ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας Σπουδών

Ακαδημαϊκό έτος

Το Ακαδημαϊκό έτος αποτελείται από το Χειμερινό και Εαρινό εξάμηνο διάρκειας δεκατριών (13) εβδομάδων διδασκαλίας το καθένα.

Το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο δημοσιοποιείται πριν την έναρξη της νέας Ακαδημαϊκή Χρονιάς και σε αυτό καταγράφονται σημαντικές ημερομηνίες που αφορούν το Ακαδημαϊκό Έτος.

Δημοσιοποίηση Προγράμματος Σπουδών

Τα Προγράμματα Σπουδών δημοσιοποιούνται έγκαιρα ώστε υποψήφιοι και νεοεισερχόμενοι φοιτητές να γνωρίζουν όλες τις λεπτομέρειες που αφορούν το Πρόγραμμα Σπουδών που τους ενδιαφέρει.

Ακολουθείται η «Πολιτική και Διαδικασία Δημοσιοποίησης Προγράμματος Σπουδων» (NUP 03.110)».

Οδηγοί Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο πριν την έναρξη κάθε Ακαδημαϊκής Χρονιάς γνωστοποιεί στους φοιτητές τους Οδηγούς Σπουδών του Πανεπιστημίου και τους Οδηγούς Σπουδών των Τμημάτων.

Στους Οδηγούς οι φοιτητές μπορούν να διαβάσουν βασικές πληροφορίες που αφορούν το Πανεπιστήμιο και τις Υπηρεσίες του, πληροφορίες για το Πρόγραμμα Σπουδών και την Κατανομή των Μαθημάτων ανά εξάμηνο Σπουδών.

Διάρκεια σπουδών

Προπτυχιακό:
Η διάρκεια σπουδών των φοιτητών που παρακολουθούν σπουδές που καταλήγουν στη λήψη πρώτου πτυχίου (BA, BSc) είναι ο βασικός χρόνος, όπως ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών Προγράμματος με παράταση δύο (2) ετών.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη μαθημάτων με μεγαλύτερο των 30 ECTS, φόρτο εργασίας το εξάμηνο, εκτός των περιπτώσεων όπου προκύπτει ότι ο επιπλέον φόρτος εργασίας είναι αποτέλεσμα μαθημάτων επανάληψης.

 Μεταπτυχιακό:
Η διάρκεια σπουδών των φοιτητών που παρακολουθούν σπουδές που καταλήγουν στη λήψη μεταπτυχιακού τίτλου (MA,MSc) είναι ο βασικός χρόνος, όπως ορίζεται στον Οδηγό Σπουδών Προγράμματος με παράταση ενός (1) έτους.

Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η ανάληψη μαθημάτων με μεγαλύτερο των 30 ECTS, φόρτο εργασίας το εξάμηνο, εκτός των περιπτώσεων όπου προκύπτει ότι ο επιπλέον φόρτος εργασίας είναι αποτέλεσμα μαθημάτων επανάληψης.

Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος είναι σημείο αναφοράς για το φοιτητή και παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση για οποιοδήποτε ακαδημαϊκό θέμα ανακύψει κατά τη διάρκεια σπουδών του φοιτητή. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενεργεί με πλήρη εχεμύθεια σχετικά με όσα συζητούνται κατ’ ιδίαν με κάθε φοιτητή.

Εφαρμόζεται η Πολιτική και Διαδικασία «Θεσμός Σύμβουλου Καθηγητή» (ΝUP 07.300)

Διαδικασίες Σπουδών

Αναγνωρίσεις μαθημάτων

Στους φοιτητές που κατέχουν τίτλο σπουδών ή επιθυμούν να μεταγραφούν στο Πανεπιστημίο Νεάπολις μπορεί να γίνει αναγνώριση μαθημάτων, εφόσον στις προηγούμενες σπουδές τους έχουν διδαχθεί και εξεταστεί σε συναφή μαθήματα με εκείνα του προγράμματος στο οποίο αιτούνται να εισαχθούν.

Εφαρμόζεται η Πολιτική και Διαδικασία «Αναγνώριση Μαθημάτων και Μεταφορά Πιστωτικών Μονάδων (NUP 03.590)

Διαδικασία Εξετάσεων

Η Διαδικασία Εξετάσεων και Αξιολόγησης αναφέρεται στα στάδια που ακολουθούνται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την εξεταστική περίοδο μέχρι και την αξιολόγηση των φοιτητών. Στο κείμενο της Διαδικασίας Εξετάσεων περιλαμβάνονται οι κανόνες εξετάσεων, τα καθήκοντα του Συμβουλίου Επικύρωσης Αποτελεσμάτων (Assessment Board), οι υποχρεώσεις των επιτηρητών, η διαδικασία αναβαθμολόγησης.

Εφαρμόζεται η Πολιτική και Διαδικασία «Εξετάσεις και Αξιολόγηση Φοιτητών (NUP 03.512 )

Διαδικασία Αποχώρησης / Αναστολής

Φοιτητές οι οποίοι επιθυμούν να αποχωρήσουν ή να αναστείλουν τις Σπουδές τους οφείλουν να ενημερώσουν το Πανεπιστήμιο συμπληρώνοντας τις σχετικές αιτήσεις πριν ή εντός των πρώτων δύο (2) εβδομάδων από την έναρξη του εξαμήνου.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθεί επίσημα σχετική αίτηση τότε το Πανεπιστήμιο θεωρεί ότι ο φοιτητής είναι εγγεγραμμένος και είναι υπόχρεος να εκπληρώσει τυχόν ακαδημαϊκές ή οικονομικές εκκρεμότητες.

Παράλληλα, εφόσον ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το Πανεπιστήμιο δύναται να προχωρήσει σε αυτοδίκαιο τερματισμό φοίτησης.

Εξεταστικές περίοδοι

Οι εξεταστικές περίοδοι είναι  τρεις (3). Η πρώτη έχει οριστεί στο τέλος του χειμερινού εξαμήνου, η δεύτερη στο τέλος το εαρινού, ενώ η τρίτη, η επαναληπτική εξεταστική περίοδος, πριν την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους.

Το πρόγραμμα της εξεταστικής ανακοινώνεται έγκαιρα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, αφού καθοριστούν οι ημέρες και ώρες των εξετάσεων από το Συμβούλιο του κάθε Τμήματος.

Βαθμολογικό Σύστημα

Το σύστημα βαθμολογίας των μαθημάτων είναι αριθμητικό, από 0-100, με κατώτατη μέση βαθμολογία το 50 στις εξετάσεις Χειμερινού και Εαρινού Εξαμήνου και το 65 στην Επαναληπτική Εξεταστική.

Υπολογισμός Βαθμολογίας πτυχίου

Για τον υπολογισμό του βαθμού πολλαπλασιάζεται ο τελικός βαθμός του κάθε μαθήματος με τις πιστωτικές του μονάδες(ECTS). Μετά, το άθροισμα των γινομένων διαιρείται με τον αριθμό πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών.

Για τον Υπολογισμό της Βαθμολογίας του Τίτλου Σπουδών υπολογίζονται μόνο τα ολοκληρωμένα, επιτυχημένα μαθήματα (Completed Coures).

Στο βαθμό του Πτυχίου δεν υπολογίζονται τα μαθήματα που λαμβάνουν περιγραφική «βαθμολογία» (Pass , Transfer course, Erasmus Course).

Ο φοιτητής με μέσο όρο βαθμολογίας:

  • 85-100 λαμβάνει βαθμό «Άριστα» – First Class Honours,
  • 65-84 λαμβάνει βαθμό «Λίαν Καλώς» – Second Class Honours,
  • 50-64 λαμβάνει βαθμό «Καλώς» – Third Class Honours.

Πτυχία και επίσημα έγγραφα πτυχιούχου

Τα πτυχία εκδίδονται από το Πανεπιστήμιο σε τρεις περιόδους, τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο και το Σεπτέμβριο και σε αυτά αναγράφεται περιγραφικά (Άριστα, Λίαν Καλώς, Καλώς) η βαθμολογία του φοιτητή.

Μαζί με το Πτυχίο οι φοιτητές λαμβάνουν το έντυπο της Επίσημης Αναλυτικής Βαθμολογίας Μαθημάτων (Transcript) και το Παράρτημα Διπλώματος.

Τελετή Αποφοίτησης

Με τη λήξη του Ακαδημαϊκού Έτους το Πανεπιστήμιο οργανώνει την Τελετή Αποφοίτησης όπου μπορούν να συμμετάσχουν όλοι όσοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους. Στους απόφοιτους δίνεται συγχαρητήρια επιστολή.

Όλες οι πληροφορίες για την Αποφοίτηση ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Πανεπιστημίου.

Βραβεία αριστευσάντων

Το Πανεπιστήμιο έχει καθιερώσει βραβεία, που χρηματοδοτούνται από το ίδιο, αλλά και από ιδιώτες, οργανισμούς, κληροδοτήματα ή εταιρείες, για φοιτητές που επιτυγχάνουν την καλύτερη επίδοση σε συγκεκριμένο κλάδο μεταξύ των συμφοιτητών τους, σε συγκεκριμένο χρόνο. Η επιλογή αποτελεί ευθύνη της Συγκλήτου, η οποία συνεργάζεται για το σκοπό αυτό με τις οικείες Σχολές.