ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Submenu

Γραφείο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στο πλαίσιο του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (Κανονισμός ή ΓΚΠΔ) στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου υπάρχει Γραφείο Υπευθύνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Tο Πανεπιστήμιο προέβη στο διορισμό κατάλληλου προσώπου ως Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ), με βάση τα επαγγελματικά της προσόντα και σύμφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα 37-39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) µε τα αναφερόμενα στον Κανονισμό καθήκοντα, µε τα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Όνομα: Ιλιάνα Κέλη-Γεωργίου
Τηλ.: +357 26843346
Email[email protected]

Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με την ΥΠΔ για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα και με την άσκηση των δικαιωμάτων τους.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ/ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ/ΑΙΤΗΣΕΙΣ

Στο σημείο αυτό θα βρείτε όλες τις σχετικές πολιτικές, διαδικασίες και αιτήσεις που αφορούν την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων κάτω από τον ΓΚΠΔ.