Μεταπτυχιακό Δημόσιας Διοίκησης στην Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (MPA)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 - 2 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας απευθύνεται σε ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα αυτόν. Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της Διοίκησης Υγείας, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους σπουδαστές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής.

Είναι γνωστό ότι τα προγράμματα σπουδών που αφορούν τομείς της Δημόσιας Διοίκησης παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας επειδή πρέπει να καλύψουν διαφορετικά θεματικά πεδία, όπως λειτουργικά (δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κλπ), τομεακά (Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Περιφέρεια, κλπ), θεσμικά και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν και το παρόν Πρόγραμμα επικεντρώνεται στην εξειδίκευση της Διοίκησης στον Τομέα της Υγείας, εκτός από τα μαθήματα της ειδικότητας ο σπουδαστής θα διδαχθεί και μαθήματα που αφορούν πτυχές λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και γενικότερα του Δημόσιου Τομέα.

Ο πυρήνας του Προγράμματος Σπουδών δίνει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και απαραίτητης εξειδίκευσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων που διατίθενται στον Τομέα Υγείας και για την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι. Το Πρόγραμμα σπουδών καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία που αφορούν δημόσιες πολιτικές για την Υγεία, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων στον τομέα της Υγείας, καθώς και  σχετικά θέματα της Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Για το λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο, που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Πολιτικής για την Υγεία στα πολλαπλά αυτά επίπεδα, και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν διαρκώς αυξανόμενες σύνθετες ευθύνες στον τομέα αυτόν.

Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν την Υγεία, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Ειδικών Θεμάτων, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη του Τομέα αυτού, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Επομένως γνωσιολογικά το συγκεκριμένο Πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει την ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σύμφωνα με τις βασικές πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης σε σχέση με το σύστημα ECTS, όπως αυτές διατυπώνονται στην τελευταία έκδοση του Οδηγού Χρήσης των ECTS (ECTS Users’ Guide 2015), για την παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Μάστερ τον 90 ECTS απαιτούνται τουλάχιστον τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

Δεδομένου όμως ότι οι περισσότεροι φοιτητές που φοιτούν σε αυτού του είδους τα προγράμματα είναι εργαζόμενοι, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις τους προσφέρει την δυνατότητα να επιλέξουν προς παρακολούθηση εκτός του Προγράμματος διάρκειας τριών εξαμήνων (εντατικό) και ένα πρόγραμμα διάρκειας τεσσάρων ακαδημαϊκών εξαμήνων (κανονικό).

Κάθε μάθημα λαμβάνει 7,5 Ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες (ΠΜ/ECTS). Επομένως ο συνολικός αριθμός ΠΜ/ECTS που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι 90.

Για την επιτυχή περάτωση του Προγράμματος οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να ακολουθήσουν μία από τις εξής δύο επιλογές: (Α) να εκπονήσουν μία διπλωματική εργασία, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και έξι μήνες μετά την επιτυχή εξέταση των μαθημάτων, ή (Β) να παρακολουθήσουν τέσσερα επιπλέον μαθήματα.

Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

Κανονικό πρόγραμμα τεσσάρων εξαμήνων

Για την περίπτωση του κανονικού προγράμματος τεσσάρων εξαμήνων, η ανά εξάμηνο κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

Πρώτο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ500 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ510 Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της Ευημερίας (7,5 ECTS)

Δεύτερο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ520 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα  (7,5ECTS)
 • ΜΡΑ607 Οικονομικά της Υγείας (7,5 ECTS)

Τρίτο Εξάμηνο  

 • ΜΡΑ601 Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ602 Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ603 Συστήματα Υγείας και Πολιτικές Υγείας (7,5 ECTS)

Τέταρτο Εξάμηνο

Α)  Επιλογή: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS) Β) Επιλογή: Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων:
 • ΜΒΑ575 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • ΜΡΑ570 Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή
 • ΜΡΑ590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ595 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη (7,5 ECTS)

Εντατικό πρόγραμμα τριών εξαμήνων

Για την περίπτωση του εντατικού προγράμματος τριών εξαμήνων, η ανά εξάμηνο κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

Πρώτο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ500 Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση  (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ510 Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της  Ευημερίας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ520 Ηγεσία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα  (7,5 ECTS)

Δεύτερο Εξάμηνο

 • ΜΡΑ607 Οικονομικά της Υγείας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ603 Συστήματα Υγείας και Πολιτικές Υγείας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ601 Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας (7,5 ECTS)
 • ΜΡΑ602 Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας (7,5 ECTS) 

Τρίτο Εξάμηνο

Α)  Επιλογή: Εκπόνηση διπλωματικής εργασίας  (30 ECTS) (Β) Επιλογή: Παρακολούθηση των εξής μαθημάτων
 • ΜΒΑ575 Διοίκηση Ολικής Ποιότητας
 • ΜΡΑ570 Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή
 • ΜΡΑ590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών Επιστημών
 • ΜΡΑ595 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Τομέα Υγείας. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται μία ιδιαίτερη φροντίδα στον φοιτητή και αναπτύσσεται μία στενότερη σχέση μεταξύ αυτού και του επιβλέποντος καθηγητή/εμπειρογνώμονος η οποία ακόμα μπορεί να οδηγήσει και σε μελλοντική συνεργασία. Ο φοιτητής εκπονεί τη διπλωματική εργασία μόνον όταν η Επιτροπή των καθηγητών εγκρίνει την πρόταση την οποία είναι υποχρεωμένος να υποβάλει και η οποία εάν εγκριθεί μπορεί να λάβει μέχρι δέκα βαθμούς από τη συνολική βαθμολογία της διπλωματικής εργασίας.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κανονικό πρόγραμμα τεσσάρων εξαμήνων

Για την περίπτωση του κανονικού προγράμματος τεσσάρων εξαμήνων, η ανά εξάμηνο κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΡΑ500 Εισαγωγή στη Δημόσια ΔιοίκησηΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ510 Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της ΕυημερίαςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MBA520Ηγεσία και Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο ΤομέαΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ607 Οικονομικά της ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΡΑ601 Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ602 Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ603 Συστήματα Υγείας και Πολιτικές ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 4 - Επιλογή Α

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίαςΥποχρεωτικό30

ΕΞΑΜΗΝΟ 4 - Επιλογή Β

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΒΑ575 Διοίκηση Ολικής ΠοιότηταςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ570 Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και ΕφαρμογήΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών ΕπιστημώνΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ595 Ανεξάρτητη Ερευνητική ΜελέτηΥποχρεωτικό7.5

Εντατικό πρόγραμμα τριών εξαμήνων

Για την περίπτωση του εντατικού προγράμματος τριών εξαμήνων, η ανά εξάμηνο κατανομή των μαθημάτων είναι η ακόλουθη:

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΡΑ500 Εισαγωγή στη Δημόσια ΔιοίκησηΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ510Οικονομικά για τη Διαχείριση του Δημόσιου Τομέα – Οικονομικά της ΕυημερίαςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ520 Ηγεσία και Οργανωσιακή ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ530 Διαχείριση Χρηματοδοτικών Πόρων στον Δημόσιο ΤομέαΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΡΑ607 Οικονομικά της ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ603 Συστήματα Υγείας και Πολιτικές ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ601 Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ602 Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3 - Επιλογή Α

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
Εκπόνηση διπλωματικής εργασίαςΥποχρεωτικό30

ΕΞΑΜΗΝΟ 3 - Επιλογή Β

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΒΑ575 Διοίκηση Ολικής ΠοιότηταςΥποχρεωτικό7.5
ΜΒΑ570Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και ΕφαρμογήΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ590 Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών ΕπιστημώνΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ595 Ανεξάρτητη Ερευνητική ΜελέτηΥποχρεωτικό7.5

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Το Πρόγραμμα Δημόσιας Διοίκησης λαμβάνει υπόψη της το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και την διαφαινόμενη ικανότητά του προς ολοκλήρωση του Προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν, εκτός από τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης, πιστοποιητικά από τις προηγούμενες σπουδές του υποψηφίου καθώς και, αν υπάρχουν, αντίστοιχα που να δηλώνουν το επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας. Τέλος απαιτείται μία έκθεση που να εκφράζει και να δικαιολογεί το ενδιαφέρον του για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Συμπληρώστε τη φόρμα εδώ ή δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις

Συντονιστής Πτυχίο στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια, Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Πολιτική και Διακυβέρνηση (Συμβατικό και Εξ αποστάσεως) και Mεταπτυχιακό στις Διεθνείς Σχέσεις, τη Στρατηγική και την Ασφάλεια (Εξ αποστάσεως)

Ο Παντελής Σκλιάς (Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις) είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αναστασία Ρέππα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Συντονίστρια MPA: (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση)

H Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Μιχαηλίνα Σιακαλλή

Λέκτορας στα Χρηματοοικονομικά

Συντονίστρια Πρακτικής Ασκησης, Student Affairs

Η Μιχαηλίνα Σιακαλλή έλαβε το διδακτορικό της από το Πανεπιστήμιο του Sheffield με εξειδίκευση στις Στοχαστικές Διαφορικές Εξισώσεις. Την περίοδο 2006-2008 έχει αποκτήσει ακαδημαϊκή διδακτική εμπειρία...

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης

Λέκτορας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής

Συντονιστής στο MPA (Κατεύθυνση Γενικής Διοίκησης)

Έχει διδάξει στο πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό πανεπιστήμιο, στο πανεπιστήμιο του Liverpool και στο πανεπιστήμιο του Roehampton.Έχει διδακτορικό τίτλο στην οικονομική επιστήμη από το πανεπιστήμιο Κρήτης...

Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης

Λέκτορας στις Δημόσιες Πολιτικές

Γενικός Συντονιστής στο MPA

Ο Χαράλαμπος Χρυσομαλλίδης είναι Λέκτορας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με γνωστικό αντικείμενο «Δημόσιες Πολιτικές», Οικονομολόγος και Διδάκτωρ Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών...

Δήμητρα Λατσού

Λέκτορας στο Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η Δήμητρα Λατσού είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών...

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.