ΟΛΟ ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Αικατερίνη Φουντεδάκη

Θέση

Επισκέπτρια Ερευνήτρια

Καθηγήτρια Αστικού Δικαίου, Τμήμα Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ηλεκτρονική Διεύθυνση
Τηλέφωνο

Εισάχθηκε πρώτη σε σειρά επιτυχίας και αποφοίτησε πρώτη από τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Απέκτησε τον τίτλο της διδάκτορα Νομικής σε ηλικία 25 ετών. Διορίστηκε σε θέση λέκτορα Αστικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ το 1999 και είναι Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας από το Μάρτιο του 2013. Τα κυριότερα επιστημονικά πεδία συγγραφικής και ερευνητικής της δραστηριότητας είναι το Ιατρικό δίκαιο και η επαγγελματική ευθύνη, η ιατρικά υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, το δίκαιο της αποζημίωσης, η προστασία της προσωπικότητας, η βιοηθική, και το Οικογενειακό δίκαιο (με έμφαση στην επιμέλεια, στη συγγένεια και στην υιοθεσία), τα οποία επίσης διδάσκει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Επίσης διδάσκει Εμπράγματο δίκαιο, Γενικές Αρχές του Αστικού δικαίου, Δίκαιο της Δικαιοπραξίας, Ειδικό Ενοχικό Δίκαιο και Σύνθεση Αστικού δικαίου. Έχει 100 δημοσιεύσεις (μονογραφίες, εκτεταμένες συμμετοχές σε συλλογικά έργα, μελέτες, βιβλιοκρισίες, γνωμοδοτήσεις, παρατηρήσεις στη νομολογία) με περισσότερες από 1.000 ετεροαναφορές και περισσότερες από 100 συμμετοχές σε συνέδρια και άλλες επιστημονικές εκδηλώσεις νομικού και διεπιστημονικού χαρακτήρα. Διδάσκει τακτικά σε επιμορφωτικά σεμινάρια της Εθνικής Σχολής Δικαστών και σε σεμινάρια άλλων φορέων ιδίως για το Ιατρικό δίκαιο. Έχει λάβει μέρος σε 8 νομοπαρασκευαστικές επιτροπές στην Ελλάδα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι μέλος του Συμβουλίου Αξιολόγησης- Πιστοποίησης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, τ. Αναπληρώτρια Πρόεδρος της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και αναπληρωματικό μέλος του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου για τη διετία 2020-2022. Μετείχε στη συσταθείσα τον Απρίλιο του 2020 νομοπαρασκευαστική επιτροπή του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την αναμόρφωση του Οικογενειακού δικαίου (ν. 4800/2020). Είναι μέλος της Κοσμητείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Υπήρξε αναπληρωματικό μέλος του Δ.Σ. του ΔΟΑΤΑΠ. μέλος της Νομικής Επιτροπής του ΑΠΘ, Διευθύντρια Τομέα και μέλος του ΔΣ της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Είναι ιδρυτικό μέλος και Γενική Γραμματέας της Ένωσης Αστικολόγων, ιδρυτικό μέλος και μέλος του ΔΣ της Εταιρίας Οικογενειακού δικαίου, ιδρυτικό μέλος του Εργαστηρίου Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής του ΑΠΘ και ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ομίλου Μελέτης Ιατρικού Δικαίου και Βιοηθικής. Μέλος επιστημονικών επιτροπών τεσσάρων περιοδικών (Χρονικά Ιδιωτικού Δικαίου, Εφαρμογές Αστικού Δικαίου και Πολιτικής Δικονομίας, ΒΙΟ-ΗΘΙΚΑ, ΒΙΟ-ΝΟΜΙΚΑ). Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο, μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης· ασκεί σχεδόν αποκλειστικά συμβουλευτική δικηγορία. Γνωρίζει άριστα Γαλλικά και Αγγλικά και πολύ καλά Ισπανικά και Γερμανικά.