Close

Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική

Περιγραφή Προγράμματος

Το μεταπτυχιακό στις τραπεζικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές επιστήμες του Πανεπιστήμιου Νεάπολις προσφέρει γνώσεις σε προχωρημένο επίπεδο στους ανωτέρω κλάδους. Πρωταρχικός στόχος είναι να διασφαλίσει στους αποφοίτους μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία σχετική με τα χρηματοοικονομικά και την διοίκηση παρόμοιων μονάδων, όπως το treasury and the investment management.

Το πρόγραμμα προσφέρει βαθιά γνώση στη χρηματοοικονομική θεωρία και ανάλυση, την αξιολόγηση και διαχείριση παραγώγων, επίσης την πρόβλεψη μετακίνησης τιμών τίτλων. Γενικότερα βοηθάει τους φοιτητές να αποκτήσουν υψηλή κατάρτιση στα τραπεζικά, τα επενδυτικά, χρηματοδότηση και εμπόριο, και στη διαχείριση του κινδύνου των αγορών. Το πρόγραμμα καλύπτει επίσης την ύλη του ινστιτούτου CFA και προετοιμάζει τους φοιτητές για τις εξετάσεις απόκτησης του ανάλογου τίτλου.

Το πρόγραμμα αυτό συνδυάζει τις εξειδικευμένες γνώσεις και την πρακτική κατανόηση της χρηματοοικονομικής με την έρευνα στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Επίσης προετοιμάζει τους φοιτητές μέσω της παραδοσιακής θεωρίας των χρηματοοικονομικών αναπτύσσοντας παράλληλα την εκτεταμένη εμπειρία σε διάφορους τομείς των τραπεζικών και επενδυτικών αγορών. Τα πεδία εξειδίκευσης του προγράμματος περιλαμβάνουν διαχείριση χαρτοφυλάκιο μετοχών και ομολόγων, εναλλακτικές επενδύσεις, διαχείριση συναλλάγματος, διαχείριση κινδύνων των αγορών (market risk management) και διαχείριση πιστωτικών κινδύνων (credit risk management). Αυτό το πρόγραμμα παρέχει τη βάση για τους φοιτητές να αποκτήσουν ποιοτικές γνώσεις σχετικά με όλες τις σχετικές θεωρίες που έχουν στηρίξει αποτελεσματικές επενδύσεις. Το πρόγραμμα έχει μια ισορροπημένη δομή μεταξύ θεωρητικής χρηματοοικονομικής και πρακτικών εφαρμογών στην τραπεζική και επενδυτική αγορά.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν προηγμένες γνώσεις σχετικές με της αποτίμησης και της επενδυτικής τραπεζικής, ιδίως…:

 • λογιστικές μεθόδους για την μελέτη και ανάλυση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
 • να έχει πλήρη γνώση των λειτουργιών και της διαχείρισης των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων,
 • να περιγράψει τον ρόλο που παίζουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στη διοχέτευση κεφαλαίων από αποταμιευτές σε δανειολήπτες,
 • καλή γνώση του ρυθμιστικού και νομικού πλαισίου,
 • να προσδιορίσουν τους κύριους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες και να συζητήσουν πώς παρακολουθούν και διαχειρίζονται αυτούς τους κινδύνους,
 • Νέες τάσεις στον τραπεζικό τομέα: Ηλεκτρονική τραπεζική και ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος (EMI).

ποσοτικά θέματα χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνου, ιδίως:

 • αρχές ποσοτικής ανάλυσης των χρηματοπιστωτικών αγορών και των παραγώγων
 • τεχνικές για στοχαστική μοντελοποίηση και στατιστική ανάλυση, όπως εφαρμόζεται στον τομέα των κεφαλαιαγορών
 • τις τεχνικές πτυχές της μέτρησης και της διαχείρισης κινδύνων της κεφαλαιαγοράς καθώς αυτές της αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας
 • τις ευρωπαϊκές Οδηγίες και Κανονισμούς σχετικά με τη λειτουργεία και επίβλεψη της χρηματοπιστωτικής αγοράς

Οι απόφοιτοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις αποκτηθείσες γνώσεις σχετικά με θέματα ποσοτικής χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνου, προκειμένου:

 • να εφαρμόσουν τις κατάλληλες ποσοτικές μεθόδους και τεχνικές για την αξιολόγηση ενός ευρέος φάσματος σύνθετων χρηματοοικονομικών προϊόντων, καθώς και να εφαρμόσουν τεχνικές εκτίμησης, αντιστάθμισης και επιδιαιτησίας χρησιμοποιώντας απλά και σύνθετα παράγωγα
 • εφαρμόζουν τεχνικές πιθανολογικής μοντελοποίησης και αναλυτικής ανάλυσης για την πραγματοποίηση αποφάσεων για επενδύσεις και διαχείριση κινδύνου.
 • να εφαρμόζει τεχνικές μέτρησης κινδύνου, που χρησιμοποιούνται συνήθως από τράπεζες και χρηματοοικονομικές εταιρείες, και να προσδιορίζει κατάλληλες δράσεις διαχείρισης κινδύνου.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Διάρκεια σπουδών

3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, καθένα από τα οποία αντιστοιχεί σε 30 ECTS

Οι φοιτητές, βάσει των σχετικών ανακοινώσεων του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Mεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική είναι η εξής:

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΤύποςECTS

Α’ Εξάμηνο

MFIN500Ποσοτικές Μέθοδοι στα ΧρηματοοικονομικάΥποχρ.7.5
MFIN510Χρηματοοικονομική ΘεωρίαΥποχρ.7.5
MFIN550Χρηματοοικονομική και Διοικητική ΛογιστικήΥποχρ.7.5
MFIN530 Αξιόγραφα ΠαράγωγωνΥποχρ.7.5
30..0

Β’ Εξάμηνο

MFIN520Οικονομική θεωρία για ΧρηματαγορέςΥποχρ.7.5
MFIN560Διαχείριση και Λειτουργία Τραπεζικών ΙδρυμάτωνΥποχρ.7.5
MFIN556Ανάλυση και Διαχείριση Χρηματοοικονομικών και Πιστωτικών ΚινδύνωνΕπιλογής7.5
MFIN545Διαχείριση ΧαρτοφυλακίουΕπιλογής7.5
LLM516Εταιρικό Ποινικό Δίκαιο και Δίκαιο Κανονιστικής ΣυμμόρφωσηςΕπιλογής7.5
MDB500Χρηματοδότηση επιχειρηματικότηταςΕπιλογής7.5
30.0

Γ’ Εξάμηνο

MDIS600Πτυχιακή εργασίαΥποχρ.6.0
30.0
90.0

Κάντε κλικ εδώ για να δείτε το Διδακτικό Προσωπικό στο Mεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική