Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA)

με τρεις κατευθύνσεις:

 1. Γενική Διοίκηση
 2. Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
 3. Εκπαιδευτική Διοίκηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (MPA)

Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) απευθύνεται σε για ώριμους σπουδαστές και στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας με αποδέκτες όσους φιλοδοξούν να γίνουν ηγέτες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης. Επομένως, είναι ένα Πρόγραμμα που προσφέρει στους δημόσιους λειτουργούς τις αναγκαίες γνώσεις, ώστε αυτοί να καταστούν ικανοί, αφενός να ανταποκρίνονται στις μεταβολές που απαιτεί η λειτουργία της σύγχρονης δημόσιας διοίκησης και αφετέρου να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντούν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.

Η βασική φιλοσοφία του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) είναι η εμπειρική προσέγγιση στη σπουδή της Δημόσιας Διοίκησης, όπου η νέα γνώση και εξειδίκευση που αποκτάται αναμιγνύεται με τις εμπειρίες των συμμετεχόντων μέσα από τη μελέτη πραγματικών προβλημάτων της καθημερινότητας. Η προσέγγιση αυτή βοηθάει τους σπουδαστές να διευρύνουν τις γνώσεις τους και ταυτόχρονα να εμβαθύνουν σε θέματα διαχείρισης και σε διαδικασίες πολιτικής.

Είναι γνωστό ότι τα Προγράμματα σπουδών που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση παρουσιάζουν σημαντικό βαθμό πολυπλοκότητας, επειδή πρέπει να καλύψουν διαφορετικά θεματικά πεδία, όπως λειτουργικά (δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, κλπ), τομεακά (Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Ασφάλεια, Περιφέρεια, κλπ.), θεσμικά και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έτσι, ο πυρήνας του παρόντος Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA)δίνει έμφαση στην απόκτηση της απαιτούμενης γνώσης και της απαραίτητης εξειδίκευσης για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων που διατίθενται στον Δημόσιο Τομέα και την κατανόηση των μεγάλων πολιτικών ζητημάτων από τα οποία πηγάζει η εφαρμοζόμενη πολιτική και καθορίζονται οι διοικητικοί στόχοι. Με τον τρόπο αυτό οι σπουδαστές εξοπλίζονται με τεχνικές, αναλυτικές και υπολογιστικές εξειδικεύσεις και ηγετικές δεξιότητες, ώστε να ενδυναμώσει η ικανότητά τους για λήψη αποφάσεων σε ένα διαρκώς εξελισσόμενο και ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ

Για την επιτυχή περάτωση του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) οι σπουδαστές είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν οκτώ (8) μαθήματα και να συγγράψουν μία διπλωματική εργασία. Τα μαθήματα διαρθρώνονται σε τέσσερα εξάμηνα, δύο μαθήματα ανά εξάμηνο. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) εμπλουτίζει τα ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα των σπουδαστών και ενδυναμώνει τις δεξιότητές τους ώστε να μπορούν και οι ίδιοι να δημιουργήσουν μια καριέρα στη δημόσια διοίκηση και να ανταποκριθούν στις προκλήσεις μιας τέτοιας σταδιοδρομίας. Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία στο Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) έχει τη μορφή επίλυσης εξειδικευμένων προβλημάτων που οι σπουδαστές αντιμετωπίζουν κατά την εργασία τους ή/και αναφέρεται σε κλαδικές πολιτικές που αποτελούν μέρος της λειτουργίας του Δημόσιου Τομέα. Η εργασία εποπτεύεται από ειδικούς επιστήμονες, τη συνεργασία των οποίων έχει εξασφαλίσει το Πανεπιστήμιο Νεάπολις. Με τον τρόπο αυτόν παρέχεται μία ιδιαίτερη φροντίδα στον φοιτητή και αναπτύσσεται μια στενότερη σχέση μεταξύ αυτού και του επιβλέποντος καθηγητή/εμπειρογνώμονος, η οποία μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μελλοντική συνεργασία. Επιπροσθέτως, οι σπουδαστές θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια πάνω σε θέματα αιχμής που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση, στα πλαίσια του Ανοικτού Σεμιναρίου Θεμάτων Δημόσιας Διοίκησης, το οποίο θα διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα από διακεκριμένους εμπειρογνώμονες και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, από το εσωτερικό και το εξωτερικό, οι οποίοι θα προσκαλούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Γενική Διοίκηση

Όσοι επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA), μπορούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση ‘‘Γενική Διοίκηση’’:

 • Διοίκηση του Δημόσιου Τομέα
 • Στρατηγικός Σχεδιασμός και Αποτελεσματικότητα του Δημόσιου Τομέα
 • Σχεδιασμός Δημόσιας Πολιτικής: Αξιολόγηση και Εφαρμογή

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Γενική Διοίκηση απευθύνεται σε Λειτουργούς του στενού Δημόσιου Τομέα, των Ημικρατικών Οργανισμών, των Ανεξάρτητων Υπηρεσιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης κ.ά. Η κατεύθυνση αυτή στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Γενικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις νέες απαιτήσεις και προκλήσεις που επιβάλλουν οι κρατούσες συνθήκες. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και διδάσκεται από Κύπριους και ξένους ελληνόφωνους καθηγητές. Το Πρόγραμμα σπουδών της κατεύθυνσης καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία, που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, υγεία, παιδεία, περιβάλλον, ασφάλεια, θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κ.ά. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλαμβάνουν διαρκώς αυξανόμενες (και σύνθετες) ευθύνες στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης.

Εκπαιδευτική Διοίκηση

Όσοι επιθυμούν να ακολουθήσουν τη συγκεκριμένη κατεύθυνση πρέπει να επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στη Δημόσια Διοίκηση (MPA).

 • Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας
 • Επικοινωνία και Συνεργασία στη Σχολική Μονάδα
 • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων

Η κατεύθυνση αυτή απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές της Εκπαιδευτικής Διοίκησης και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής ζωής τους. Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στοχεύει στην παροχή σπουδών υψηλής ποιότητας και καλύπτει πεδία που αφορούν δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων καθώς και θέματα που άπτονται της υγείας, του περιβάλλοντος και της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της Εκπαιδευτικής Δημόσιας Διοίκησης και Δημόσιας Πολιτικής στα πολλαπλά αυτά επίπεδα και να προετοιμάζει τους φοιτητές να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον Εκπαιδευτικό Τομέα.

Διοίκηση Μονάδων Υγείας

Όσοι επιλέξουν τα παρακάτω μαθήματα, που προσφέρονται στο τρίτο και τέταρτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης, μπορούν να ακολουθήσουν την κατεύθυνση ‘‘Διοίκηση Μονάδων Υγείας’’:

 • Συστήματα Υγείας και Πολιτική Υγείας
 • Εφαρμοσμένες Μέθοδοι Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας
 • Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας απευθύνεται σε Ιατρούς, Νοσηλευτές, Διοικητικό Προσωπικό Μονάδων Υγείας, Στελέχη Εταιρειών από τον χώρο της Υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Στοχεύει στη δημιουργία λειτουργών, ικανών να ανταποκρίνονται στις μεταβολές στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας και να προσαρμόζονται στις προκλήσεις που θα συναντήσουν κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής. Το Πρόγραμμα παρέχει σπουδές υψηλής ποιότητας και καλύπτει διαφορετικά θεματικά πεδία που αφορούν τον τομέα της Υγείας, όπως η λειτουργικότητα και διοίκηση νοσηλευτικών ιδρυμάτων, συγγενείς δημόσιες πολιτικές, χρηματοοικονομικά θέματα, διαχείριση ανθρώπινων πόρων, καθώς και θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον λόγο αυτό η θεματολογία του συγκεκριμένου Προγράμματος σχεδιάστηκε με τρόπο που να διερευνά τα βασικά στοιχεία της σχέσης της Διοίκησης Μονάδων Υγείας και ορισμένων Δημόσιων Πολιτικών.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1 (Κοινά Μαθήματα για όλες τις κατευθύνσεις)

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MPA555Δημόσια Διοίκηση: Θεωρία και ΠρακτικήΥποχρεωτικό7.5
MPA510Οικονομικά του Δημόσιου Τομέα – Οικονομική της ΕυημερίαςΥποχρεωτικό7.5
MPA550 ή
MPA530
Ο προϋπολογισμός στο Δημόσιο Τομέα ή
Διαχείριση Οικονομικών Πόρων στο Δημόσιο Τομέα
Επιλογής7.5
MPA590Μεθοδολογία Έρευνας Κοινωνικών ΕπιστημώνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2 - Κατεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MPA545Δημόσια ΠολιτικήΥποχρεωτικό7.5
MPA570Αξιολόγηση επιπτώσεων δημοσίων πολιτικώνΥποχρεωτικό7.5
MPA585Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση – Διαδικασίες Διαπραγματεύσεων Υποχρεωτικό7.5
MPA540 ή
MPA535
Διαχείριση ανθρωπίνων πόρων στη δημόσια διοίκηση ή
Χρηματοοικονομική παρακολούθηση και έλεγχος στον δημόσιο τομέα
Επιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3 - Κατεύθυνση: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MPA600Διατριβή Επιπέδου ΜάστερΥποχρεωτικό22.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2 - Κατεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΡΑ601Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας Υποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ520Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στην ΥγείαΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ603Συστήματα & Πολιτική ΥγείαςΥποχρεωτικό7.5
ΜPΑ607 Οικονομικά της Υγείας Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3 - Κατεύθυνση: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MPA600Διατριβή Επιπέδου ΜάστερΥποχρεωτικό22.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2 - Κατεύθυνση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ΜΡΑ525Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διαχείριση Ανθρωπίνων ΠόρωνΥποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ604Συμβουλευτική και Επικοινωνία στην Εκπαίδευση Υποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ605Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικής Μονάδας Υποχρεωτικό7.5
ΜΡΑ606Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Αναλυτικών Προγραμμάτων Υποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3 - Κατεύθυνση: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MPA600Διατριβή Επιπέδου ΜάστερΥποχρεωτικό22.5

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Παντελής Σκλιάς

Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας

Πρύτανης Πανεπιστημίου Νεάπολις

Ο Παντελής Σκλιάς (Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις) είναι Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής Οικονομίας. Αποφοίτησε το 1990 από το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου.

Αναστασία Ρέππα

Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Αναπληρώτρια Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Συντονίστρια MPA: (Κατεύθυνση Εκπαιδευτική Διοίκηση)

H Αναστασία Αθανασούλα – Ρέππα είναι Καθηγήτρια Εκπαιδευτικής Διοίκησης και οργανωσιακής συμπεριφοράς στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου στην Κύπρο. Κατέχει διδακτορικό και μεταπτυχιακό τίτλο από το Πάντειο Πανεπιστήμιο...

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Γιώργος Μεραμβελιωτάκης

Επίκουρος Καθηγητής Οικονομικής Θεωρίας & Πολιτικής

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Δημόσιας Διοίκησης

Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Πολιτικής & Διακυβέρνησης

Έχει μακρά προηγούμενη διδακτική εμπειρία στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, στο University of Roehampton και στο University of Liverpool....

Δήμητρα Λατσού

Λέκτορας στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Η Δήμητρα Λατσού είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο επιστημονικό πεδίο: Οικονομική Ανάλυση Κοινωνικών Πολιτικών...
Το Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση (MPA) στο Νεάπολις προσφέρει Σύγχρονη Γνώση, Εστιασμένη στη Δημόσια Διοίκηση, από καταξιωμένους καθηγητές με πολύχρονη ακαδημαϊκή πορεία στο εξωτερικό. Ο επαγγελματισμός μαζί με την ανθρώπινη προσέγγιση παρέχουν τα εφόδια για αντιμετώπιση των σύγχρονων επαγγελματικών προκλήσεων. Η παρακολούθηση των μαθημάτων δεν επηρεάζει την επαγγελματική δραστηριότητα και είναι πραγματικά προνόμιο το γεγονός ότι γίνεται στην Πάφο.
Δρ Νίκος Παναγίδης – Ιατρικός Λειτουργός 1ης Τάξης, Γενικό Νοσοκομείο Πάφου