Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA) είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων. Το Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία που ξεπερνά εκείνη της παραδοσιακής μάθησης οπού η ροή των πληροφοριών είναι κυρίως από τους διδάσκοντες στους φοιτητές.

Το MBA στοχεύει να αναπτύξει στους φοιτητές την ικανότητα έρευνας και ανάλυσης, σύνθεσης και δημιουργικότητας, τονίζοντας παράλληλα τη ζωτική σημασία της πληροφόρησης και της τεχνολογικής ανάπτυξης, και ευαισθητοποιώντας τους σε ηθικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και διεθνή προβλήματα που επηρεάζουν τις διοικητικές αποφάσεις. Γενικά, οι εκπαιδευτικοί στόχοι του MBA ενσωματώνουν τους στόχους του Πανεπιστήμιου Νεάπολις Πάφος.

Με την επιτυχή συμπλήρωση της φοίτησης του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι φοιτητές θα μπορούν να

 • επιδείξουν τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση δύσκολων και πολύπλοκων προβλημάτων, οι οποίες θα υποστηρίζονται από τις κατάλληλες αναλυτικές και ποσοτικές τεχνικές για τη βελτίωση της απόδοσης του οργανισμού.
 • διαθέτουν λειτουργικές γνώσεις και να είναι σε θέση να ενσωματώσουν αυτές τις γνώσεις για να υποστηρίξουν τη λήψη αποφάσεων.
 • επιδείξουν εμπειρία στην ηγεσία των έργων.
 • διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις στη χρήση πλαισίων δεοντολογικής ανάλυσης και λήψης αποφάσεων, κατανοώντας τις προσωπικές τους ευθύνες ως ηγέτες στις επιχειρήσεις.
 • έχουν μια διεθνή και πολυπολιτισμική προοπτική.
 • επιδείξουν βασικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με την επαγγελματική συμπεριφορά.

Συγκεκριμένοι στόχοι των παραπάνω στοιχείων περιλαμβάνουν:

Οι φοιτητές θα μπορούν να

 • χρησιμοποιούν μια ποικιλία αναλυτικών τεχνικών για να εντοπίσουν ένα πολύπλοκο επιχειρηματικό πρόβλημα, να δημιουργήσουν και να συγκρίνουν εναλλακτικές λύσεις και να αναπτύξουν λύση του προβλήματος.
 • επιλέξουν και να εφαρμόσουν τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και εργαλεία (τεχνολογία πληροφοριών ή / και ποσοτική ανάλυση) για την επίλυση προβλημάτων.
 • ενσωματώσουν τις λειτουργικές γνώσεις τους σε πρακτικό επίπεδο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά προγράμματα, ερευνητικές εργασίες).
 • επιδείξουν γνώση σχετικά με την έννοια της δημιουργίας αξίας και τον ρόλο που διαδραματίζει κάθε λειτουργική περιοχή της επιχείρησης.
 • επιδείξουν επάρκεια και αυτοπεποίθηση που είναι απαραίτητα για τον ηγέτη μιας ομάδας ή ενός έργου.
 • προσδιορίσουν τα βασικά στοιχεία του επιχειρησιακού λειτουργικού περιβάλλοντος και εξηγήσουν πώς αυτά τα στοιχεία επηρεάζουν τις οργανωτικές επιδόσεις και αποφάσεις.
 • επιδείξουν γνώση του τρόπου με τον οποίο τα ζητήματα και κριτήρια απόφασης αλλάζουν ανάλογα με τις πολιτιστικές προοπτικές και την τοποθεσία.
 • παρουσιάζουν εξαιρετικά αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικά περιβάλλοντα, όπως: επαγγελματικές παρουσιάσεις και πειστικές παρουσιάσεις.

Εκμάθηση με κέντρο τον φοιτητή

Το Μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Business Administration, MBA) είναι ένα ιδιαίτερα ξεχωριστό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τη μελέτη των χρηματοοικονομικών, του μάνατζμεντ, του μάρκετινγκ και άλλων συναφών επιστημονικών κλάδων. Το Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) είναι διαμορφωμένο με τρόπο που να παρέχει στους φοιτητές του γνώσεις και δεξιότητες σε ένα περιβάλλον, το οποίο αναπτύσσει την ικανότητα των φοιτητών να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικές με τον τομέα τους, να εμβαθύνουν και να διευρύνουν τις γνώσεις τους στη λειτουργία και διοίκηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα MBA έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια ακαδημαϊκή εμπειρία που ξεπερνά εκείνη της παραδοσιακής μάθησης οπού η ροή των πληροφοριών είναι κυρίως από τους διδάσκοντες στους φοιτητές.

Το ΜΒΑ προσφέρει ένα ξεχωριστό ψηφιακό εκπαιδευτικό ταξίδι μέσα από πλατφόρμες προσομοίωσης και μία μοναδική εκπαιδευτική εμπειρία μέσω συνεργασιών με κορυφαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Ο τρόπος διδασκαλίας του MBA είναι συμμετοχικός και διαδραστικός, ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές δεξιότητες μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία της μάθησης και μέσα από τον θεσμό των ομαδικών εργασιών, οι οποίες αποτελούν την καθιερωμένη μέθοδο ανάπτυξης ομαδικών δεξιοτήτων. Αναγνωρίζοντας την εκπαιδευτική αξία της εκτεταμένης εμπειρίας των φοιτητών, το NUP επιδιώκει να καθιερώσει μια έντονη συζήτηση στα  μαθήματα του MBA. Η πρόθεση είναι ότι κάθε συμμετέχων θα συνεισφέρει μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και την καθοδήγηση της διεξαγόμενης συζήτησης.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η παροχή των απαραίτητων εφοδίων και γνώσεων καθώς και η διαμόρφωση του απαιτούμενου επιπέδου αντίληψης σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων για τα στελέχη εταιρειών, κυβερνητικών υπηρεσιών και γενικότερα των ατόμων που αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης στο επιχειρηματικό τομέα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ολοκληρωμένες λύσεις σύνθετων επιχειρηματικών προβλημάτων που θα βασίζονται τόσο στη επιστημονική γνώση όσο και την πρακτική εμπειρία.
 • Αξιολογούν με κριτική σκέψη τα υφιστάμενα πλαίσια διοίκησης, τα μοντέλα μάνατζμεντ, τα ντιμπείτ, και τα αποδεικτικά στοιχεία και να τα αφομοιώνουν πρακτικά.
 • Επιδεικνύουν ικανότητά να σκέφτονται πολυδιάστατα, κριτικά, καινοτόμα, δημιουργικά και να συνδέουν σε διάφορους τομείς γνώσης στην ανάλυση προβλημάτων.
 • Αντιμετωπίζουν με κριτική διάθεση τις κατά αντιπαράθεση έρευνες αναφορικά με  πολύπλευρα επιχειρηματικά προβλήματα.
 • Αξιολογούν με κριτική σκέψη τις πρακτικές εφαρμογές της θεωρίας με σκοπό την δημιουργία πρακτικών λύσεων σε μη δομημένα προβλήματα.
 • Αποκτούν αναλυτικές και ερευνητικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση συνθέτων και πολύπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων.
 • Αναγνωρίζουν και αντιμετωπίζουν προσωπικές και επαγγελματικές ανάγκες ανάπτυξης.
 • Επιδεικνύουν ικανότητά λήψης αποφάσεων σε δύσκολες καταστάσεις.
 • Επιδεικνύουν ικανότητά να οδηγούν και να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις.
 • Επικοινωνούν με διαφορετικά ακροατήρια μέσω μιας σειράς μέσων επικοινωνίας.
 • Εργάζονται τόσο ανεξάρτητα όσο και σε συνεργασία με άλλους.
 • Διαχειρίζονται τον εαυτό τους και τους άλλους.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MBA550Λογιστική και Ανάλυση Οικονομικών ΚαταστάσεωνΥποχρεωτικό7.5
MBA561Διοίκηση Μάρκετινγκ & Επιχειρησιακή ΕπικοινωνίαΥποχρεωτικό7.5
MBA580Ηγεσία και Οργανωτική ΣυμπεριφοράΥποχρεωτικό7.5
MBA500Μεθοδολογία Έρευνας και Ανάλυση ΔεδομένωνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MBA540Χρηματοοικονομική Διοίκηση των ΕπιχειρήσεωνΥποχρεωτικό7.5
MBA584Επιχειρηματικότητα και ΚαινοτομίαΥποχρεωτικό7.5
MBA590Διαχείριση Ανθρωπίνων ΠόρωνΥποχρεωτικό7.5
MBA574Διαχείριση Λειτουργιών και Ολικής ΠοιότηταςΕπιλογής7.5
IRSS621Σύγχρονα Θέματα Παγκόσμιας Πολιτικής Επιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MDIS600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Γενικά κριτήρια εισδοχής

Το Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε πτυχιούχους Νομικών, Οικονομικών και Πολυτεχνικών Σχολών καθώς επίσης και στους πτυχιούχους όλων των γενικών και ειδικών τμημάτων της Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το πρόγραμμα σπουδών για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Η πολιτική εισδοχών του Πανεπιστημίου είναι να προχωρεί σε προσφορά αποδοχής στους υποψηφίους που θεωρούνται ότι έχουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες για να έχουν μια εύλογη προοπτική  επιτυχίας στο Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) στο οποίο τους γίνεται η  προσφορά και που είναι πιθανό να ωφεληθούν από την πανεπιστημιακή σπουδή.

Ο Συντονιστής του Mεταπτυχιακ ού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) θα συμμετέχει ενεργά στην αναθεώρηση των αιτήσεων και θα απαιτείται η έγκρισή του πριν την εισδοχή κάθε φοιτητή στο Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA).

Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages). Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

Εισδοχή φοιτητών με ειδικές ανάγκες

Το Πανεπιστήμιο προφέρει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους φοιτητές ανεξαρτήτως των φυσικών τους ικανοτήτων. Οι υποψήφιοι που έχουν κάποια μορφή ανικανότητας, η οποία έχει αναφερθεί στην αίτησή τους, θα εξετάζονται επί ίσους όρους όπως οι υπόλοιποι υποψήφιοι. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να εξηγούν στην αίτηση τους τη φύση της ανικανότητας τους και να ενημερώσουν τη γραμματεία σχετικά με τις ειδικές ανάγκες που θα απαιτούνται κατά τη διάρκεια των σπουδών τους.

Αιτήσεις

Για να θεωρηθεί κάποιος υποψήφιος εισακτέος στο Mεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA), θα πρέπει να συμπληρώσει την Αίτηση Εισδοχής, που μπορεί να προμηθευτεί από την Γραμματεία. Μόλις συμπληρωθεί, η αίτηση πρέπει να επιστραφεί απευθείας στη Γραμματεία μαζί με όλα τα επιπρόσθετα έγγραφα που απαιτούνται. Μπορείτε να κατεβάσετε την ηλεκτρονική μορφή της Αίτησης από την ιστοσελίδα της Γραμματείας και να την υποβάλετε διαδικτυακά.

Προθεσμία Αιτήσεων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της χρονιάς, ωστόσο οι εισδοχές θα γίνονται τον Σεπτέμβριο και τον Φεβρουάριο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Senior Research Fellow

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Μάριος Λεωνίδα Ευρυβιάδης

Αναπληρωτής Καθηγητής στις Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια

Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Ιστορίας, Πολιτικών και Διεθνών Σπουδών

Ο Μάριος Λεωνίδα Ευρυβιάδης είναι Καθηγητής Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι επίσης Senior Fellow και Director of Resources στο European Rim Policy and Investment Council, Λάρνακα.

Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Σοφία Δάσκου

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Διοίκηση Επιχειρήσεων και Πελατών

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού στο Ψηφιακό Μάρκετινγκ και ERASMUS

Η Δρ. Δάσκου ήταν Επίκουρη Καθηγήτρια στο Μάρκετινγκ στο Πανεπιστήμιο του Nottingham Trent (ΗΒ). Έχει υπηρετήσει στο Πανεπιστήμιο του Πλύμουθ, ως Διευθυντής Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Plymouth Business School, Διευθυντής Ανάπτυξης Σχέσεων και λέκτορας στο Μάρκετινγκ....

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Ανδρέας Μασούρας

Επίκουρος Καθηγητής Επικοινωνίας και Μάρκετινγκ,

Συντονιστής Εξ΄αποστάσεως Προγράμματος MBA (En) και Συμβατικού Προγράμματος MBA

Ο Ανδρέας Μασούρας γεννήθηκε το 1980 στην Λευκωσία. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με βαθμό Άριστα από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (ΠΕΔιΣ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου...

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Επισκέπτης Ερευνητής στην Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

Ο Δρ. Νικόλαος Αποστολόπουλος κατάγεται από το Βλάση Μεσσηνίας και για πολλά χρόνια εργάστηκε στην Ελλάδα και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Σήμερα είναι Επίκουρος Καθηγητής Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις της Πάφου...