Μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης / DLU

Βίντεο παρουσίαση της Μονάδας εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

  1. Σκοπός

Η μονάδα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (DLU) στο Πανεπιστήμιο Neapolis χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία για μια πλατφόρμα που προσφέρει στους φοιτητές μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε σύγχρονες εξειδικεύσεις. Ο σκοπός της DLU είναι να υποστηρίξει τους φοιτητές και τους ακαδημαϊκούς του Πανεπιστημίου τόσο στη μακροπρόθεσμη όσο και στη βραχυπρόθεσμη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η βασική φιλοσοφία της DLU είναι να διασφαλίσει την ισότητα στην πρόσβαση σε πληροφορίες και σεβασμό στις ανάγκες κάθε φοιτητή του Πανεπιστημίου μας. Το όραμά μας είναι να δημιουργήσουμε μια μονάδα που θα είναι ένα πρότυπο  στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση για όλα τα πανεπιστήμια που προσφέρουν παρόμοια προγράμματα σπουδών.

Οι στόχοι της DLU είναι:

  • Η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που να ανταποκρίνεται:
  • στις ανάγκες των φοιτητών /τριών, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι επιτυγχάνονται οι στόχοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα κάθε μαθήματος
  • σε Ακαδημαϊκό Προσωπικό που ασχολείται με την εξ αποστάσεως μάθηση για να μπορεί να χρησιμοποιεί και να εμπλουτίζει τα ηλεκτρονικά υλικά και πόρους που είναι διαθέσιμα και χρησιμοποιήσιμα από την τεχνολογία για DL.
  • Στη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης του Πανεπιστημίου προς όφελος των φοιτητών, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της τοπικής κοινότητας της Κύπρου.
  • Στη σύνδεση της DLU με τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για τη διατήρηση ενός ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε μια κοινότητα γνώσης και συνεχούς ανάπτυξης
  1. Διαθέσιμα προγράμματα μέσω DLU

    Κάντε κλικ εδώ για να δείτε όλα τα προγράμματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  1. Το Εκπαιδευτικό Μοντέλο

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που εφαρμόζεται από το Πανεπιστήμιο Neapolis στη DLU βασίζεται στη δομή της ηλεκτρονικής μάθησης. Η ανάπτυξη της DLU βασίστηκε στην πολυετή εμπειρία και στα συμπεράσματα των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από όλο τον κόσμο.

Πιο συγκεκριμένα, λήφθηκαν  υπόψη και εφαρμόστηκαν, η εμπειρία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καθώς και του Ανοιχτού Πανεπιστημίου του Ισραήλ . Η δομή του προγράμματος μαθημάτων και ηλεκτρονικών εργαλείων προσφέρει στους φοιτητές  την ευελιξία για την εκπαιδευτική εμπειρία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθ ‘όλη τη διάρκεια των σπουδών τους.

Εκπαίδευση στο Διαδίκτυο

Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών που προσφέρεται από την εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι δομημένο και παρέχεται με έναν πλήρη οδηγό μελέτης. Ακολουθεί τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης στο ηλεκτρονικό περιβάλλον της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό μοντέλο που χρησιμοποιείται (Σχήμα 1) σε κάθε Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει ένα εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πακέτο που επιτρέπει στους φοιτητές να έχουν πρόσβαση σε υλικό που προσφέρθηκε και δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και συζητήθηκε με τον διδάσκοντα αυτοπροσώπως ή συναντώντας τους σε ένα σύγχρονο τηλεμάθημα  επικοινωνίας (τηλεδιάσκεψη).

Οι φοιτητές/τριες  μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν εργαλεία παραγωγικότητας σε διάφορα περιβάλλοντα επικοινωνίας, όπως ομαδικές κλήσεις διασκέψεων και διαδικτυακά σεμινάρια, τα οποία βοηθούν τον/την φοιτητή /τρια  να αναπτύξει διαδικτυακή μάθηση. Οι φοιτητές/τριες  θα μάθουν από μια σειρά ενεργειών και καθηκόντων που τους ανατίθενται χρησιμοποιώντας την ηλεκτρονική πλατφόρμα που προσφέρει το Πανεπιστήμιο.

Φιγούρα 1

Γεφυρώνοντας το τεχνολογικό χάσμα

Η  ηλεκτρονική εκπαιδευτική πλατφόρμα που χρησιμοποιείται από το Πανεπιστήμιο Neapolis έχει σχεδιαστεί για να επιτυγχάνει τα καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα για τους φοιτητές /τριες. Η πλατφόρμα για εξ αποστάσεως εκπαίδευση επιτρέπει στους φοιτητές/τριες  να μάθουν εύκολα τις δυνατότητές τους και πώς να χρησιμοποιούν και να επιλέγουν τον τρόπο που τους ταιριάζει καλύτερα για ένα ευέλικτο και εξατομικευμένο στυλ μάθησης.

Εκπαίδευση πρόσωπο με πρόσωπο

Εκτός από τις βιντεοσκοπημένες διαλέξεις και οδηγίες που είναι διαθέσιμες στους φοιτητές/τριες, το Πανεπιστήμιο Neapolis έχει μισθώσει μια αποκλειστική γραμμή, η οποία χρησιμοποιείται για τα Προγράμματα Εκπαίδευσης που προσφέρονται από απόσταση. Έτσι, ο απρόσωπος χαρακτήρας και η ανωνυμία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης μειώνεται επειδή οι φοιτητές/τριες  μπορούν να δουν ζωντανά, σε ειδικά σχεδιασμένους τομείς, τον καθηγητή ή έναν ειδικό και να κάνουν ερωτήσεις και να απολαύσουν τα θετικά αποτελέσματα από την εικονική συμμετοχή των φοιτητών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και της Κύπρου.

Διαδικτυακοί πόροι

Οι πόροι για την ηλεκτρονική μάθηση περιλαμβάνουν εκπαιδευτικό υλικό διαθέσιμο για ανάγνωση κάθε μαθήματος, συνδέσμους προς ιστότοπους, διαδικτυακές επικοινωνίες και πολυμέσα. Τα εργαλεία της πλατφόρμας διευκολύνουν τους /τις φοιτητές/ τριες και τους διδάσκοντες να αλληλεπιδρούν με τις διάφορες μορφές εκπαιδευτικού υλικού και να συμμετέχουν στη μάθηση μέσω της ανταλλαγής γνώσεων. Αυτό το πολυπαραγοντικό περιβάλλον παρέχει στους/στις φοιτητές/τριες   ευνοϊκές συνθήκες για ευέλικτη και εξατομικευμένη μάθηση, η οποία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα των σύγχρονων μεθόδων εξ αποστάσεως μάθησης.