Close

Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική

 

Το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο έχει ανάγκη από καινοτόμες γνώσεις για να ανταποκριθεί στις μοναδικές απαιτήσεις για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση σε όσους επιδιώκουν να στελεχώσουν ανώτερες θέσεις του χρηματοπιστωτικό τομέα, των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των επενδυτικών κεφαλαίων, των hedge funds ή των ασφαλιστικών εταιρειών, σε χρηματοοικονομική ανάλυση, στην διαχείριση κινδύνων και στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία είτε με προοπτική εξέλιξης στον χώρο εργασίας τους είτε για να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

Σκοπός του προγράμματος Σπουδών

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προγράμματος προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της χρηματοδότησης και της τραπεζικής. Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα προσόντα συνδυάζοντας την ανάλυση που προσφέρει η χρηματοοικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή για στελεχιακές θέσεις στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της τραπεζικής σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Το πρόγραμμα συνδυάζει την εμπειρική και την θεωρητική ανάλυση, στην χρηματοοικονομική, στην τραπεζική και στη διαχείριση κινδύνων και τη λογιστική μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων όπως παιχνίδια προσομοίωσης και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Το πρόγραμμα σπουδών ενθαρρύνει επίσης τις δεξιότητες κριτικής σκέψης στην έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση, και τη δημιουργικότητα.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός προγράμματος σπουδών  υποχρεωτικών μαθημάτων που καλύπτουν την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, την διαχείριση κινδύνων, τις ποσοτικές μεθόδους, την τραπεζική, την λογιστική, αλλά και μαθημάτων επιλογής όπως χρηματοοικονομικά της αγοράς ακινήτων και επενδύσεις την διαχείριση του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξηγούν τα δομικά και συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των επενδυτικών κεφαλαίων, των hedge funds ή των ασφαλιστικών εταιρειών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσουν διαφορετικές θεωρίες και έννοιες για να εξηγήσουν χρηματοοικονομικά ζητήματα και να πάρουν αποφάσεις σε επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Εφαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές και ποσοτικές δεξιότητες και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων σε πρακτικά χρηματοοικονομικά προβλήματα και προτείνοντας εφαρμόσιμες λύσεις.
  • Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εξετάσουν εμπειρικά τις ερευνητικές υποθέσεις.
  • Επιδεικνύουν πρωτοτυπία, διορατικότητα και να δείχνουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε σύνθετες και απρόβλεπτες καταστάσεις και περιβάλλοντα ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
  • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφόρησης (υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό οικονομετρικών τεχνικών και βάσεις δεδομένων) για την ερμηνεία και την ανάλυση χρηματοοικονομικών και τραπεζικών δεδομένων.
  • Κατανοήσουν και αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο τις πρακτικές εφαρμογές των χρηματοοικονομικών θεωριών και τεχνικών και πως αυτές χρησιμοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
  • Εφαρμόσουν τις τεχνικές και τις αναλύσεις στην χρηματοοικονομική, στις επενδύσεις και την τραπεζική για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης ερευνητικής δραστηριότητας.
  • Επιδεικνύουν την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις, να επιδεικνύουν ικανότητες ηγεσίας και να διαχειρίζονται καταστάσεις σύγκρουσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διάρκεια του Προγράμματος

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

Η Δομή των Μαθημάτων του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS

Α’ Εξάμηνο

MFIN500Ποσοτικές Μέθοδοι στα ΧρηματοοικονομικάΥποχρ.7.5
MAFN540Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΥποχρ.7.5
MAFN550Λογιστική και Ανάλυση Οικονομικών ΚαταστάσεωνΥποχρ.7.5
MFIN520Οικονομικά των ΧρηματοαγορώνΥποχρ.7.5
30..0

Β’ Εξάμηνο

MFIN530ΠαράγωγαΥποχρ.7.5
MFIN560Τραπεζικές Εργασίες & ΔιαχείρισηΥποχρ.7.5
MFIN591Χρηματοοικονομικά της Αγοράς Ακινήτων και ΕπενδύσειςΕπιλογής7.5
MFIN556Διαχείριση πιστωτικού και κινδύνου αγοράςΕπιλογής7.5
MFIN545Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Σχεδιασμός ΠλούτουΕπιλογής7.5
30.0

Γ’ Εξάμηνο

DIS600Πτυχιακή εργασίαΥποχρ.6.0
30.0
90.0

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό στο Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική