Μεταπτυχιακό στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Εξ αποστάσεως)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

Αναγνωρισμένο από ΔΙΠΑΕ και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία εστιάζει στη μελέτη των γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικο-πολιτισμικών διαδικασιών που συνιστούν το υπόβαθρο της εκπαίδευσης και της δια βίου ανθρώπινης ανάπτυξης. Απευθύνεται καταρχήν στους εν ενεργεία ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι επιθυμούν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση του φυσιολογικού κατά του αποκλίνοντος προτύπου ανάπτυξης και μάθησης.

Η βασική φιλοσοφία του προγράμματος είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, όπου η απόκτηση γνώσεων και εμπειρογνωμοσύνης συνδυάζονται με την εμπειρία των φοιτητών/τριών  με καθημερινά προβλήματα, τόσο εντός όσο και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Αυτή η προσέγγιση  βοηθά τους φοιτητές/τριες να επεκτείνουν τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα να αποκτήσουν μια βαθύτερη κατανόηση διαφόρων θεμάτων στην εκπαίδευση και τη ψυχολογία.

Συγκεκριμένα οι φοιτητές/τριες  του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας θα εκπαιδευτούν σε βάθος στους ακόλουθους τομείς:

 • Των θεωρητικών προσεγγίσεων της μάθησης και των εκπαιδευτικών τους εφαρμογών.
 • Των μαθησιακών δυσκολιών, ιδιαίτερα στις εξελικτικές φάσεις της προσχολικής , σχολικής και εφηβικής ηλικίας, με απώτερο στόχο την ad hoc αντιμετώπιση τους ή την παραπομπή τους στα θεσμικώς αρμόδια όργανα.
 • Της κατά πεδίο ψυχολογικής ανάπτυξης με έμφαση στην προσχολική, σχολική και εφηβική ηλικία και την ενδοεξάρτηση της με τις μαθησιακές διαδικασίες.
 • Των κυριοτέρων εξελικτικών διαταραχών όπως αυτές εκδηλώνονται στην παιδική και την εφηβική ηλικία και των επιπτώσεων τους στο μαθησιακό αποτέλεσμα.
 • Των ταυτοτήτων φύλου και τη διασύνδεση τους με το σχολικό πλαίσιο.
 • Της συνειδητοποίησης του ρόλου που ασκούν οι πολιτισμικές και κοινωνικές παράμετροι στο πλαίσιο της αλληλεπίδρασης του εκπαιδευτικού με μαθητές και γονείς.
 • Των τεχνικών και των μεθόδων εκπαιδευτικής έρευνας.

Το Μεταπτυχιακό εξ αποστάσεως στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία απευθύνεται σε:

 • Απόφοιτους Παιδαγωγικής / Εκπαίδευσης ή παρόμοιων κλάδων, οι οποίοι εργάζονται ή αναζητούν εργασία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε όλο το φάσμα τη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 • Απόφοιτους Ψυχολογίας που επιθυμούν να συνεχίσουν μια ερευνητική ή ακαδημαϊκή καριέρα στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
 • Διευθυντές και εργαζόμενους σε δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία ή ιδρύματα κατάρτισης, που ενδιαφέρονται για περαιτέρω ενίσχυση και εξειδίκευση των γνώσεών τους στον τομέα της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 • Προσαρμογή του προγράμματος στις ανάγκες του σχολικού περιβάλλοντος και της εκπαίδευσης γενικότερα.
 • Το διεθνές κύρος και η αναγνώριση του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος.
 • Έμπειρο ακαδημαϊκό προσωπικό.
 • Οι διεθνείς συνεργασίες του Πανεπιστημίου και οι δεσμοί του με την αγορά.
 • Η ευελιξία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και η χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.
 • Η δυνατότητα  προτίμησης των φοιτητών/ριών  μεταξύ σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Ανταγωνιστικά δίδακτρα.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαθήματα κορμού

Τα μαθήματα κορμού επικεντρώνονται σε προέχουσες διαστάσεις της ψυχολογικής ανάπτυξης, της μάθησης και των αποκλίσεών τους. Ειδικότερα, αναλύονται και αξιολογούνται τόσο οι παλαιότερες όσο και οι σύγχρονες ερμηνείες της γνωστικής, συναισθηματικής και κοινωνικής ανάπτυξης με έμφαση στη σχολική και εφηβική ηλικία. Οι αντίστοιχες ερμηνείες των διαδικασιών μάθησης αναλύονται και ως προς τις δυνατότητες εφαρμογών τους στο εκπαιδευτικό πλαίσιο.

Τα υπόλοιπα γνωστικά πεδία που σχετίζονται με την εκπαιδευτική διαδικασία είναι η ανάπτυξη της προσωπικότητας, η γλωσσική ανάπτυξη και ο γραμματισμός, οι πολυπολιτισμικές διαστάσεις της συμπεριφοράς, η μεθοδολογία έρευνας και η στατιστική και τα θέματα που αναφέρονται στο σχολικό πλαίσιο ως παράγοντα διαμόρφωσης της ταυτότητας και η συμβουλευτική στη σχολική κοινότητα.

Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη

Οι βασικοί στόχοι του «μαθήματος» είναι η εμπλοκή των φοιτητών/τριών σε ερευνητικές και παρεμβατικές δραστηριότητες και η ανάπτυξη ερευνητικών δεξιοτήτων, χρήσιμων τόσο για το σχολικό πλαίσιο, όσο και για περαιτέρω εμπλοκή σε έρευνα. Το μάθημα δεν περιλαμβάνει παρακολουθήσεις, και οι ερευνητικές δραστηριότητες εκτελούνται υπό την επίβλεψη ενός μέλους του ακαδημαϊκού προσωπικού.

Διατριβή

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρέχει στους φοιτητές μια ποικιλία πρακτικών, τεχνικών και διανοητικών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες  στην επιστημονική έρευνα.

Ο κύριος στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές/ φοιτήτριες να προσδιορίσουν ένα κατάλληλο ερευνητικό ερώτημα, να αναπτύξουν ένα συστηματικό ερευνητικό σχέδιο για την αντιμετώπισή του, και στη συνέχεια να εκτελέσουν το σχέδιο, συλλέγοντας, αναλύοντας και ερμηνεύοντας τα προκύπτοντα δεδομένα και γράφοντας τα σε τυποποιημένη ακαδημαϊκή μορφή (διατριβή).

TΡΟΠΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Εκπαιδευτική Ψυχολογία» προσφέρεται με τη μεθοδολογίας της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πλήρους ή μερικής φοίτησης.

Για κάθε μάθημα πραγματοποιούνται έξι (6) τηλεσυναντήσεις διάρκειας δύο (2) ωρών με τον διδάσκοντα του κάθε ακροατηρίου. Ο/Η φοιτητής/τρια κατά την περίοδο αυτή θα πρέπει να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό ακολουθώντας συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Για κάθε μάθημα απαιτείται μελέτη περίπου 20 ωρών εβδομαδιαίως και ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά από εβδομαδιαίες βαθμολογούμενες δραστηριότητες, μια γραπτή εργασία και την τελική εξέταση. Προκειμένου ο/η φοιτητής/τρια να επιτύχει σε ένα μάθημα πρέπει να λάβει βαθμό τουλάχιστον 50/100 και στα τρία ανωτέρω κριτήρια (στις εβδομαδιαίες βαθμολογούμενες δραστηριότητες, στην γραπτή εργασία και στις τελικές εξετάσεις). Τυχόν μη συμμετοχή ή αποτυχία σε ένα από τα τρία στοιχεία (δραστηριότητες, εργασία ή τελικές εξετάσεις) συνεπάγεται με τη μη επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος. Στην περίπτωση αυτή, ο φοιτητής εξετάζεται κατά την επαναληπτική περίοδο Αυγούστου/Σεπτεμβρίου μόνο στο αντίστοιχο στοιχείο. Εξυπακούεται ότι σε περίπτωση μη συμμετοχής ή αποτυχίας και στα τρία στοιχεία, ο φοιτητής εξετάζεται κατά την επαναληπτική περίοδο Αυγούστου/Σεπτεμβρίου και στα τρία στοιχεία.

ΜΑΘHΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος ΜαθήματοςECTS
DPSYC503 Μάθηση: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και Εκπαιδευτικές ΕφαρμογέςΥποχρεωτικό7.5
DPSYC611 Πολυπολιτισμικές Διαστάσεις της ΣυμπεριφοράςΥποχρεωτικό7.5
DPSYC608 Συμβουλευτική στη Σχολική Κοινότητα Υποχρεωτικό7.5
DPSYC605 Σχολικό Πλαίσιο και Ταυτότητες Φύλου κατά την Εφηβεία Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος ΜαθήματοςECTS
DPSYC607 Μεθοδολογία Έρευνας και Στατιστική Υποχρεωτικό7.5
DPSYC506 Μαθησιακές Δυσκολίες Υποχρεωτικό7.5
DPSYC501 Γνωστική, Συναισθηματική και Κοινωνική Ανάπτυξη Υποχρεωτικό7.5
DPSYC610-1 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη Ι Επιλογής7.5
DPSYC 700-1Διατριβή ΙΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος ΜαθήματοςECTS
DPSYC610-2 Ανεξάρτητη Ερευνητική Μελέτη ΙΙ Υποχρεωτικό7.5
DPSYC505 Προσωπικότητα: Θεωρητικές Προσεγγίσεις και η Εξελικτική της Διαδρομή Υποχρεωτικό7.5
DPSYC602 Γλωσσική Ανάπτυξη και Γραμματισμός Υποχρεωτικό7.5
DPSYC604 Εξελικτική Ψυχοπαθολογία Επιλογής7.5
DPSYC 700-2Διατριβή ΙΙΕπιλογής7.5
Στο 2ο και 3ο Εξάμηνο οι φοιτητές (ανάλογα με το εξάμηνο εγγραφής τους) επιλέγουν είτε να παρακολουθήσουν τα επιλεγόμενα μαθήματα αυτών των εξαμήνων, ή να διεκπεραιώσουν την προαιρετική διατριβή αντί των δύο επιλεγόμενων μαθημάτων.

Στο Πρόγραμμα γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς από αναγνωρισμένα προγράμματα από τον  Α.Τ.Ε.Ε.Ν.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαριλένα Μουσουλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Πτυχίου (BSc) στην Ψυχολογία

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας (2010) και πτυχίο στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Derby (2004) ...

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Συμβατικό και Εξ Αποστάσεως)

Διευθύντρια του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών (Κ.Ε.Ε.Α.Α.)

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....

Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα

Λέκτορας Κοινωνικής Ψυχολογίας

Η Άρτεμις-Μαργαρίτα Γρίβα κατέχει διδακτορικό στην Κοινωνική Ψυχολογία από το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, μεταπτυχιακό στην Κοινωνική και Διαπολιτισμική Ψυχολογία από το Université Libre de Bruxelles του Βελγίου....
Γιώργος Τσίτσας

Γιώργος Τσίτσας

Επισκέπτης Λέκτορας

Έλαβε διδακτορικό στην Συμβουλευτική Ψυχολογία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και MSc στην Συμβουλευτική Ψυχολογία από το City University στο Λονδίνο. Έχει εργαστεί σε διάφορα συμβουλευτικά κέντρα πανεπιστημίων....