλο συναφές πεδίο με τη Νομική. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Η πολιτική εισδοχών του Πανεπιστημίου είναι να προχωρεί σε προσφορά αποδοχής στους υποψηφίους που θεωρούνται ότι έχουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες για να έχουν μια εύλογη προοπτική  επιτυχίας στο Μεταπτυχιακό στο οποίο τους γίνεται η  προσφορά και που είναι πιθανό να ωφεληθούν από την πανεπιστημιακή σπουδή.

Ο Συντονιστής του Μεταπτυχιακού θα συμμετέχει ενεργά στην αναθεώρηση των αιτήσεων και θα απαιτείται η έγκρισή του πριν την εισδοχή κάθε φοιτητή στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα εκ των συνολικά δύο προσφερομένων μαθημάτων επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της εκπόνησης μίας γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μίας διαδραστικής δραστηριότητας και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Στο syllabus του κάθε μαθήματος προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν διπλωματική εργασία (MA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract). Μετά την υποβολή της κατατίθεται από τον κύριο εισηγητή (επιβλέποντα) γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεση του για δημόσια υποστήριξη. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών βασίζεται στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας, της διαμορφωτικής αξιολόγησης και της τελικής εξέτασης. Η  επιτυχία του φοιτητή στην ενδιάμεση εργασία δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός που απονέμεται σε κάθε φοιτητή είναι το άθροισμα των βαθμών που απονέμονται για τα διάφορα μέρη της αξιολόγησης. Όλα τα μέρη της αξιολόγησης βαθμολογούνται από το 0 (πλήρης αποτυχία) μέχρι το 100 (τέλεια επιτυχία).

 • Ο βαθμός που απονέμεται για την γραπτή εργασία κάθε μαθήματος αποτελεί το 20% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις διαδραστικές βαθμολογημένες δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το 10% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις τελικές εξετάσεις αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Για να πετύχει ο φοιτητής σε κάθε μάθημα, πρέπει να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 50/100 σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέρη της αξιολόγησης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) θα είναι σε θέση να αναδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στα συγκεκριμένα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει το Μεταπτυχιακό. Η βασική φιλοσοφία του Μεταπτυχιακου είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη του Οικονομικού Δικαίου, ώστε η νέα γνώση και οι νέες δεξιότητες να συναρτώνται με την εμπειρία των φοιτητών και να εφαρμόζονται εξαρχής στο πραγματικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) οι Απόφοιτοι:

 • Θα έχουν αναπτύξει ευρεία αντίληψη του σχετικού νομικού πλαισίου και της σχετικής νομολογίας, ιδίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των αποφάσεων των διεθνών οικονομικών οργανισμών.
 • Θα έχουν κατανοήσει το νομικό πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας και  επιχειρηματικότητας.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί στο να μελετούν  την σχετικό με το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό δίκαιο νομοθεσία και  νομολογία και θα έχουν μάθει τα μυστικά της οικονομικής νομικής σκέψης καθώς και τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο, θα έχουν ασκηθεί με τις εργασίες και την διπλωματική στο να μπορούν να  αρθρώνουν, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσουν νομικούς συλλογισμούς.
 • Θα έχουν εξοπλιστεί με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια για να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ως παράγοντες της δίκης, σε νομικές αμφισβητήσεις και δικαστικές αντιδικίες, να παρέχουν συμβουλές για συμβόλαια και οικονομικές συμβάσεις και να υπερασπίζονται με επιχειρήματα την νομική άποψή τους σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις και να λειτουργούν ως νομικοί  σύμβουλοι οργανισμών και επιχειρήσεων ή ως συνεργάτες νομικών γραφείων.
 • Θα μπορούν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν σωστά τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και νομικά εργαλεία (νομικές βάσεις δεδομένων) για την επίλυση προβλημάτων.
 • Θα μπορούν να εντάσσουν τις γνώσεις τους σε ένα εφαρμοσμένο πλαίσιο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά projects, ερευνητικά κείμενα).
 • Θα μπορούν να επιδεικνύουν αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικούς χώρους, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις διαλέξεων και της διατριβής τους.
 • Θα μπορούν να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στο πλαίσιο πολυδιάστατων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων περιβαλλόντων.

Η διάρθρωση του Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδοςECTS

1ο Εξάμηνο

LLM530Διεθνές Εμπορικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
LLM525Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ - Θεμελιώδεις ΕλευθερίεςΥποχρεωτικό7.5
LLM560Δίκαιο ΕνέργειαςΥποχρεωτικό7.5
LLM577Ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή - Δίκαιο Ηλεκτρονικών ΣυναλλαγώνΕπιλογής7.5
LLM575Ευρωπαϊκό Τραπεζικό ΔίκαιοΕπιλογής7.5
30.0

2ο Εξάμηνο

LLM580Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών ΣυναλλαγώνΥποχρεωτικό7.5
LLM540Διεθνές Οικονομικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
LLM555Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΑνταγωνισμούΥποχρεωτικό7.5
LLM526Ευρωπαϊκό Τουριστικό ΔίκαιοΕπιλογής7.5
MPA585Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Διαδικασίες ΔιαπραγμάτευσηςΕπιλογής7.5
30.0

3ο Εξάμηνο

LLM600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30.0
90.090.0
Για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος, η αξιολόγηση του φοιτητή πρέπει να ολοκληρωθεί με επιτυχία σε 8 μαθήματα, καθώς και τη διπλωματική του εργασία.

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό στο  Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM)