Close

Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία

Σκοπός του προγράμματος σπουδών

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων  (MΒΑ) παρέχει μια μεταπτυχιακή εμπειρία και εκπαίδευση στο μάνατζμεντ σε εκείνους που φιλοδοξούν να εργαστούν ή εργάζονται ήδη σε ανώτερο επίπεδο διαχείρισης σε οργανισμούς και να τους εφοδιάσει με τις απαραίτητες γνώσεις για να εκτελούν αποτελεσματικά τα καθήκοντα σε διευθυντικές θέσεις. Κατά συνέπεια, ο τόπος δεν είναι μια ακαδημαϊκή θεωρητική μελέτη, αλλά μάλλον η θεωρητική ενημέρωση της πρακτικής. Είναι ένα ζωντανό πρόγραμμα που χρησιμοποιεί εργασιακή εμπειρία των συμμετεχόντων, αλλά την ίδια στιγμή, ενσταλάζει νέες δεξιότητες και παρέχει νέες γνώσεις σε ένα πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον. Επομένως, θα αναπτύξει την ικανότητα των συμμετεχόντων να προβαίνουν σε ενημερωμένες αποφάσεις σχετικά με την πρακτική τους, να διευρύνουν και να εμβαθύνουν την κατανόηση των επιχειρήσεων και της λειτουργίας διαχείρισης και τις διαδικασίες, αναπτύσσει τις δεξιότητες έρευνας των επιχειρήσεων, την ανάλυση, τη σύνθεση και τη δημιουργικότητα, έτσι ώστε να ενισχυθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων και η προώθηση της ευημερίας του οργανισμού στο πλαίσιο ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου και ανταγωνιστικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενθάρρυνση της καινοτομίας και συνειδητοποίηση του ρόλου των πληροφοριών και της τεχνολογίας στον τομέα της καινοτομίας, αναπτύξει τη συνειδητοποίηση των ηθικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και παγκόσμιων θεμάτων που επηρεάζουν τις αποφάσεις διαχείρισης.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (MΒΑ) στις Ναυτιλιακές Σπουδές είναι ένα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη κατανόησης της ναυτιλιακής αγοράς, ηγεσίας, τεχνολογίας πληροφοριών, παγκοσμιοποίησης, του στρατηγικού σχεδιασμού και συναφών τομέων. Το πρόγραμμα υιοθετεί μια ολιστική άποψη για την ναυτιλία, με την ενσωμάτωση εμπορικών, τεχνολογικών, χρηματοοικονομικών πτυχών, και προκλήσεων ηγεσίας, και έχει σχεδιαστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εφοδιάσει τόσο τους υφιστάμενους όσο και τους μελλοντικού ηγέτες στο τομέα της ναυτιλίας με τις δεξιότητες, τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζονται για να διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους με επιτυχία.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρώνεται εντός τριών (3) εξαμήνων. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται πέντε (5) μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS, κατά τη διάρκεια του 2ου εξαμήνου θα προσφέρονται αλλά πέντε (5) μαθήματα, με 30 ECTS και κατά τη διάρκεια του 3ου εξαμήνου θα προσφέρεται ακόμα ένα (1) μάθημα, και παράλληλα ο φοιτητής θα αρχίζει την μεταπτυχιακή του διατριβή, με συνολικό αριθμό ECTS 30.

Η Μεταπτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική και αντιστοιχεί σε 24 ECTS.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Οι απόφοιτοι θα:

  • χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα περίπλοκο επιχειρησιακό πρόβλημα, να δημιουργούν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να προτείνουν λύσεις.
  • επιλέγουν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και τα εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών και / ή ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
  • ενσωματώνουν λειτουργικά τις γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. ανάλυση περίπτωσης, ομαδικές εργασίες, ερευνητικές εργασίες).
  • επιδεικνύουν τις γνώσεις σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και του ρόλου που διαδραματίζει κάθε λειτουργικός τομέας της επιχείρησης.
  • ορίζουν βασικές συνιστώσες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος που λειτουργούν και εξηγούν πώς αυτά τα συστατικά επηρεάζουν την απόδοση και τις αποφάσεις του οργανισμού.
  • είναι επικοινωνιακά αποτελεσματικοί σε επαγγελματικό περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών παρουσιάσεων με πείθω.
  • παράγουν επιστημονικά τεκμηριωμένες επαγγελματικές εκθέσεις εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με τα σχετικά πρότυπα.
  • μπορούν να συνεργάζονται και εργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στα πλαίσια διεπιστημονικών και πολιτισμικά διαφορετικών περιβαλλόντων.
  • επιδεικνύουν την ωριμότητα, την ακαδημαϊκή ικανότητα και την εμπειρία να απασχολούνται στη ναυτιλία άμεσα μετά την αποφοίτησή τους.

Γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος:

To πρόγραμμα διδάσκεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία είναι ως εξής

CodeCourse Title
MBA570Λειτουργική Διαχείριση & Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων
MBA550Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική
MBA560Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή Επικοινωνία
MBA580Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά
SHIP540Διαχείριση Πλοίου και Ναυτική Ασφάλεια
MBA540Χρηματοοικονομική Ανάλυση
SHIP510Ναυτιλιακή Οικονομική και Διοικητική
MBA581Διοικητική Στρατηγική
SHIP520Ναυτιλιακή Χρηματοδότηση και Επενδυτική Στρατηγική
SHIP530Ποσοτικές Μέθοδοι στη Ναυτιλία
SHIP550Οικονομική των Μεταφορών
DISS600Ερευνητικές Μέθοδοι
MDIS600Διατριβή

Το Διδακτικό Προσωπικό του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με εξειδίκευση στη Ναυτιλία