ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Ισότητα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη (ΙΔΣ)

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου είναι υπερήφανο για την ποικιλομορφία που χαρακτηρίζει την κοινότητα του και αναγνωρίζει την αξία την οποία αυτή προσδίδει στην πανεπιστημιακή ζωή. Το Πανεπιστήμιο αγκαλιάζει και ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα, αναγνωρίζοντας τα πλεονεκτήματα που επιφέρει μια ποικιλόμορφη και συμπεριληπτική κοινωνία, φοιτητική κοινότητα και εργατικό δυναμικό. Είναι σταθερή πεποίθηση μας ότι η εκπαίδευση πρέπει να είναι ανοικτή σε όλα τα τμήματα της κοινωνίας, προσφέροντας ένα συμπεριληπτικό εργασιακό και μαθησιακό περιβάλλον για το προσωπικό και τους φοιτητές, ούτως ώστε να μπορούν να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητες τους.

Το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται και αναλαμβάνει να παρέχει υψηλής ποιότητας ακαδημαϊκό και εργασιακό περιβάλλον στο οποίο όλο το προσωπικό, φοιτητές, επισκέπτες και συμβασιούχοι εργάζονται με σεβασμό και δίκαιη μεταχείριση χωρίς διακρίσεις που βασίζονται σε απαγορευμένους λόγους, χωρίς παρενόχληση και εκφοβισμό και χωρίς θυματοποίηση. Κανείς δεν θα είναι θύμα δυσμενούς μεταχείρισης η οποία βασίζεται στην ηλικία, αναπηρία, φύλο, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα φύλου, οικογενειακή κατάσταση, εγκυμοσύνη ή μητρότητα, φυλή, χρώμα, εθνικότητα, φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, θρησκεία ή τις πεποιθήσεις.

Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου εκφράζει τη δέσμευση του για την προώθηση ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης, διαφορετικότητας και συμπερίληψης σε όλους τους τομείς των δραστηριοτήτων του, μέσω της ανάπτυξης ίσων και δίκαιων πολιτικών, διαδικασιών, ακαδημαϊκών προγραμμάτων, μαθημάτων, καθώς και προγραμμάτων για επιμόρφωση και εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει και προωθεί μια συμπεριληπτική προσέγγιση η οποία μεταχειρίζεται όλους τους συναδέλφους, φοιτητές και άλλα μέλη της πανεπιστημιακής μας κοινότητας με σεβασμό.

Το 2021, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου ανακοίνωσε δύο ΙΔΣ πολιτικές: τη γενική Πολιτική Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης καθώς και την Πολιτική Ισότητας Φύλων. Για να στηρίξουμε τους σκοπούς και αρχές μας οι οποίες σχετίζονται με ισότητα και διαφορετικότητα, καθώς και για να τηρήσουμε τις νομικές μας υποχρεώσεις, σκοπεύουμε να εισάγουμε και άλλες σχετικές πολιτικές, προγράμματα και σχέδια δράσης, τα οποία θα στηρίζουν τη γενική Πολιτική Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο έχει επίσης υπογράψει τη Χάρτα Διαφορετικότητας Κύπρου, με την οποία δεσμεύεται να προωθήσει τις αρχές και αξίες του σεβασμού της διαφορετικότητας και να τις εντάξει στον εργασιακό του χώρο, καθώς και Μνημόνιο Συναντίληψης με το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας, επίσημο αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας των Χαρτών Διαφορετικότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο και διαχειριστή της Χάρτας Διαφορετικότητας Κύπρου. Το 2021, επίσης, το Πανεπιστήμιο διόρισε την κ. Αικατερίνης Παπαζαχαρία ως Επικεφαλής για Ισότητα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη η οποία, μαζί με τα άλλα μέλη της Ομάδας ΙΔΣ του Πανεπιστημίου, είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των ΙΔΣ πολιτικών, προγραμμάτων και σχεδίων δράσεως μας, καθώς και για να κατευθύνει και να παρέχει ενθάρρυνση σε θέματα διαφορετικότητας και συμπερίληψης. 

Η Πολιτική Ισότητας, Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης εκφράζει τη δέσμευση καθώς και τους στόχους του Πανεπιστημίου σε σχέση με την ισότητα, διαφορετικότητα και συμπερίληψη καθώς και την πρόθεση του να προωθήσει ίσες ευκαιρίες για όλα τα μέλη της κοινότητας του. Η Πολιτική αυτή στηρίζεται στις βασικές αξίες του Πανεπιστημίου που αποσκοπούν στη δημιουργία μιας ποικιλόμορφης και συμπεριληπτικής ακαδημαϊκής κοινότητας η οποία σέβεται το κάθε άτομο και του δίνει τα εφόδια για να επιτύχει τους στόχους του ούτως ώστε να συμβάλει θετικά και βιώσιμα στην τοπική κοινότητα, την κοινωνία καθώς και την εθνική οικονομία. Γι’ αυτό τον λόγο, το Πανεπιστήμιο δεσμεύεται να:

  1. Ενθαρρύνει την ενσωμάτωση της ισότητας στις δομές, συμπεριφορές καθώς και την κουλτούρα του Πανεπιστημίου
  2. Παρέχει τα μέσα για να επιδεικνύει πώς το Πανεπιστήμιο προωθεί την ισότητα σε όλες τις λειτουργίες του
  3. Ενθαρρύνει τον κάθε ένα να αναλαμβάνει την ευθύνη για ισότητα και διαφορετικότητα
  4. Προωθεί την ενσωμάτωση της ισότητας σε όλες τις δραστηριότητες του, ως ένα πιο αποτελεσματικό τρόπο χρήσης πόρων σε σχέση με θέματα ισότητας και διαφορετικότητας καθώς και ως μέρος μιας μακροπρόθεσμης βιώσιμης προσέγγισης.

Στο Νεάπολις έχουμε φιλόδοξα σχέδια για να ενισχύσουμε την ισότητα, τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη για τους φοιτητές μας, το προσωπικό μας, καθώς και την κοινωνία γενικά, μέσω των δραστηριοτήτων μας, μέσω της μάθησης και της διδασκαλίας, καθώς και μέσω της έρευνας μας.