Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομική

Το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο οικονομικό τοπίο έχει ανάγκη από καινοτόμες γνώσεις για να ανταποκριθεί στις μοναδικές απαιτήσεις για χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες από τις επιχειρήσεις και την κοινωνία γενικότερα. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Τραπεζική Χρηματοοικονομική και Επενδύσεις» έχει σχεδιαστεί για να παρέχει επαγγελματική και πρακτική κατάρτιση σε όσους επιδιώκουν να στελεχώσουν ανώτερες θέσεις του χρηματοπιστωτικό τομέα, των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των επενδυτικών κεφαλαίων, των hedge funds ή των ασφαλιστικών εταιρειών, σε χρηματοοικονομική ανάλυση, στην διαχείριση κινδύνων και στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο για να εφοδιάσει τους αποφοίτους με κατάλληλες εξειδικευμένες γνώσεις και επαρκή εργαλεία είτε με προοπτική εξέλιξης στον χώρο εργασίας τους είτε για να βελτιώσει τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ


Οι απόφοιτοι του συμβατικού και του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομικά εγγράφονται, μετά από υποβολή της σχετικής αίτησης, μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται η επαγγελματική πιστοποίηση των αποφοίτων μας και ενισχύονται περαιτέρω οι επαγγελματικές τους προοπτικές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΉ, ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΉ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προγράμματος προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της χρηματοδότησης και της τραπεζικής. Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα προσόντα συνδυάζοντας την ανάλυση που προσφέρει η χρηματοοικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή για στελεχιακές θέσεις στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της τραπεζικής σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Το πρόγραμμα συνδυάζει την εμπειρική και την θεωρητική ανάλυση, στην χρηματοοικονομική, στην τραπεζική και στη διαχείριση κινδύνων και τη λογιστική μέσω διαδραστικών δραστηριοτήτων όπως παιχνίδια προσομοίωσης και μελέτες περιπτώσεων (case studies). Το πρόγραμμα σπουδών ενθαρρύνει επίσης τις δεξιότητες κριτικής σκέψης στην έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση, και τη δημιουργικότητα.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός προγράμματος σπουδών  υποχρεωτικών μαθημάτων που καλύπτουν την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, την διαχείριση κινδύνων, τις ποσοτικές μεθόδους, την τραπεζική, την λογιστική, αλλά και μαθημάτων επιλογής όπως χρηματοοικονομικά της αγοράς ακινήτων και επενδύσεις την διαχείριση του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

ΠΡΟΣΔΟΚΏΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΆ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ

Να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξηγούν τα δομικά και συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των επενδυτικών κεφαλαίων, των hedge funds ή των ασφαλιστικών εταιρειών. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι απόφοιτοι θα είναι σε θέση να:

  • Προσδιορίσουν διαφορετικές θεωρίες και έννοιες για να εξηγήσουν χρηματοοικονομικά ζητήματα και να πάρουν αποφάσεις σε επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  • Εφαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές και ποσοτικές δεξιότητες και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων σε πρακτικά χρηματοοικονομικά προβλήματα και προτείνοντας εφαρμόσιμες λύσεις.
  • Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εξετάσουν εμπειρικά τις ερευνητικές υποθέσεις.
  • Επιδεικνύουν πρωτοτυπία, διορατικότητα και να δείχνουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε σύνθετες και απρόβλεπτες καταστάσεις και περιβάλλοντα ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
  • Χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφόρησης (υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό οικονομετρικών τεχνικών και βάσεις δεδομένων) για την ερμηνεία και την ανάλυση χρηματοοικονομικών και τραπεζικών δεδομένων.
  • Κατανοήσουν και αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο τις πρακτικές εφαρμογές των χρηματοοικονομικών θεωριών και τεχνικών και πως αυτές χρησιμοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
  • Εφαρμόσουν τις τεχνικές και τις αναλύσεις στην χρηματοοικονομική, στις επενδύσεις και την τραπεζική για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης ερευνητικής δραστηριότητας.
  • Επιδεικνύουν την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις, να επιδεικνύουν ικανότητες ηγεσίας και να διαχειρίζονται καταστάσεις σύγκρουσης.

ΔΙΆΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΟΣ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS)

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΔΟΜΉ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΆΤΩΝ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MFIN500Ποσοτικές Μέθοδοι στα ΧρηματοοικονομικάΥποχρεωτικό7.5
MAFN540Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΥποχρεωτικό7.5
MAFN550Λογιστική και Ανάλυση Οικονομικών ΚαταστάσεωνΥποχρεωτικό7.5
MFIN520Οικονομικά των ΧρηματοαγορώνΥποχρεωτικό7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MFIN530ΠαράγωγαΥποχρεωτικό7.5
MFIN560Τραπεζικές Εργασίες & ΔιαχείρισηΥποχρεωτικό7.5
MFIN591Χρηματοοικονομικά της Αγοράς Ακινήτων και ΕπενδύσειςΕπιλογής7.5
MFIN556Διαχείριση πιστωτικού και κινδύνου αγοράςΕπιλογής7.5
MFIN545Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Σχεδιασμός ΠλούτουΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
MDIS600Πτυχιακή εργασίαΥποχρεωτικό30

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Κώστας Γιαννόπουλος

Καθηγητής Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος κατέχει πτυχίο (Laurea) στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία. Κατέχει επίσης πτυχίο σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά από το London Guildhall University...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...

Δήμητρα Δημητρίου

Λέκτορας στην Εταιρική Χρηματοοικονομική και Λογιστική

Η Δρ. Δήμητρα Δημητρίου είναι απόφοιτη του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και στη συνέχεια, έχει αποκτήσει μάστερ στο Banking and Financial Studies και διδακτορικό στα χρηματοοικονομικά (Financial Modelling).,,,

Γιώργος Στυλιανού

Επισκέπτης Λέκτορας – Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

O Γιώργος Στυλιανού αποφοίτησε από το Roosevelt University στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κάτοχος προπτυχιακού πτυχίου στην Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στην λογιστική ως επίσης και μεταπτυχιακού διπλώματος στην διοίκηση επιχειρήσεων....
Θράσος Μαλλουρίδης

Θράσος Μαλλουρίδης

Επισκέπτης Καθηγητής

Αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο του Warwick το 2003 με δίπλωμα στη λογιστική και χρηματοοικονομικά και ακολούθως έκανε την ειδίκευση του εργαζόμενος στη KPMG. Ως μέλος των ACCA και ΣΕΛΚ ΕΡΓΟΔΟΤΉΘΗΚΕ από την Ελεγκτική Υπηρεσία...