Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ Αποστάσεως)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΊΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ (MBA)

Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA) είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία που ξεπερνά εκείνη της παραδοσιακής μάθησης οπού η ροή των πληροφοριών είναι κυρίως από τους διδάσκοντες στους φοιτητές.

Ο τρόπος διδασκαλίας του MBA είναι συμμετοχικός και διαδραστικός, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τον θεσμό των ομαδικών εργασιών, οι οποίες αποτελούν την καθιερωμένη μέθοδο ανάπτυξης ομαδικών δεξιοτήτων. Αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική αξία της εκτεταμένης εμπειρίας των φοιτητών, το NUP επιδιώκει να καθιερώσει μια έντονη συζήτηση στα  μαθήματα του MBA. Η πρόθεση είναι ότι κάθε συμμετέχων θα συνεισφέρει μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και την καθοδήγηση της διεξαγόμενης συζήτησης όταν οι ικανότητες και το υπόβαθρο του συμμετέχοντα το καθιστούν δυνατό.

Το MBA στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από ομαδικές εργασίες. Οι ομαδικές εργασίες αποτελούν μία από τις μεθόδους αξιολόγησης στα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του MBA ενσωματώνουν τους στόχους του Πανεπιστήμιου Νεάπολης Πάφος.

Με την επιτυχή συμπλήρωση της φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • επιδείξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση δύσκολων και πολύπλοκων προβλημάτων, οι οποίες θα υποστηρίζονται από τις κατάλληλες αναλυτικές και ποσοτικές τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.
 • διαθέτουν λειτουργικές γνώσεις και να είναι σε θέση να ενσωματώσουν αυτές τις γνώσεις για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
 • επιδείξουν εμπειρία στην ηγεσία των έργων.
 • διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στη χρήση πλαισίων δεοντολογικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, κατανοώντας τις προσωπικές τους ευθύνες ως ηγέτες στις επιχειρήσεις.
 • έχουν μια διεθνή και πολυπολιτισμική προοπτική.
 • επιδείξουν βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένοι στόχοι των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνουν:

Οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό πρόβλημα, να δημιουργήσουν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύξουν λύση του προβλήματος.
 • επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών ή / και ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
 • ενσωματώσουν τις λειτουργικές γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες).
 • επιδείξουν γνώση σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και τον ρόλο που διαδραματίζει κάθε λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
 • επιδείξουν επάρκεια και αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητα για τον ηγέτη μιας ομάδας ή ενός έργου.
 • προσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού λειτουργικού περιβάλλοντος και εξηγήσουν πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τις οργανωτικές επιδόσεις και αποφάσεις.
 • επιδείξουν γνώση του τρόπου με τον οποίο τα ζητήματα και κριτήρια απόφασης αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτιστικές προοπτικές και την τοποθεσία.
 • παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπως: επαγγελματικές παρουσιάσεις και πειστικές παρουσιάσεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Σχεδιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων που θα βασίζονται τόσο στη επιστημονική γνώση όσο και την πρακτική εμπειρία.
 1. Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα υφιστάμενα πλαίσια διοίκησης, τα μοντέλα μάνατζμεντ, τα ντιμπείτ, και τα αποδεικτικά στοιχεία και να τα αφομοιώνουν πρακτικά.
 2. Επιδεικνύουν ικανότητά να σκέφτονται πολυδιάστατα, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και να συνδέουν σε διάφορους τομείς γνώσης στην ανάλυση προβλημάτων.
 3. Αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση τις κατά αντιπαράθεση έρευνες αναφορικά με πολύπλευρα επιχειρηματικά προβλήματα.
 4. Αξιολογούν με κριτική σκέψη τις πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας με σκοπό την δημιουργία πρακτικών λύσεων σε μη δομημένα προβλήματα.
 5. Αποκτούν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση συνθέτων και πολύπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων.
 6. Αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες ανάπτυξης.
 7. Επιδεικνύουν ικανότητά λήψης αποφάσεων σε δύσκολες καταστάσεις.
 8. Επιδεικνύουν ικανότητά να οδηγούν και να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις.
 9. Επικοινωνούν με διαφορετικά ακροατήρια μέσω μιας σειράς μέσων επικοινωνίας.
 10. Εργάζονται τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με άλλους.
 11. Διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η διδακτική μεθοδολογία του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων περιλαμβάνει συνδυασμό διαλέξεων, σεμιναρίων, εξετάσεων, projects, παρουσιάσεων, αναθέσεων εργασιών, μελέτης περιπτώσεων (case studies) και ανεξάρτητης έρευνας. Επιπλέον, το Μεταπτυχιακό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία πέρα ​​από εκείνη της παραδοσιακής τάξης, όπου η ροή πληροφοριών είναι κυρίως από τον εκπαιδευτή στον μαθητή. Στόχος του Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων είναι να επιτρέψει σε κάθε συμμετέχοντα να συμβάλει στην εκπαίδευση ολόκληρης της τάξης μέσω της ενεργού συμμετοχής στη μαθησιακή διαδικασία. Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ακολουθεί μια στρατηγική με επίκεντρο τους σπουδαστές που βασίζεται σε ένα συνδυασμό διαφόρων ενεργητικών τεχνικών μάθησης που στοχεύουν στην ενσωμάτωση σεναρίων του πραγματικού κόσμου στο κύριο μέρος των δραστηριοτήτων του Μεταπτυχιακού και ταυτόχρονα, μέσω μιας στρατηγικής με γνώμονα την έρευνα, το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων έχει ως στόχο να εξοπλίσει τους σπουδαστές με δεξιότητες εφαρμοσμένης έρευνας. Είναι απαραίτητο οι φοιτητές, οι οποίοι εγγράφονται στο Μεταπτυχιακό μας, να μάθουν, μέσω ενεργού διδασκαλίας και μάθησης, τις σύνθετες τεχνικές που συνδυάζουν την πραγματική ζωή και τις ερευνητικές πτυχές με στόχο την δημιουργία επαγγελματιών με υψηλό επίπεδο επαγγελματικών προτύπων. Σε αυτό το βαθμό, η επικεντρωμένη προσέγγιση στους φοιτητές εφαρμόζεται μέσω διαδραστικών εργασιών και διαμορφωτικών αξιολογήσεων (μη βαθμολογημένων) οι οποίες προγραμματίζονται και αναφέρονται σε κάθε οδηγό μαθήματος. Επιπλέον, το γνωστικό ταξίδι εμπλουτίζεται με παιχνίδια προσομοίωσης από γνωστά ολοκληρωμένα πακέτα προσομοίωσης και το Neapolis Experiential Learning Tasks-NEST, το οποίο προσφέρει την δυνατότητα δραστηριοτήτων, που έχουν σχεδιαστεί με βάση τις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων.

Η αξιολόγηση κάθε μαθήματος περιλαμβάνει:

(α) τη συμμετοχή στις ενδιάμεσης δραστηριότητες, (12 διαδραστικές δραστηριότητες εκ  των οποίων 4 βαθμολογούμενες)

(β) την υποβολή μίας γραπτής ενδιάμεσης εργασίας και

(γ) τη συμμετοχή στις τελικές εξετάσεις.

Το κάθε αξιολογικό στοιχείο του μαθήματος ενέχει διακριτή αντιστοίχιση με τη συνολική τελική βαθμολόγηση. Ειδικότερα, οι ενδιάμεσες δραστηριότητες αντιστοιχούν στο 20% του συνολικού βαθμού του μαθήματος, το ίδιο και η γραπτή ενδιάμεση εργασία  20%, ενώ η τελική εξέταση αντιστοιχεί στο 60%.(άρα 20% + 20% +60%= 100). Προκειμένου ο φοιτητής να επιτύχει σε ένα μάθημα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100και στα τρία ανωτέρω κριτήρια (ήτοι, στις δραστηριότητες, στην εργασία και στις τελικές εξετάσεις). Τυχόν μη συμμετοχή ή αποτυχία σε ένα από τα τρία στοιχεία (δραστηριότητες, εργασία ή τελικές εξετάσεις) συνεπάγεται τη μη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή  ο φοιτητής εξετάζεται κατά την επαναληπτική περίοδο Αυγούστου/Σεπτεμβρίου μόνο στο αντίστοιχο στοιχείο. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποτυχίας και στα τρία στοιχεία, ο φοιτητής εξετάζεται κατά την επαναληπτική περίοδο Αυγούστου/Σεπτεμβρίου και στα τρία. Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ο φοιτητής κατά την επαναληπτική εξεταστική περίοδο σε κάθε ένα από τα ανωτέρω στοιχεία είναι 65/100, εφόσον πρόκειται για 2η προσπάθεια.

Η διατριβή δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 13.000 λέξεις και περισσότερο από 15.000 λέξεις, συμπεριλαμβανομένης της βιβλιογραφίας και της περίληψης. Μετά την υποβολή, ο κύριος επιβλέπων ετοιμάζει γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεσή του για δημόσια υποστήριξη. Η υπεράσπιση της διατριβής γίνεται δημοσίως ή μέσω ηλεκτρονικής τηλεδιάσκεψης ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMBA550 Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κατάστασεων Υποχρεωτικό7.5
DMBA561 Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρηματική ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικό7.5
DMBA580 Ηγεσία και Οργανωτική ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
DMBA620Ποσοτικές Μέθοδοι Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMBA541 Χρηματοοικονομική ΑνάλυσηΥποχρεωτικό7.5
DMBA571 Διαχείριση ΛειτουργιώνΥποχρεωτικό7.5
DMBA581 Στρατηγική των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό7.5
DMBA590 Διαχείριση Ανθρώπινων ΠόρωνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

1η Επιλογή

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMBA600 Μεθοδολογία Επιχειρησιακής ‘Ερευνας Υποχρεωτικό7.5
DMBA530 Οικονομικά των ΕπιχειρήσεωνΕπιλογής7.5
DMBA575 Διοίκηση Ολικής ΠοιοτηταςΕπιλογής7.5
DMBA584 Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΕπιλογής7.5
DMBA585 Διαχείριση Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΕπιλογής7.5
DMBA595 Διαχείριση ΈργουΕπιλογής7.5
*Επιλογή τριών μαθημάτων

2η Επιλογή

2η Επιλογή Τίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMBA600 Μεθοδολογία Επιχειρησιακής ‘Ερευνας Υποχρεωτικό7.5
DMBA650Διπλωματική ΕργασίαΕπιλογής22.5
Τονίζεται, ότι βάσει των σχετικών οδηγιών του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα εφόσον αρχίσει η εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και ολοκληρωθεί στη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία μπορεί να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων παραμένει αναλλοίωτος, (δηλαδή 90 ECTS).

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι φοιτητές εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία ή φύλου δεδομένου ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια εγγραφής στο Πρόγραμμα.

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και αλλού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους τόσο ηλεκτρονικά όσο και άλλως πως [αιτήσεις στην γραμματεία, μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου].

Υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι αιτούνται για εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να μεταξύ υποβάλλουν αναγνωρισμένο Πτυχίο ή προσόν ισοδύναμό του.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ολοκλήρωση του Προγράμματος. Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

Τα ελάχιστα απαιτούμενα για την αναγνώριση της γνώσης στην Αγγλική Γλώσσα περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Senior Research Fellow

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...

Αντώνιος Ζαΐρης

Επίκουρος Καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ

Υπεύθυνος Διεθνών Συνεργασιών και Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων

Ο Αντώνιος Ζαΐρης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε θέματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, με ειδίκευση στο Λιανικό εμπόριο...
The programme is designed to explore cutting-edge aspects of International and European business law.

Ενδιαφέρεσαι να μιλήσουμε;

  Επιλογή Προγράμματος

  *Mε την υποβολή συμφωνείτε με την πολιτική απορρήτου μας.