Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία

Το Μεταπτυχιακό στην Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία είναι κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ μεταξύ του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων Ανώτατης Eκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η διαδικασία  αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους Χρηματοοικονομικών, Λογιστικών, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Πληροφορικής.

ΚΟΙΝΟ ΜΕ


Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το Διιδρυματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» αποσκοπεί στην ανάπτυξη υψηλού επιπέδου έρευνας και στην εκπαίδευση πτυχιούχων στο επιστημονικό πεδίο των χρηματοοικονομικών και της πληροφορικής σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών μέσω των δέκα προσφερόμενων μαθημάτων.

Ο σκοπός του Προγράμματος είναι να μεταφέρει στον/στην φοιτητή/τρια ένα ευρύτατο θεωρητικό και πρακτικό οπλοστάσιο γνώσεων και αναλυτικών δεξιοτήτων ώστε να μπορεί να κατανοεί και να αναπτύξει το αντικείμενο της ανάλυσης δεδομένων και της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας. Στόχος επίσης είναι να εκπαιδευτούν οι φοιτητές κατάλληλα έτσι ώστε να αναπτύξουν κριτική σκέψη με απώτερο στόχο την παραγωγή έρευνας στο εν λόγω αντικείμενο.

Το προτεινόμενο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία απαντά στις εξειδικευμένες ανάγκες που δημιουργούνται από τις σύγχρονες και κλασσικές μεθόδους χρηματοδότησης και διαχείρισης κεφαλαιακών πόρων των επιχειρήσεων οργανισμών, των σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, των τραπεζικών αναγκών και μεθόδων, και της δημόσιας εμπλοκής με την άντληση και προσφορά πόρων. Με τις εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες που θα αποκτήσουν από το πρόγραμμα αυτό οι απόφοιτοι θα μπορούν αφενός να εφαρμόσουν τις νέες μεθόδους και γνώσεις στα αντικείμενα αυτά στον κόσμο των επιχειρήσεων και των οργανισμών, και αφετέρου θα έχουν αποκτήσει το αναγκαίο υπόβαθρο εξειδίκευσης, ώστε να προχωρήσουν την έρευνά τους σε ένα μεγαλύτερο επίπεδο όπως αυτό του διδακτορικού.

Ειδικότερα, το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. αποβλέπει:

 • Στην προετοιμασία φοιτητών για την στελέχωση σε υψηλό επίπεδο χρηματοοικονομικών/οικονομικών , τμημάτων ή/και διευθύνσεων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα στην Κύπρο, Ελλάδα ή το εξωτερικό.
 • Επίσης, στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων που θα βοηθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης μεγάλων δεδομένων (Big Data) και τη χρήση της τεχνολογίας για την παροχή χρηματοοικονομικών λύσεων (Financial Technology ή FinTech), λόγω της πρωτοφανούς κλίμακας δεδομένων που παράγονται καθημερινά, καθώς και τις ανάγκες ανάλυσης των δεδομένων για την εξαγωγή πολύτιμης γνώσης στους τομείς των χρηματοοικονομικών.

Τα παραπάνω είναι αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης των αγορών αλλά και της ανάπτυξης της τεχνολογίας και πληροφορικής, της αύξησης των δεδομένων που συνεισφέρουν μεταξύ άλλων, πηγές όπως ο παγκόσμιος ιστός, τα κοινωνικά δίκτυα, καθώς και η πρόσφατη τάση για ανοικτά δεδομένα. Ως κλάδος, το FinTech αναφέρεται στις νεοσύστατες τεχνολογικές επιχειρήσεις που εμφανίζονται με σκοπό να ανταγωνιστούν τους παραδοσιακούς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και προσφέρουν μία σειρά υπηρεσιών, από λύσεις πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων, πλατφόρμες χρηματοδότησης από το πλήθος (crowdfunding ή διαδικτυακή μικρο-χρηματοδότηση) μέχρι διαδικτυακά εργαλεία διαχείρισης χαρτοφυλακίου και διεθνείς συναλλαγές με μεταφορές κεφαλαίων. Οι εταιρίες FinΤech προσελκύουν το ενδιαφέρον τόσο των διαφόρων χρηστών των τραπεζικών υπηρεσιών, όσο και των επενδυτικών εταιριών, οι οποίες τις βλέπουν ως το μέλλον του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Έτσι, ο ρόλος της Ανάλυσης Δεδομένων και Χρηματοοικονομικής Τεχνολογίας, που προϋποθέτει άριστη γνώση σύγχρονων θεωριών και πρακτικών Πληροφορικής και Χρηματοοικονομικής, καθώς σε συνδυασμό με την έννοια των μεγάλων δεδομένων προβάλουν νέες ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη, στοιχεία που κρίνονται ως ιδιαίτερα σημαντικά στις ημέρες μας.

Οι κάτοχοι του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στην «Ανάλυση Δεδομένων και Χρηματοοικονομική Τεχνολογία» από το προτεινόμενο Δ.Π.Μ.Σ. θα  διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για να ακολουθήσουν διεθνή καριέρα, αναλαμβάνοντας θέσεις καθήκοντος, με ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου γνώσεις στην οργάνωση και διαχείριση του σύγχρονου χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος.

Η μέθοδος διδασκαλίας στο πρόγραμμα είναι συνδυασμός διαλέξεων και διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η μέθοδος διδασκαλίας στο πρόγραμμα είναι συμμετοχική και διαδραστική, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους ικανότητες μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία μάθησης. Οι δραστηριότητες μάθησης και οι μέθοδοι διδασκαλίας περιλαμβάνουν διαλέξεις, παιχνίδια προσομοίωσης, συζήτηση και αντιπαράθεση επιχειρημάτων (debates), επίλυση ασκήσεων, ομαδικές εργασίες, παρουσιάσεις μελέτες περίπτωσης (case studies). Στις μελέτες περίπτωσης θα πρέπει οι φοιτητές να τις παρουσιάσουν σε ομάδες όπου θα αξιολογείται η ικανότητα τους να υποστηρίξουν τις απόψεις τους. Οι ασκήσεις αποσκοπούν στην βαθύτερη κατανόηση των εννοιών που αναπτύσσονται κατά την διάλεξη και στην καλύτερη προετοιμασία για τις εξετάσεις. Επιπροσθέτως έχει συμπεριληφθεί εκπαιδευτική ταινία που πραγματεύεται επίκαιρο θέμα με σκοπό την συζήτηση με κριτική σκέψη και αντιπαράθεση επιχειρημάτων από τους φοιτητές σε ομάδες. Τέλος, περιλαμβάνουν δραστηριότητα συζήτησης μορφής panel με συντονιστή όπου θα συζητηθούν πρόσφατα ερευνητικά άρθρα.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξηγούν τα δομικά και συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των επενδυτικών κεφαλαίων, των hedge funds ή των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 1. Προσδιορίσουν διαφορετικές θεωρίες και έννοιες για να εξηγήσουν χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά ζητήματα και να πάρουν αποφάσεις σε επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ασφαλιστικές εταιρίες και ασφαλιστικά ταμεία.
 2. Εφαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές και ποσοτικές δεξιότητες και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων σε πρακτικά χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά προβλήματα, προτείνοντας εφαρμόσιμες λύσεις.
 3. Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εξετάσουν εμπειρικά τις ερευνητικές υποθέσεις.
 4. Επιδεικνύουν πρωτοτυπία, διορατικότητα και να δείχνουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε σύνθετες και απρόβλεπτες καταστάσεις και περιβάλλοντα ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
 5. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφόρησης (υπολογιστικά εργαλεία, λογισμικό οικονομετρικών τεχνικών και βάσεις δεδομένων) και τις καινοτόμες τεχνολογίες πληροφορικής για την ερμηνεία και την ανάλυση εταιρικών, χρηματοοικονομικών και τραπεζικών δεδομένων.
 6. Κατανοήσουν και αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο τις πρακτικές εφαρμογές των χρηματοοικονομικών θεωριών και τεχνικών και πως αυτές χρησιμοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό και ασφαλιστικό τομέα και στην ευρύτερη οικονομία.
 7. Εφαρμόσουν τις τεχνικές και τις αναλύσεις στην χρηματοοικονομική, στις επενδύσεις και την τραπεζική για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης ερευνητικής  δραστηριότητας.
 8. Επιδεικνύουν την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις, να επιδεικνύουν ικανότητες ηγεσίας και να διαχειρίζονται καταστάσεις σύγκρουσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εγκληματολογική Λογιστική» θα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση. Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 1½ έτη (18 μήνες) και για να αποδοθεί ο τίτλος του μεταπτυχιακού οι φοιτητές απαιτείται όπως συμπληρώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών με σύνολο πιστωτικών μονάδων 90 ECTS σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα 18 μήνες. Το πρόγραμμα αποτελείται από «υποχρεωτικά» μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν με 30 ECTS. Στο 2ο εξάμηνο θα προσφέρονται αλλά τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Στο 3ο εξάμηνο θα διεξάγεται η μεταπτυχιακή εργασία η οποία θα είναι υποχρεωτική και θα αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Τονίζεται, επίσης, ότι βάσει των σχετικών οδηγιών του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσει η εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και ολοκληρωθεί στη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία μπορεί να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων παραμένει αναλλοίωτος, (δηλαδή 90 ECTS).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η διαδικασία αξιολόγησης αναφέρεται αναλυτικά στον Οδηγό Μελέτης του κάθε μαθήματος. Κάθε μάθημα αξιολογείται μεμονωμένα, μέσω εργασιών, όπως είναι η υποβολή εκθέσεων (reports), διαδραστικών εργασιών (κριτική επιστημονικού άρθρου, κριτική βίντεο σε επίκαιρο θέμα, quiz, παιχνίδι προσομοίωσης) και επίσημων γραπτών τελικών εξετάσεων η άλλων εναλλακτικών μεθόδων αξιολόγησης.
Σημειώνεται ότι η επιτυχία στο σύνολο των πυλώνων αξιολόγησης είναι προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MBA550Λογιστική και Ανάλυση Οικονομικών ΚαταστάσεωνΥποχρεωτικό7.5
MFIN500Ερευνητικές και Ποσοτικές Μέθοδοι στην ΧρηματοοικονομικήΥποχρεωτικό7.5
DIS502Τεχνικές Προγραμματισμού για Επίλυση ΠροβλημάτωνΥποχρεωτικό7.5
MFIN560Τραπεζικό ΜάνατζμεντΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DAFT501Τεχνολογία Blockchain και ΚρυπτονομίσματαΥποχρεωτικό7.5
DAFT502Χρηματοοικονομική Μοντελοποίηση Υψηλών ΣυχνοτήτωνΥποχρεωτικό7.5
DIS508Τεχνικές Ανάλυσης ΔεδομένωνΥποχρεωτικό7.5
DIS507Καινοτόμες Τεχνολογίες ΑιχμήςΕπιλογής7.5
DAFT503Στρατηγικές Διαπραγμάτευσης και ΕφαρμογέςΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MDIS600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30
*Όσοι υποψήφιοι δεν διαθέτουν επαρκείς γνώσεις ανάλυσης δεδομένων ή χρηματοοικονομικών, υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς μαθημάτων υπόβαθρου για την κάλυψη των αναγκών αυτών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Οι φοιτητές εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, θρησκεία ή φύλου δεδομένου ότι πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια εγγραφής στο Πρόγραμμα.

Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων φοιτητών δημοσιεύεται σε ημερήσιες εφημερίδες, αναρτήσεις σε ιστοσελίδες, ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου και αλλού. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους τόσο ηλεκτρονικά όσο και άλλως πως [αιτήσεις στην γραμματεία, μέσω ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπου].

Υποψήφιοι φοιτητές, οι οποίοι αιτούνται για εγγραφή σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πρέπει να μεταξύ υποβάλλουν αναγνωρισμένο Πτυχίο ή προσόν ισοδύναμο του.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα λαμβάνει υπόψη του το ακαδημαϊκό υπόβαθρο του υποψηφίου από τις προηγούμενες σπουδές του, καθώς και τη διαφαινόμενη ικανότητά του για ολοκλήρωση του Προγράμματος. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν-

 1. τη συμπλήρωση της σχετικής αίτησης,
 2. επίσημα επικυρωμένα πιστοποιητικά από τις προηγούμενες σπουδές του υποψηφίου
 • αντίστοιχα που πιστοποιούν γνώση της αγγλικής γλώσσας,
 1. δύο συστατικές επιστολές, η μία από τις οποίες πρέπει να προέρχεται από άτομο που γνωρίζει την ακαδημαϊκή εργασία του υποψηφίου
 2. μία έκθεση που να εκφράζει και να δικαιολογεί το ενδιαφέρον του για τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές.

Τα ελάχιστα απαιτούμενα για την αναγνώριση της γνώσης στην Αγγλική Γλώσσα περιγράφονται αναλυτικά στον οδηγό σπουδών.

 

 • Απαιτήσεις αγγλικής γλώσσας

Η ικανοποιητική γνώση της αγγλικής γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ελάχιστη απαίτηση είναι η κατοχή πιστοποιητικού γνώσης της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (Common European Framework of Reference for Languages) ή πτυχίου αντίστοιχου επιπέδου. Σε περίπτωση απουσίας ανάλογου πτυχίου/πιστοποιητικού, από τους υποψήφιους θα ζητηθεί να παρακαθίσουν σε εξετάσεις αγγλικής γλωσσομάθειας προκειμένου να αποδείξουν την ικανοποιητική τους γνώση.

Πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και ελάχιστος απαιτούμενος βαθμός:

 • TOEFL – ελάχιστο αποτέλεσμα 550 (paper based) ή 213 (computer-based) ή 80 (internet based) στην εξέταση
 • IELTS – The British Council/University of Cambridge Local Syndicate’s test of Academic English, International English Language Testing System (IELTS) συνολικό βαθμό στο επίπεδο 6-6.5.
 • GCE O Level English Language με Grade C ή παραπάνω.
 • GCSE English language με Grade C ή παραπάνω.
 • CSE Grade 1 Pass in English.
 • Hong Kong Certificate of Education, English Language Syllabus B, Grade C ή ψηλότερη επίδοση.
 • Pass σε αγγλικές εξετάσεις που διοργανώνονται από φορείς όπως απαριθμούνται στην Επιτροπή εξέταση GCE.
 • Pass στο Oxford Examining Body’s English as a Foreign Language (Higher Paper).
 • Pass στο English in the Joint Matriculation Board (JMB) Test in English (Overseas) examination.
 • Συμμετοχή και επίτευξη αποδεκτού αποτελέσματος σε εξετάσεις ευρωπαϊκών χωρών, όπου η αγγλική γλώσσα παρουσιάζεται σαν κύριο θέμα.

Μια από τις ακόλουθες εξετάσεις University of Cambridge ESOL:

 • Grade C ή ψηλότερο στο Certificate of Proficiency in English (CPE)
 • Grade A στο Certificate in Advanced English (CAE)

Μετά την αποδοχή, οι υποψήφιοι είναι πιθανό να συμμετέχουν σε επιπλέον μαθήματα αγγλικής γλώσσας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Senior Research Fellow

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Σάββας Χατζηχριστοφής

Καθηγητής Τεχνητής Νοημοσύνης

Πρόεδρος Τμήματος Τμήμα Πληροφορικής

Συντονιστής του Πτυχίου στην Εφαρµοσµένη Πληροφορική

Ο Σάββας Α. Χατζηχριστοφής έλαβε τόσο το πτυχίο όσο και το διδακτορικό του Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης....

Παναγιώτης Χριστοδούλου

Επισκέπτης Λέκτορας Πληροφορικής

Ο Παναγιώτης Χριστοδούλου είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στην Μηχανική Υπολογιστών και Πληροφορικής από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ). Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ...

Κωνσταντίνος Ζαγόρης

Λέκτορας στις Βάσεις Δεδομένων και Κατανεμημένα Συστήματα

Συντονιστής ERASMUS, Πρακτικής Άσκησης, Student Affairs

Ο Κωνσταντίνος Ζαγόρης έλαβε το δίπλωμα των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών το 2003 από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και το διδακτορικό του από το ίδιο πανεπιστήμιο το 2010....

Έλενα Κακουλλή

Λέκτορας στα Πληροφορικά Συστήματα

Συντονίστρια του Μεταπτυχιακού στα Πληροφοριακά Συστήματα και τη Ψηφιακή Καινοτομία

Η Δρ. Έλενα Κακουλλή απέκτησε Διδακτορικό Τίτλο στο τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου...

Χρήστος Φλώρος

Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

EXTENDED CV

Βορτελίνος Δημήτριος

Επίκουρος Καθηγητής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκτεταμένο Βιογραφικό Σημείωμα

Χρήστος Λεμονάκης

Επίκουρος Καθηγητής Διοίκησης Επιχειρήσεων στη Διοίκηση ΜΜΕ στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Εκτεταμένο Βιογραφικό Σημείωμα