ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Διασύνδεσης

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις ξεκίνησε να προσφέρει τις υπηρεσίες του το Σεπτέμβριο του 2014 και έχει ως σκοπό τη διασύνδεση των φοιτητών και των Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Νεάπολις με τον επιχειρηματικό κόσμο της Πάφου αλλά και της Κύπρου. Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Έργου «Ανάπτυξη και λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία» και στη συνέχεια στο πλαίσιο του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης με την αγορά εργασίας». Ο κύριος ρόλος του Έργου είναι να γίνει ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και η τοποθέτηση φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε φορείς που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους.

Ουσιαστικά, η παρέμβαση θα συμβάλει στην καλύτερη και εντατικότερη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημίων και των επιχειρήσεων σε θέματα όπως η επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας, η προώθηση συνεργασιών, οι τοποθετήσεις φοιτητών σε επιχειρήσεις, η μεταφορά τεχνογνωσίας κι η προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην κυπριακή επιχειρηματική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

Το Έργο χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

Αναλυτικά το Γραφείο Διασύνδεσης:

 • Ενημερώνει τους φοιτητές του Πανεπιστημίου μας για τις διαθέσιμες θέσεις τοποθέτησης σε εταιρείες και επιχειρήσεις, τόσο τοπικά όσο και παγκύπρια.
 • Λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ εταιρειών και επιχειρήσεων της πόλης της Πάφου αλλά και παγκύπρια, των φοιτητών και των Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου μας για θέματα απόκτησης επαγγελματικής πείρας μέσω της τοποθέτησης.
 • Συμβάλει στην προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της σύνδεσης της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας και τις πραγματικές της ανάγκες.
 • Πληροφορεί για τη διεξαγωγή επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων.
 • Προάγει την επικοινωνία Ακαδημαϊκών και επιχειρήσεων καθώς και τη συνεργασία σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
 • Διοργανώνει ημερίδες και σεμινάρια εκπαιδευτικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος καθώς επίσης και Ημέρες Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με το Career Office.

Οι Στόχοι και οι Προτεραιότητες του Γραφείου Διασύνδεσης είναι:

Στόχοι

 • Τοποθετήσεις φοιτητών σε φορείς και επιχειρήσεις με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.
 • Σύνδεση της Πανεπιστημιακής κοινότητας με την αγορά εργασίας και ειδικότερα με τις επιχειρήσεις και οργανισμούς, με έμφαση, όπου είναι δυνατό, σε τομείς επιχειρηματικής ανάπτυξης με υψηλή προστιθέμενη αξία.
 • Συνεργασία με τα υπόλοιπα Γραφεία Διασύνδεσης (ΓΔ) στα Πανεπιστήμια της Κύπρου.
 • Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα εντός πλαισίου κοινών σκοπών.
 • Ανάπτυξη και προώθηση κουλτούρας καινοτομίας.
 • Εμπλοκή του ακαδημαϊκού και του επιχειρηματικού κόσμου της Κύπρου μέσω παραγωγικών συνεργασιών.
 • Δημιουργία καναλιού επικοινωνίας με παραγωγικούς φορείς του τόπου: ΟΕΒ, ΚΕΒΕ, εταιρείες, οργανισμούς, συλλόγους, κ.ά.

Προτεραιότητες

 • Διασφάλιση αξιοποίησης της ακαδημαϊκής έρευνας από τις επιχειρήσεις και τη βιομηχανία.
 • Μεγιστοποίηση ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης φοιτητών/αποφοίτων μέσω πλαισίου τοποθέτησης φοιτητών.
 • Αξιοπoίηση ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών πανεπιστημίων από Κυπριακές επιχειρήσεις.
 • Επικοινωνία και εμπορευματοποίηση ακαδημαϊκών ερευνητικών αποτελεσμάτων.
 • Ενθάρρυνση και προώθηση της έρευνας στην κυπριακή επιχειρηματική κοινωνία.

Οφέλη

 • Βελτίωση των ικανοτήτων των φοιτητών που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τοποθετήσεων με την απόκτηση πρόσθετης γνώσης, δεξιοτήτων και επικοινωνιακών δυνατοτήτων.
 • Ενίσχυση πιθανοτήτων και ευκαιριών απασχολησιμότητας των φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους και μετά την αποφοίτησή τους από τα Πανεπιστήμια.
 • Απασχόληση και επιτόπια προετοιμασία (on the job) νέου ανθρώπινου δυναμικού με νέες ιδέες και σύγχρονες γνώσεις.
 • Στενότερη συνεργασία ανάμεσα στα πανεπιστήμια της Κύπρου και στις επιχειρήσεις.
 • Πιθανή μείωση της ανεργίας στους νέους απόφοιτους.
 • Ανάπτυξη της επιχειρησιακής και εμπορεύσιμης καινοτομίας μέσω των νέων ιδεών που θα μεταφερθούν από τα Πανεπιστήμια προς τις επιχειρήσεις και βιομηχανίες από τους φοιτητές.

Πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι υπηρεσίες του Γραφείου Διασύνδεσης παρέχονται δωρεάν. Η διαδικασία των τοποθετήσεων των φοιτητών γίνεται πλέον μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://2beconnected.ucy.ac.cy/2BC/Login.aspx) που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας».

Η λειτουργία και οι δραστηριότητες του Γραφείου Διασύνδεσης διέπονται από Κώδικα Δεοντολογίας, με σκοπό τη διαφύλαξη του απορρήτου των προσωπικών δεδομένων και των ίσων ευκαιριών πρόσβασης.

Τα Στελέχη του Γραφείου Διασύνδεσης είναι πάντοτε κοντά στους φοιτητές και στους αποφοίτους, λειτουργώντας ως κόμβος πληροφόρησης και εξυπηρέτησης.

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί τους ηλεκτρονικά ή να επισκέπτεσθε καθημερινά το Γραφείο Διασύνδεσης που στεγάζεται στους χώρους του Πανεπιστημίου.

Τηλ. επικοινωνίας: 26 843360, 26 843500
Email: [email protected]
Μίνα Μπακαβέλου (MSc) 
[email protected]
Ηλέκτρα Χειλέτη (MBA) [email protected]

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης