Close

Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά

Περιγραφή Προγράμματος

Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά παρέχει εξειδικευμένη και υψηλού επιπέδου γνώση στις επιστήμες της Τραπεζικής, της Επενδυτικής και της Χρηματοοικονομικής σε άτομα που εργάζονται ή επιθυμούν να ακολουθήσουν επαγγελματική σταδιοδρομία στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, σε τράπεζες, επενδυτικές και χρηματιστηριακές εταιρείες, ή σε εταιρείες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά συνδυάζει την παροχή θεωρητικής κατάρτισης, ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να εμπεδώσουν τις επιστημονικές εξελίξεις του τομέα, με την πρακτική προσέγγιση στην ανάλυση πραγματικών καταστάσεων. Οι πρακτικές ασκήσεις περιλαμβάνουν την ανάλυση της οικονομικής επίδοσης εταιρειών, τη διαμόρφωση και εφαρμογή επενδυτικών στρατηγικών, τη μέτρηση και διαχείριση αγοραίων και πιστωτικών κινδύνων, τη μέτρηση της αξίας μετοχών και επιχειρήσεων, την κατάρτιση χρηματοοικονομικής στρατηγικής και την αξιολόγηση εναλλακτικών χρηματοδοτικών πόρων και επενδύσεων. Όλοι οι φοιτητές υποχρεούνται να εκπονήσουν διπλωματική εργασία.

Στο Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά διδάσκουν ακαδημαϊκοί με υψηλά προσόντα και πλούσια ακαδημαϊκή εμπειρία που δραστηριοποιούνται επίσης στην έρευνα και τη συμβουλευτική στον τομέα των Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών. Οι ειδικότητές τους εκτείνονται σε τομείς των Οικονομικών, όπως: Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνου, Financial Engineering, Real Estate, Corporate Finance, Χρηματοοικονομική Οικονομετρία, Παράγωγα, Οικονομικά Μαθηματικά, Αγοροπωλησίες Τίτλων και Τεχνική Ανάλυση.

 

Δομή Προγράμματος

Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά αποτελείται από έξι υποχρεωτικά μαθήματα, που παρέχουν σε βάθος κάλυψη των βασικών αρχών στα Τραπεζικά, Επενδυτικά και Χρηματοοικονομικά. Επίσης οι φοιτητές, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, μπορούν να επιλέξουν εξειδικευμένα μαθήματα, όπως Διαχείριση Κεφαλαίων, Παράγωγα, Μέτρηση και Διαχείριση Κινδύνου της Αγοράς, Διεθνή Χρηματοοικονομικά, Τεχνική Ανάλυση και Χρηματοοικονομική Πρόβλεψη, Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά κ.ά.

Η διπλωματική εργασία είναι σημαντικό μέρος της παιδαγωγικής μας φιλοσοφίας και δίνει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν αυτόνομη και κριτική προσέγγιση στην ανάλυση επιχειρηματικών καταστάσεων.

Το εξειδικευμένο αυτό Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά θα συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των επαγγελματικών σας προσόντων και θα σας καταστήσει ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας. Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό, η εμβάθυνση στο αντικείμενο των Χρηματοοικονομικών τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η ευελιξία του Προγράμματος συνθέτουν ένα κράμα χαρακτηριστικών που αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το μέλλον σας.

Μιχαηλίνα Σιακαλλή – Λέκτορας Χρηματοοικονομικών

Πλατφόρμα προσομοίωσης συναλλαγών στην αγορά (Simulated trading platform)

Η πλατφόρμα προσομοίωσης συναλλαγών στην αγορά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο προσομοιώνει τις συνθήκες συμπεριφοράς των αγορών ώστε οι φοιτητές του Mεταπτυχιακού στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά να επεξεργάζονται δεδομένα, να αξιολογούν καταστάσεις και να παίρνουν αποφάσεις μέσα σε χρονικά πλαίσια όμοια με εκείνα της πραγματικής αγοράς.

Η πλατφόρμα χρησιμοποιείται σχεδόν σε όλα τα μαθήματα και βοηθάει τους φοιτητές να εξοικειωθούν με την πρακτική αγοράς και πώλησης χρεογράφων, τη σύνθεση και διαχείριση χαρτοφυλακίων, την εφαρμογή μεθόδων τεχνικής ανάλυσης, την πρόβλεψη μεταβολής αξιών και την επισήμανση και τον έλεγχο των κινδύνων.

Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά προσφέρεται για παρακολούθηση τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτό και σε αυτούς που εργάζονται, και υποστηρίζεται από ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των μαθημάτων – το Moodle.

Επαγγελματικές Προοπτικές

Οι απόφοιτοι του Mεταπτυχιακού στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά μπορούν να εργαστούν σε επενδυτικές και εμπορικές τράπεζες, hedge funds, εταιρείες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και οικονομικών οργανισμών. Μια καριέρα στον τομέα των Τραπεζικών, Επενδυτικών και Οικονομικών είναι συναρπαστική και ανταποδοτική. Ο κόσμος των Χρηματοοικονομικών, με τις ποικίλες ευκαιρίες καριέρας και τη συνεχή ζήτηση για ικανά στελέχη, προσφέρει ελκυστικές επιλογές σταδιοδρομίας για κατόχους αυτού του μεταπτυχιακού τίτλου.

Διάρκεια Σπουδών

Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά διαρκεί τέσσερα ακαδημαϊκά εξάμηνα και η διδασκαλία γίνεται στα Αγγλικά.

Financial Risk Management

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στα Τραπεζικά, Χρηματοοικονομικά και Επενδυτικά, παρέχει και τη δυνατότητα εξειδίκευσης στον κλάδο της Διαχείρισης Κινδύνων (Financial Risk Management). Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά καλύπτει όλα τα θέματα που απαιτούνται για τις εξετάσεις της επαγγελματικής πιστοποίησης του Professional Risk Managers International Association (www.PRMIA.org).
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Mεταπτυχιακού στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά, οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει ένα μεταπτυχιακό τίτλο αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου και ταυτόχρονα θα είναι πλήρως προετοιμασμένοι για να παρακαθίσουν τις εξετάσεις του επαγγελματικού πιστοποιητικού της PRMIA. Μέχρι το τέλος του πρώτου έτους σπουδών, οι φοιτητές μπορούν να παρακαθίσουν στις εξετάσεις Ι & ΙΙ της PRMIA και ακολούθως, με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, στις εξετάσεις ΙΙΙ & IV.
Το Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά παρέχεται μέσω ενός συνδυασμού διδασκαλίας (περίπου ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα) και e-learning τεχνολογίας, ώστε να είναι προσιτό σε αυτούς που εργάζονται ή ζουν μακριά από την Πάφο.

PRMIA

Η PRMIA είναι μη κερδοσκοπική ένωση επαγγελματιών διαχείρισης κινδύνων που διοικείται από ένα Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται άμεσα με την καθολική συμμετοχή όλων των μελών της. Τα μέλη της ένωσης προέρχονται από 207 χώρες και αριθμούν πέραν των 80.000 μέλη. Η ‘Ενωση εκπροσωπείται παγκοσμίως από 60 χώρες μέσω τοπικών παραρτημάτων.

H PRMIA αποβλέπει στη βελτίωση της επαγγελματικής διαχείρισης κινδύνων, παγκοσμίως, όπως επίσης και στη διασύνδεση των επαγγελματιών, ακαδημαϊκών και ερευνητών, φοιτητών και άλλων ενδιαφερόμενων στους τομείς της Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management).

Τα μαθήματα της κατεύθυνσης του Mεταπτυχιακούστα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά είναι:

  • Market Risk
  • Credit Risk
  • Operational Risk

 

 

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Mεταπτυχιακού στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Υποχρεωτικά Μαθήματα

MFIN500Quantitative Methods in Finance 6.0
MFIN510Financial Theory and Valuation Models 6.0
MFIN520Economics for Financial Markets 6.0
MFIN530 Derivative Securities 6.0
MFIN540Corporate Finance and Financial Management 6.0
MFIN550 Accounting and Financial Statement Analysis 3.0
MFIN555 Managerial Accounting 3.0
MFIN600Dissertation24.0
60.0

5 Μαθήματα Επιλογής (30 credits)

MFIN545 Portfolio Management and Wealth Planning6.0
MFIN535Fixed Income Securities 6.0
MFIN550 Derivatives Trading 6.0
MFIN560 Banking Operations and Management 6.0
MFIN565 International Money and Banking 6.0
MFIN570 Investment Banking and Private Equity 6.0
MFIN556 Market and Credit Risk Management 6.0
MFIN575 Behavioural Finance 6.0
MFIN580 Technical Analysis and Financial Forecasting6.0
MFIN575 Mathematical Finance 6.0
90.0

 

Διδακτικό Προσωπικό στο Mεταπτυχιακό στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά