Άδεια Διαμονής για Απόφοιτους Εκτός ΕΕ

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών, οι φοιτητές, δικαιούνται να παραμείνουν στις ελεγχόμενες περιοχές από την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, με βάση σχετική άδεια διαμονής που τους παραχωρείται κατόπιν αίτησης και νοουμένου ότι πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις της νομοθεσίας, για μέγιστη περίοδο δώδεκα (12) μηνών, προκειμένου να αναζητήσουν απασχόληση ή να συστήσουν επιχείρηση στη βαθμίδα των σπουδών που έχουν ολοκληρώσει.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία καθορίζεται ως ελάχιστη βαθμίδα σπουδών, την οποία θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει, η βαθμίδα που αντιστοιχεί στο επίπεδο επτά (7) του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών προσόντων (μεταπτυχιακός ή ανώτερος από μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών).