Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική

Το Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική είναι κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ μεταξύ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων Ανώτατης Eκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η διαδικασία  αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Οι φοιτητές και απόφοιτοι του κοινού προγράμματος στην Εγκληματολογική Λογιστική έχουν τη δυνατότητα υποβολής αίτησης και λήψης της πιστοποίησης CICA (Certified Internal Control Auditor) από το Διεθνές Ινστιτούτο Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου (Institute of Internal Controls – IIC – www.theiic.org) μέσω του Ελληνικού παραρτήματος ΕΛΙΝΕΣΕΕ.

ΚΟΙΝΟ ΜΕ


Κοινό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος και Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας (δεν απαιτείται υποβολή για αναγνώριση από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ ΠΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΊΑΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

Το Μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογική Λογιστική είναι κοινό Διαπανεπιστημιακό Μ.Π.Σ μεταξύ του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Οδηγεί σε κοινό Μεταπτυχιακό τίτλο Σπουδών των δύο Ιδρυμάτων Ανώτατης Eκπαίδευσης χωρίς να απαιτείται η διαδικασία  αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.

Το πρόγραμμα σπουδών, αποτελείται από δύο βασικούς πυλώνες οι οποίοι είναι αλληλένδετοι μεταξύ τους: α) την αποτροπή, εντοπισμό και διερεύνηση περιπτώσεων απάτης και β) τον εσωτερικό έλεγχο.

Στις μέρες μας τα φαινόμενα εσωτερικής και εξωτερικής απάτης είναι ένα συχνό φαινόμενο, το οποίο σε πολλές περιπτώσεις έχει εξαιρετικά δυσμενείς συνέπειες για τους οργανισμούς, τους εργαζομένους και την κοινωνία, ενώ αντίθετα με την προκατάληψη που υπάρχει ότι οι απάτες αφορούν σχεδόν εξολοκλήρου τους μεγαλύτερους οργανισμούς η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική.

Το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει την απάτη ως «οποιαδήποτε παράνομη πράξη η οποία χαρακτηρίζεται από δόλο, απόκρυψη ή εξαπάτηση», ενώ η Ένωση Επαγγελματιών κατά της απάτης, (Association of Certified Fraud Examiners), την ορίζει ως «κάθε εκούσια πράξη ή παράλειψη, σχεδιασμένη να εξαπατήσει το θύμα, η οποία έχει ως αποτέλεσμα, το θύμα να ζημιώνει και να κερδίζει ο διαπράξας την απάτη». Οι απάτες χωρίζονται σε εξωτερικές και εσωτερικές, εκ των οποίων οι εσωτερικές, σύμφωνα με μελέτες αποτελούν την πιο επικίνδυνη κατηγορία. Η Ένωση Επαγγελματιών κατά της απάτης, (Association of Certified Fraud Examiners), ορίζει την ενδοεπιχειρησιακή – εσωτερική απάτη ως «την χρησιμοποίηση της απασχόλησης, για προσωπικό πλουτισμό, μέσω της εσκεμμένης κακοδιαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και των άλλων πόρων του οργανισμού».

Αν και υπάρχουν πολλοί άλλοι ορισμοί η ουσία είναι ίδια. Η ενδοεπιχειρησιακή απάτη επί της ουσίας είναι μία επίθεση εκ των έσω, από τους ανθρώπους τους οποίους ο οργανισμός έχει εμπιστευθεί. Αν και ο ακριβής υπολογισμός της ζημίας είναι εξαιρετικά δύσκολος, καθώς υπάρχουν πολλές απάτες που δεν εντοπίζονται ή δεν αναφέρονται, υπολογίζεται πως οι επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. χάνουν το 5% των ετήσιων εσόδων τους λόγω φαινομένων απάτης, ενώ σύμφωνα με μελέτες οι πιο ευάλωτοι οργανισμοί φαίνεται να είναι οι μικροί. Εάν λάβουμε υπόψη ότι οι μικροί οργανισμοί α) αποτελούν την πλειονότητα των εταιριών και β) ότι τα όρια αντοχής τους είναι πολύ μικρότερα σε σχέση με τις μεγάλες εταιρίες, γίνεται εύκολα αντιληπτή η ανάγκη για εγρήγορση στον τομέα της αποτροπής, του εντοπισμού και της διαχείρισης του κινδύνου απάτης.

Ο δεύτερος πυλώνας του μεταπτυχιακού είναι ο εσωτερικός του οποίου η αξία είναι αναγνωρισμένη και σε πολλές περιπτώσεις η σύσταση λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου είναι υποχρεωτική. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εταιρίες που οι μετοχές τους είναι διαπραγματεύσιμες σε κύριες αγορές, ενώ υπάρχουν πολλές μεγάλες μη εισηγμένες εταιρίες και άλλες οντότητες που κατανοώντας την σημασία του, συστήνουν εθελοντικά μονάδα εσωτερικού ελέγχου.

Σύμφωνα με τον ορισμό του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, «ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική, διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και της εταιρικής διακυβέρνησης».

Το μεταπτυχιακό αυτό έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση σε όσους επιδιώκουν να στελεχώσουν είτε τμήματα εντοπισμού, αποτροπής και διερεύνησης απάτης είτε τμήματα εσωτερικού ελέγχου σε εισηγμένες εταιρίες, σε ελεγκτικές εταιρίες, σε εταιρίες δημοσίου συμφέροντος όπως επίσης και σε άλλες εταιρίες του ιδιωτικού ή του Δημόσιου τομέα.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε οι απόφοιτοι αφενός να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με επιτυχία στο επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή το οποίο χαρακτηρίζεται από μία ευρύτητα καθηκόντων και δεξιοτήτων, μεταξύ των οποίων η διαχείριση του κινδύνου απάτης και αφετέρου παρέχεται η εξειδικευμένη γνώση που απαιτεί ο ρόλος του ερευνητή οικονομικών εγκλημάτων.

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προγράμματος προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις στους ανωτέρω τομείς, ενώ ο στόχος του προγράμματος είναι σπουδών είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα προσόντα συνδυάζοντας την θεωρητική γνώση με την πρακτική εφαρμογή για στελεχιακές θέσεις σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Η έμφαση στο πρακτικό μέρος του προγράμματος εξηγεί και την ανάγκη για διδάσκοντες οι οποίοι είναι κάτοχοι σχετικών επαγγελματικών προσόντων και έχουν σχετική επαγγελματική τριβή και πείρα στους τομείς του οικονομικού εγκλήματος και του εσωτερικού ελέγχου.

Η μέθοδος διδασκαλίας στο πρόγραμμα είναι συμμετοχική και διαδραστική, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους ικανότητες μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία μάθησης, όπως αυτές που σχετίζονται με τις παρουσιάσεις πραγματικών περιπτώσεων απάτης, του τρόπου εντοπισμού τους και του πως θα μπορούσαν να αποτραπούν. Επιπλέον, συζητήσεις σε πρόσφατα ερευνητικά κείμενα περιλαμβάνουν δραστηριότητες συζήτησης μορφής panel με συντονιστή.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός προγράμματος σπουδών υποχρεωτικών μαθημάτων που καλύπτουν α) σχήματα απάτης οικονομικών καταστάσεων, υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων, διαφθοράς, β) τις μεθόδους αποτροπής, εντοπισμού και διερεύνησης γ) την νομοθεσία που διέπει το επάγγελμα του ερευνητή οικονομικών εγκλημάτων και δ) τον εσωτερικό έλεγχο και μαθημάτων επιλογής όπως την ανάλυση οικονομικών καταστάσεων και την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. σχεδιάσουν ελεγκτικούς μηχανισμούς οι οποίοι θα είναι ικανοί να αποτρέψουν φαινόμενα απάτης, ακόμα και σε τομείς της οικονομικής δραστηριότητας που έχουν ιδιαιτερότητες και αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας, λόγω των δραστηριοτήτων τους (τραπεζικό κλάδο, ασφαλιστικό κτλ).
  2. εντοπίσουν και να διερευνήσουν απάτες οικονομικών καταστάσεων, υπεξαιρέσεων και διαφθοράς.
  3. ανταποκριθούν στον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, τόσο στον τομέα της συμβουλευτικής όσο και της διασφάλισης.
  4. συντάσσουν γραπτές εκθέσεις κατάλληλες στις περιστάσεις
  5. ενεργούν σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας που θέτει ο Νόμος και το επάγγελμα, διασφαλίζοντας έτσι τόσο την δική του αξιοπιστία όσο και του επαγγέλματος.
  6. χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφόρησης για τον σχεδιασμό της έρευνας, την συλλογή και την τεκμηρίωση της εργασίας τους.
  7. αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εξετάσουν εμπειρικά τις ερευνητικές υποθέσεις.
  8. επιδεικνύουν την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις, να επιδεικνύουν ικανότητες ηγεσίας και να διαχειρίζονται καταστάσεις σύγκρουσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Εγκληματολογική Λογιστική» θα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση. Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 1½ έτη (18 μήνες) και για να αποδοθεί ο τίτλος του μεταπτυχιακού οι φοιτητές απαιτείται όπως συμπληρώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών με σύνολο πιστωτικών μονάδων 90 ECTS σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα 18 μήνες. Το πρόγραμμα αποτελείται από «υποχρεωτικά» μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα τα οποία αντιστοιχούν με 30 ECTS. Στο 2ο εξάμηνο θα προσφέρονται αλλά τρία (3) υποχρεωτικά μαθήματα και τρία (3) μαθήματα επιλογής, τα οποία αντιστοιχούν σε 30 ECTS. Στο 3ο εξάμηνο θα διεξάγεται η μεταπτυχιακή εργασία η οποία θα είναι υποχρεωτική και θα αντιστοιχεί σε 30 ECTS.

Τονίζεται, επίσης, ότι βάσει των σχετικών οδηγιών του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα εφόσον αρχίσει η εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και ολοκληρωθεί στη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία μπορεί να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων παραμένει αναλλοίωτος, (δηλαδή 90 ECTS).

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
FRE510Οικονομικές συναλλαγές και σχήματα απάτηςΥποχρεωτικό7.5
FRE520ΝομοθεσίαΥποχρεωτικό7.5
INA510Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχοΥποχρεωτικό7.5
MBA550Λογιστική και ανάλυση οικονομικών καταστάσεωνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
FRE530Διερεύνηση απάτηςΥποχρεωτικό7.5
MBA500Μέθοδοι έρευνας και ποσοτικές μέθοδοιΥποχρεωτικό7.5
FRE540Αποτροπή απάτηςΥποχρεωτικό7.5
INA530Εσωτερικός έλεγχος και επιχειρηματική γνώσηΕπιλογής7.5
INA520Πρακτικές εφαρμογές εσωτερικού ελέγχουΕπιλογής7.5
LLM575Ευρωπαϊκή τραπεζική νομοθεσίαΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MDIS600Διατριβή Επιπέδου ΜάστερΥποχρεωτικό30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Άρτεμις Σαββίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Συντονίστρια Κυπριακής Κατεύθυνσης

Η Δρ. Άρτεμις Δ. Σαββίδου είναι Λέκτορας Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίαςτης Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου ΝΕΑΠΟΛΙΣ, Πάφος, από τον Σεπτέμβριο 2013......

Δήμητρα Δημητρίου

Λέκτορας στην Εταιρική Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Η Δρ. Δήμητρα Δημητρίου είναι απόφοιτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη συνέχεια, έχει αποκτήσει μάστερ στο Banking and Financial Studies και διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Financial Modelling).,,,
Παναγιώτης Κυριακόγκωνας

Παναγιώτης Κυριακόγκωνας

Επίκουρος Καθηγητής στην Διοικητική Λογιστική

Ο Δρ. Παναγιώτης Κυριακόγκωνας είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής. Κατέχει τις πιστοποιήσεις Certified Internal Auditor (C.I.A.), Certified Government Auditing Professional (C.G.A.P.) και Certified in Control Self-Assessment (C.C.S.A.).,,,

Χρίστος Παπαδημητρίου

Επίκουρος Καθηγητής Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων - Διοίκηση

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ο Χρήστος Παπαδημητρίου είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος (PhD) στις Κοινωνικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο του Leicester του Ηνωμένου Βασιλείου...

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Γιώργος Στυλιανού

Επισκέπτης Λέκτορας – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

O Γιώργος Στυλιανού αποφοίτησε από το Roosevelt University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτοχος προπτυχιακού πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην λογιστική ως επίσης και μεταπτυχιακού διπλώματος στην διοίκηση επιχειρήσεων....
Θράσος Μαλλουρίδης

Θράσος Μαλλουρίδης

Επισκέπτης Καθηγητής

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Warwick το 2003 με δίπλωμα στη λογιστική και χρηματοοικονομικά και ακολούθως έκανε την ειδίκευση του εργαζόμενος στη KPMG. Ως μέλος των ACCA και ΣΕΛΚ ΕΡΓΟΔΟΤΉΘΗΚΕ από την Ελεγκτική Υπηρεσία...