Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) (Εξ Αποστάσεως)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

Αναγνωρισμένο από ΔΙΠΑΕ και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (MBA)

Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA) είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων. Το πρόγραμμα είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία που ξεπερνά εκείνη της παραδοσιακής μάθησης οπού η ροή των πληροφοριών είναι κυρίως από τους διδάσκοντες στους φοιτητές.

Ο τρόπος διδασκαλίας του MBA είναι συμμετοχικός και διαδραστικός, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τον θεσμό των ομαδικών εργασιών, οι οποίες αποτελούν την καθιερωμένη μέθοδο ανάπτυξης ομαδικών δεξιοτήτων. Αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική αξία της εκτεταμένης εμπειρίας των φοιτητών, το NUP επιδιώκει να καθιερώσει μια έντονη συζήτηση στα  μαθήματα του MBA. Η πρόθεση είναι ότι κάθε συμμετέχων θα συνεισφέρει μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και την καθοδήγηση της διεξαγόμενης συζήτησης όταν οι ικανότητες και το υπόβαθρο του συμμετέχοντα το καθιστούν δυνατό.

Το MBA στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Στόχος του Προγράμματος είναι οι φοιτητές να βελτιώσουν τις διαπροσωπικές τους δεξιότητες, πράγμα που επιτυγχάνεται μέσα από ομαδικές εργασίες. Οι ομαδικές εργασίες αποτελούν μία από τις μεθόδους αξιολόγησης στα περισσότερα μαθήματα του Προγράμματος. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του MBA ενσωματώνουν τους στόχους του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφος.

Με την επιτυχή συμπλήρωση της φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • επιδείξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση δύσκολων και πολύπλοκων προβλημάτων, οι οποίες θα υποστηρίζονται από τις κατάλληλες αναλυτικές και ποσοτικές τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.
 • διαθέτουν λειτουργικές γνώσεις και να είναι σε θέση να ενσωματώσουν αυτές τις γνώσεις για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
 • επιδείξουν εμπειρία στην ηγεσία των έργων.
 • διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στη χρήση πλαισίων δεοντολογικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, κατανοώντας τις προσωπικές τους ευθύνες ως ηγέτες στις επιχειρήσεις.
 • έχουν μια διεθνή και πολυπολιτισμική προοπτική.
 • επιδείξουν βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένοι στόχοι των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνουν:

Οι φοιτητές θα μπορούν να:

 • χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό πρόβλημα, να δημιουργήσουν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύξουν λύση του προβλήματος.
 • επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών ή / και ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
 • ενσωματώσουν τις λειτουργικές γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες).
 • επιδείξουν γνώση σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και τον ρόλο που διαδραματίζει κάθε λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
 • επιδείξουν επάρκεια και αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητα για τον ηγέτη μιας ομάδας ή ενός έργου.
 • προσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού λειτουργικού περιβάλλοντος και εξηγήσουν πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τις οργανωτικές επιδόσεις και αποφάσεις.
 • επιδείξουν γνώση του τρόπου με τον οποίο τα ζητήματα και κριτήρια απόφασης αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτιστικές προοπτικές και την τοποθεσία.
 • παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπως: επαγγελματικές παρουσιάσεις και πειστικές παρουσιάσεις.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Σχεδιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων που θα βασίζονται τόσο στη επιστημονική γνώση όσο και την πρακτική εμπειρία.
 1. Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα υφιστάμενα πλαίσια διοίκησης, τα μοντέλα μάνατζμεντ, τα ντιμπείτ, και τα αποδεικτικά στοιχεία και να τα αφομοιώνουν πρακτικά.
 2. Επιδεικνύουν ικανότητά να σκέφτονται πολυδιάστατα, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και να συνδέουν σε διάφορους τομείς γνώσης στην ανάλυση προβλημάτων.
 3. Αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση τις κατά αντιπαράθεση έρευνες αναφορικά με πολύπλευρα επιχειρηματικά προβλήματα.
 4. Αξιολογούν με κριτική σκέψη τις πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας με σκοπό την δημιουργία πρακτικών λύσεων σε μη δομημένα προβλήματα.
 5. Αποκτούν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση συνθέτων και πολύπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων.
 6. Αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες ανάπτυξης.
 7. Επιδεικνύουν ικανότητά λήψης αποφάσεων σε δύσκολες καταστάσεις.
 8. Επιδεικνύουν ικανότητά να οδηγούν και να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις.
 9. Επικοινωνούν με διαφορετικά ακροατήρια μέσω μιας σειράς μέσων επικοινωνίας.
 10. Εργάζονται τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με άλλους.
 11. Διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πλήρους ή μερικής φοίτησης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMBA550 Λογιστική και Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Κατάστασεων Υποχρεωτικό7.5
DMBA561 Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρηματική ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικό7.5
DMBA580 Ηγεσία και Οργανωτική ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
DMBA620Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση ΔεδομένωνΥποχρεωτικό7.5

Β' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMBA540Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων και Χρηματοοικονομική ΔιαχείρισηΥποχρεωτικό7.5
DMBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΥποχρεωτικό7.5
DMBA590Διαχείριση Ανθρωπίνων ΠόρωνΥποχρεωτικό7.5
DMBA574Διαχείριση Λειτουργιών και Ολικής ΠοιότηταςΕπιλογής7.5
DIRSS621Σύγχρονα Θέματα Παγκόσμιας ΠολιτικήςΕπιλογής7.5

Γ' ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMDIS600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30
*Η σειρά των προσφερόμενων μαθημάτων ανά εξάμηνο προσδιορίζεται από το Πανεπιστήμιο στην έναρξη του ακαδημαϊκού έτους

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς από αναγνωρισμένα προγράμματα από τον  Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Senior Research Fellow

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Αντώνιος Ζαΐρης

Επίκουρος Καθηγητής στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-Μάρκετινγκ

Υπεύθυνος Διεθνών Συνεργασιών και Επαγγελματικών Πιστοποιήσεων

Ο Αντώνιος Ζαΐρης γεννήθηκε στον Πειραιά. Σπούδασε Πολιτικές επιστήμες και έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές (ΜΒΑ) στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Η διδακτορική του διατριβή ήταν σε θέματα Συμπεριφοράς Καταναλωτή, με ειδίκευση στο Λιανικό εμπόριο...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...