Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (DMPA) (Εξ Αποστάσεως)

με τρεις κατευθύνσεις:

 1. Γενική Διοίκηση,
 2. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας,
 3. Εκπαιδευτική Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

Αναγνωρισμένο από ΔΙΠΑΕ και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (DMPA)

Το Πρόγραμμα Σπουδών δίνει έμφαση στην  απόκτηση εκείνης της απαιτούμενης γνώσης και της απαραίτητης εξειδίκευσης που αφενός οδηγούν στην αποτελεσματική διοίκηση  και διαχείριση των πόρων του Δημοσίου Τομέα και αφετέρου βοηθούν στην κατανόηση των ζητημάτων που άπτονται της υψηλής πολιτικής, απότοκο της οποίας είναι και η εφαρμοζόμενη καθημερινή πολιτική.

Με αφετηρία θεωρητικές επεξεργασίες της Δημόσιας διοίκησης ως θεσμού αλλά και ως παράγοντα διαμόρφωσης και εφαρμογής δημόσιας πολιτικής, το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών προσφέρει τη δυνατότητα  της πρακτικής εφαρμογής νέας γνώσης σε εφαρμοσμένα πεδία της οικονομίας, της διαχείρισης των ανθρωπίνων πόρων και των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επιπροσθέτως, το Πρόγραμμα εξοπλίζει τους σπουδαστές με τεχνικές, αναλυτικές, οργανωτικές και ηγετικές ικανότητες και δεξιότητες, που στόχο έχουν τη λήψη αποτελεσματικών και αποδοτικών αποφάσεων, σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον.

Η βασική φιλοσοφία του Προγράμματος είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση στη σπουδή της Δημόσιας Διοίκησης, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται να εμπλουτίζεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων, μέσα από τη μελέτη πραγματικών περιπτώσεων της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθά τους σπουδαστές να διευρύνουν και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διοίκησης  και σε διαδικασίες παραγωγής πολιτικής.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα περιλαμβάνει 3 κατευθύνσεις, τη Γενική Διοίκηση, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Εκπαιδευτική Διοίκηση. Οι δύο τελευταίες εξειδικεύονται στην τομεακή ανάλυση των υπηρεσιών υγείας και της διοίκησης σχολικών μονάδων αντιστοίχως.

Οι στόχοι του προγράμματος συνίστανται στο:

 • Να προσφέρει μία ολοκληρωμένη εισαγωγή στα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα.
 • Να βοηθήσει τους φοιτητές να αντιληφθούν τη διάκριση  μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, στο επίπεδο των θεσμών, της ευρύτερης Δημόσιας Διοίκησης αλλά και της οικονομίας συνολικότερα.
 • Να ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών στη μαθησιακή διαδικασία των φοιτητών.
 • Να βοηθήσει στην απόκτηση δεξιοτήτων απαραίτητων για την αποτελεσματική άσκηση δημόσιας διοίκησης.
 • Να αναλύσει την αποδοτική κατανομή των δημοσίων αναγκών ώστε να εξυπηρετούνται οι στόχοι της κοινωνικής δικαιοσύνης και της οικονομικής αποτελεσματικότητας.
 • Να αναλύσει το σχεδιασμό και την εφαρμογή εκείνου του φορολογικού συστήματος που προάγει την οικονομική αποτελεσματικότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη.

Να προσφέρει αξιόπιστες απαντήσεις σε σημαίνουσες ερωτήσεις όπως:

 • Απαιτείται στις σύγχρονες κοινωνίες μεγαλύτερη η μικρότερη κρατική παρέμβαση;
 • Δύναται ο Δημόσιος Τομέας να λειτουργήσει εν τοις πράγμασι με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας;
 • Πώς ορίζεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός, ποια τα είδη του, η διαδικασία σύνταξης και κατάρτισης και οι στόχοι του; και ποιες οι λειτουργίες του;

Ειδικότεροι στόχοι του προγράμματος για την κατεύθυνση της Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας είναι:

 • Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων για την αποτελεσματική  διοίκηση των  οργανισμών υγείας.
 • Η αναγνώριση της ζωτικής σημασίας της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης στον τομέα της υγείας.
 • Η απόκτηση τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης των στελεχών της υγείας και των λοιπών επαγγελματιών υγείας (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό προσωπικό) σε θέματα οργάνωσης, διοίκησης και οικονομίας του συστήματος υγείας.
 • Η ευαισθητοποίησης των φοιτητών σε διάφορα θέματα  και προβλήματα που επηρεάζουν αφενός τη ζωή των επαγγελματιών υγείας και αφετέρου τη λειτουργία των μονάδων, φορέων και οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας.
 • Η ευαισθητοποίηση όλων των εμπλεκομένων στη λήψη αποφάσεων σε θέματα υγείας στα πεδία της δημόσιας υγείας, πρόληψης, αξιολόγησης των τεχνολογιών υγείας και δικαιωμάτων των ασθενών.
 • Η απόκτηση γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων σε σύγχρονα συστήματα και τεχνικές διοίκησης των μονάδων υγείας και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου.
 • Η γνώση των δικαιωμάτων των ασθενών.

Ειδικότεροι για την κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Διοίκησης στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η απόκτηση ειδικών γνώσεων πέραν αυτών που συνδέονται με τη Δημόσια Διοίκηση σε θέματα που άπτονται των τομέων σπουδών της Εκπαιδευτικής Διοίκησης, ήτοι: Εκπαιδευτική Ηγεσία και ανθρώπινο δυναμικό, Συμβουλευτική και Επικοινωνία  στη σχολική Μονάδα, Διαχείριση της Σχολικής Μονάδας, Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων.
 • Η ευαισθητοποίηση στη λήψη εκπαιδευτικών αποφάσεων για καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα και διαχείριση των κρίσεων στο σχολικό χώρο.
 • Η εξοικείωση με την παλαιότερη και την τρέχουσα βιβλιογραφία και η κριτική αντιμετώπιση των πηγών που σχετίζονται με ζητήματα εκπαιδευτικής διοίκησης.
 • Η απόκτηση ερευνητικής εμπειρίας και η αξιοποίηση της για περαιτέρω έρευνα και μελέτη μέσω και των νέων τεχνολογιών.
 • Η εξειδικευμένη κατάρτιση σε ειδικά θέματα εκπαιδευτικής διοίκησης με δυνατότητα παροχής πραγματογνωμοσύνης, ανάλυσης θεμάτων της τρέχουσας πραγματικότητας και επισήμανσης του εκπαιδευτικού και ιστορικού υποβάθρου τους.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι απόφοιτοι του συγκεκριμένου προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους αναμένεται να:

Να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να είναι σε θέση να αναλύουν και να αξιολογούν τα δομικά συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Ειδικότερα:

 • Απόκτηση εκείνων των ικανοτήτων και δεξιοτήτων που να καθιστούν τον απόφοιτο του Προγράμματος αποτελεσματικό και αποδοτικό τόσο στην παρούσα, όσο και σε οποιαδήποτε άλλη μελλοντική εργασία. Γνώση σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, ελέγχου, διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, λήψης αποφάσεων, επικοινωνίας, ηγεσίας και υποκίνησης προσωπικού,
 • Γνώση βασικών αρχών περί:
 • των οικονομικών του δημόσιου Τομέα (χρηματοδότηση, κατανομή οικονομικών πόρων),
 • της σύνταξης, κατάρτισης και εκτέλεσης του προϋπολογισμού,
 • των χρηματοοικονομικών δεικτών αποτίμησης της οικονομικής αποτελεσματικότητας,
 • της μεθοδολογία έρευνας και της χρήσης  εργαλείων και τεχνικών διοίκησης.

Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι στις κατευθύνσεις Εκπαιδευτικής Διοίκησης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας οι φοιτητές αποκτούν εξειδικευμένες ικανότητες και δεξιότητες  που σχετίζονται με τον τομέα των σπουδών τους.

Να κατανοούν με κριτική και εποικοδομητική οπτική (critical and constructive awareness):

 • τις αρχές και τις λειτουργίες της δημόσιας διοίκησης, τα προβλήματα του ανθρώπινου δυναμικού, τις μεθόδους ελέγχου δημοσίων υπηρεσιών, τις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων, τους τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας και υποκίνησης,
 • την αναγκαιότητα εφαρμογής μεθοδολογιών και εργαλείων αξιολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών,
 • την οργάνωση οικονομικών υπηρεσιών, αρχών και εννοιών λογιστικής και χρηματοοικονομικής,
 • την διαχείριση προμηθειών και αποτελεσμάτων χρήσης δημοσίων υπηρεσιών

Στις κατευθύνσεις  της εκπαιδευτικής και διοίκησης υπηρεσιών υγείας οι φοιτητές θα είναι ικανοί να κατανοούν με τρόπο αναλυτικό  και κριτικό   τη λειτουργία και τη μορφοποίηση όλων των ανωτέρω τόσο όσο αφορά τις  υπηρεσίες εκπαίδευσης, όσο και της υπηρεσίες  υγείας.

Να εφαρμόζουν, ως αποτέλεσμα της εξειδικευμένης γνώσης που θα έχουν αποκτήσει και της κριτικής και εποικοδομητικής τους αντίληψης, σύγχρονες και νέες μεθόδους άσκησης της δημόσιας διοίκησης, αλλά και εξειδικευμένα μέτρα δημόσιας πολιτικής, έχοντας την ικανότητα της ανατροφοδότησης, της αξιολόγησης και του σχεδιασμού:

 • των βασικών αρχών στο σχεδιασμό, στο προγραμματισμό, στην οργάνωση, στον έλεγχο, στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, στην επικοινωνία, στην άσκηση ηγεσίας και στην υποκίνηση προσωπικού
 • στην οικονομική διαχείριση των μονάδων και στην οργάνωση δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών, εκπαιδευτικών μονάδων και μονάδων υγείας.
 • στις μεθόδους και στις τεχνικές έρευνας και χρηματοοικονομικής διοίκησης δημόσιων υπηρεσιών
 • στην αποτίμηση, κόστους, της εκτίμησης της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας,
 • στα πρότυπα χρηματοδότησης και αποζημίωσης των δικαιούχων από τις σχέσεις τους με τον δημόσιο τομέα.

Στις επιμέρους κατευθύνσεις του Προγράμματος (υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικής διοίκησης) οι φοιτητές θα είναι ικανοί να εφαρμόζουν τα προαναφερθέντα στη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων και των μονάδων υγείας.

Να αναλύουν το υφιστάμενο περιβάλλον λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης και να είναι σε θέση να αξιολογούν, να σχεδιάζουν, να εφαρμόζουν καινοτόμες διαδικασίες προς επίλυση προβλημάτων, αξιοποιώντας τόσο τη θεωρητική τους γνώση όσο την κριτική τους αντίληψη περί της αποτελεσματικής λειτουργίας του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Στις επιμέρους κατευθύνσεις του Προγράμματος (υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικής διοίκησης) οι φοιτητές αναλύουν τα ανωτέρω θέματα σε επίπεδο μεμονωμένης μονάδας σχολικής ή μονάδας υγείας  τονίζοντας ιδιαίτερα το ρόλο των ανθρωπίνων σχέσεων.

Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται και να μεταβάλλουν υφιστάμενα πλαίσια άσκησης της δημόσιας διοίκησης αναλαμβάνοντας μεταρρυθμιστικές πρωτοβουλίες μέσα από τη σύνθεση:

 • των βασικών αρχών και λειτουργιών της διοικητικής επιστήμης ώστε να καταστεί ένας δημόσιος οργανισμός αποδοτικός και αποτελεσματικός στη βάση ορθής οικονομικής διαχείρισης,
 • των μεθόδων και τεχνικών σε θέματα ανάλυσης και τεκμηρίωσης, αποτελεσματικότερης απόδοσης στα πλαίσια της διοίκησης και της λήψης αποφάσεων κατά την άσκηση διευθυντικών αρμοδιοτήτων,
 • των χρηματοοικονομικών δεδομένων για τη ορθολογιστική διαχείριση των δημοσίων υπηρεσιών,
 • των μεθόδων οικονομικής αξιολόγησης ποικίλων δημοσίων παρεμβάσεων,

Στις επιμέρους κατευθύνσεις του Προγράμματος (υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικής διοίκησης), οι φοιτητές θα είναι σε θέση  να εφαρμόζουν αποτελεσματικά όλα τα προαναφερθέντα τόσο στο επίπεδο της σχολικής μονάδας, όσο και σε αυτή της  υγείας.

Να αξιολογούν το υφιστάμενο πλαίσιο άσκησης της δημόσιας διοίκησης και τις συσχετιζόμενες με αυτό  πολιτικές με απώτερο σκοπό το σχεδιασμό νέων με αξιοποίηση εμπειριών και γνώσης που έχουν προκύψει και που είναι σε θέση να κατανοούν και να αξιοποιούν.

Στις επιμέρους κατευθύνσεις του Προγράμματος (υπηρεσιών υγείας και εκπαιδευτικής διοίκησης), η αξιολόγηση θα αφορά τις αντίστοιχες παραμέτρους των σχολικών μονάδων και των υπηρεσιών υγείας.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 1½ έτη (18 μήνες) και για να αποδοθεί ο «Μεταπτυχιακός Τίτλος στη Δημόσια Διοίκηση με κατεύθυνση …»   απαιτείται όπως ο κάθε φοιτητής συμπληρώσει  συνολικά  90 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Υπάρχουν μαθήματα  επιλογής και  υποχρεωτικά.

Το Πρόγραμμα ολοκληρώνεται μέσα σε τρία  (3) εξάμηνα. Σε κάθε εξάμηνο αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS). Στο κάθε εξάμηνο του πρώτου έτους  προφέρονται τέσσερα (4) μαθήματα και στο τρίτο εξάμηνο απαιτείται η εκπόνηση διατριβής επιπέδου μάστερ.

Τονίζεται ότι βάσει των σχετικών οδηγιών του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα εφόσον αρχίσει η εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και  ολοκληρωθεί στη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία μπορεί να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες.

Ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων παραμένει αναλλοίωτος δηλαδή 90 (ECTS).

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1: Μαθήματα κορμού για όλες τις κατευθύνσεις

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMPA555Δημόσια Διοίκηση: Θεωρία και Πρακτική Υποχρεωτικό 7.5
DMPA510Οικονομικά για τη διαχείριση του Δημόσιου τομέα – Οικονομικά της ευημερίας Υποχρεωτικό 7.5
DMPA590Σχεδιασμός Έρευνας και Εμπειρικές Μέθοδοι στις Κοινωνικές Επιστήμες Υποχρεωτικό 7.5
DMPA550 ή
DMPA530
Ο Προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα ή
Διαχείριση Οικονομικών Πόρων στον Δημόσιο Τομέα
Επιλογής 7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2: Κατεύθυνση Γενικής Διοίκησης

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMPA545Δημόσια Πολιτική Υποχρεωτικό7.5
DMPA570Αξιολόγηση Επιπτώσεων Δημόσιων Πολιτικών Υποχρεωτικό7.5
DMPA585Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση και Διαδικασίες Διαπραγματεύσεων Υποχρεωτικό7.5
DMPA540 ή
DMPA535
Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στον Δημόσιο Τομέα ή
Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση και Έλεγχος στο Δημόσιο Τομέα
Επιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2: Κατεύθυνση Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMPA601Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Υποχρεωτικό7.5
DMPA520Ηγεσία και διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στην Υγεία Υποχρεωτικό7.5
DMPA603Συστήματα και Πολιτική ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
DMPA607 Οικονομικά της ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2: Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Διοίκησης

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMPA525Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων Υποχρεωτικό7.5
DMPA604Συμβουλευτική και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό7.5
DMPA605Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας Υποχρεωτικό7.5
DMPA606Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3: Για όλες τις Κατευθύνσεις του Προγράμματος

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMPA600Διατριβή επιπέδου MasterΥποχρεωτικό30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Διακυβέρνησης

Έχει μακρά προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο University of Roehampton και στο University of Liverpool....

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Αναστασία Ρέππα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Συντονίστρια MPA: (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση)

H Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο...
Δίκαιος Τσερκέζος

Δίκαιος Τσερκέζος

Καθηγητής στην Οικονομετρία και Οικονομική Πληροφορική

Ο καθηγητής Δίκαιος Τσερκέζος είναι οικονομέτρης με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά (1988), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Manchester και BSc από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά....

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις

Ο Παντελής Σκλιάς (Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις) είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.
Μάριος Ψυχάλης

Μάριος Ψυχάλης

Λέκτορας στα Δημόσια Οικονομικά

Ο Μάριος Ψυχάλης είναι Λέκτορας στο επιστημονικό πεδίο «Δημόσια Οικονομικά» στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου, ενώ παράλληλα είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου....

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Δήμητρα Λατσού

Λέκτορας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η Δήμητρα Λατσού είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών...
Χρήστος Γούλας

Χρήστος Γούλας

Λέκτορας στην Εκπαιδευτική Διοίκηση και Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων - Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση

Ο Χρήστος Γούλας έχει σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στην Εκπαίδευση Ενηλίκων. Είναι Διδάκτορας του πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας....