Έρευνα

Submenu

Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών

Αποστολή του Κέντρου Περιβαλλοντικών Μελετών του Πανεπιστημίου είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων με τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας και διδασκαλίας σε τομείς που αφορούν τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, από το οποίο είναι άμεσα εξαρτημένη. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις συνθήκες της Κύπρου και του ευρύτερου Μεσογειακού χώρου.

Στους κύριους στόχους του Κέντρου περιλαμβάνονται η παροχή υπηρεσιών, η υποστήριξη και η έγκυρη πληροφόρηση του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, η ευαισθητοποίηση του κοινού και η διαμόρφωση συνείδησης εξοικονόμησης ενέργειας, μέσα απο την αξιοποίηση του τεχνολογικά προηγμένου εξοπλισμού των εργαστηρίων και του ειδικευμένου ακαδημαϊκού προσωπικού καθώς και των συνεργατών-ερευνητών. Τα αποτελέσματα των ερευνών του Κέντρου δημοσιοποιούνται άμεσα και έγκαιρα.

Το πρόγραμμα δράσης του Κέντρου περιλαμβάνει την εκτέλεση επιστημονικών περιβαλλοντικών μελετών σε συνεργασία με διεθνή κέντρα, τοπικούς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και άλλα ιδρύματα. Τα ζητήματα που μελετά είναι η κτηριακή ενεργειακή απόδοση, οι τεχνολογίες και τα συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη, η διαχείριση του περιβάλλοντος, καθώς και ο αστικός και αγροτικός σχεδιασμός, ο οικοτουρισμός, η δημόσια υγεία, η επιχειρηματικότητα και η οικονομία. Περιλαμβάνει επίσης την οργάνωση ειδικών επιμορφωτικών σεμιναρίων, την παροχή γνωματεύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς και την εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με δημόσιους οργανισμούς, ιδρύματα και ιδιωτικούς φορείς, που σχετίζονται με την οικοδομική βιομηχανία της Κύπρου.

Μέσω της επεξεργασίας και της προώθησης της ολοκληρωμένης γνώσης πάνω σε θεωρητικά και εφαρμοσμένα πεδία, το Κέντρο φιλοδοξεί να καταστεί κέντρο έρευνας και αριστείας στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες, στην Κύπρο και την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.