Μεταπτυχιακό στην Τραπεζική Χρηματοοικονομική και στις Επενδύσεις (Εξ Αποστάσεως)

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ


Οι απόφοιτοι του συμβατικού και του εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακού στην Τραπεζική, Επενδυτική και Χρηματοοικονομικά εγγράφονται, μετά από υποβολή της σχετικής αίτησης, μέλη στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας. Με αυτό το τρόπο διασφαλίζεται η επαγγελματική πιστοποίηση των αποφοίτων μας και ενισχύονται περαιτέρω οι επαγγελματικές τους προοπτικές.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/tick.png

90 ECTS

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

Αναγνωρισμένο από ΔΙΠΑΕ και ΔΟΑΤΑΠ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ο καινοτόμος σχεδιασμός του προγράμματος προσφέρει στους φοιτητές σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς της χρηματοδότησης και της τραπεζικής. Ο στόχος του προγράμματος σπουδών είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με τα κατάλληλα προσόντα συνδυάζοντας την ανάλυση που προσφέρει η χρηματοοικονομική θεωρία με την πρακτική εφαρμογή για στελεχιακές θέσεις στον χώρο των χρηματοοικονομικών και της τραπεζικής σε οποιαδήποτε χώρα του κόσμου.

Το πρόγραμμα συνδυάζει την εμπειρική και την θεωρητική ανάλυση, στην χρηματοοικονομική, στην τραπεζική και στη διαχείριση κινδύνων και τη λογιστική. Το πρόγραμμα σπουδών ενθαρρύνει επίσης τις δεξιότητες κριτικής σκέψης στην έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση, και τη δημιουργικότητα.

Η μέθοδος διδασκαλίας στο πρόγραμμα είναι συνδυασμός διαλέξεων Εξ Αποστάσεως (τηλεσυναντήσεις) και διαδραστικών μεθόδων διδασκαλίας. Πιο συγκεκριμένα η διδασκαλία είναι συμμετοχική και διαδραστική, έτσι ώστε οι φοιτητές να μπορούν να αναπτύξουν τις διαπροσωπικές τους ικανότητες μέσω της ενεργού συμμετοχής τους στη διαδικασία μάθησης, όπως αυτές που σχετίζονται με τις παρουσιάσεις εκπαιδευτικών ταινιών και κριτική συζήτηση στο φόρουμ, συμμετοχή σε παιχνίδια προσομοίωσης σε ομάδες, ανάλυση ερευνητικών άρθρων και συζήτηση στο φόρουμ, κριτική ανάλυση στο φόρουμ επίκαιρου θέματος με αντιπαράθεση επιχειρημάτων από τους φοιτητές, κουίζ.

Ο παραπάνω στόχος επιτυγχάνεται μέσω ενός προγράμματος σπουδών υποχρεωτικών μαθημάτων που καλύπτουν την χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων, την διαχείριση κινδύνων, τις ποσοτικές μεθόδους, την τραπεζική, την λογιστική, αλλά και μαθημάτων επιλογής όπως χρηματοοικονομικά της αγοράς ακινήτων και επενδύσεις την διαχείριση του κινδύνου αγοράς και του πιστωτικού κινδύνου και τη διαχείριση χαρτοφυλακίου.

ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Να αποκτήσουν θεωρητικό υπόβαθρο και εξειδικευμένη γνώση έτσι ώστε να είναι σε θέση να εξηγούν τα δομικά και συστατικά στοιχεία που συνθέτουν τη λειτουργία των χρηματοπιστωτικών αγορών των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, των επενδυτικών κεφαλαίων, των hedge funds ή των ασφαλιστικών εταιρειών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  1. Προσδιορίσουν διαφορετικές θεωρίες και έννοιες για να εξηγήσουν χρηματοοικονομικά ζητήματα και να πάρουν αποφάσεις σε επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
  2. Εφαρμόσουν τις χρηματοοικονομικές και ποσοτικές δεξιότητες και να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία λήψης αποφάσεων σε πρακτικά χρηματοοικονομικά προβλήματα και προτείνοντας εφαρμόσιμες λύσεις.
  3. Αξιολογούν με κριτικό πνεύμα την υπάρχουσα βιβλιογραφία και να εξετάσουν εμπειρικά τις ερευνητικές υποθέσεις.
  4. Επιδεικνύουν πρωτοτυπία, διορατικότητα και να δείχνουν την ικανότητα να προσαρμόζονται σε σύνθετες και απρόβλεπτες καταστάσεις και περιβάλλοντα ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις
  5. Χρησιμοποιούν την τεχνολογία πληροφόρησης (υπολογιστικά φύλλα, λογισμικό οικονομετρικών τεχνικών και βάσεις δεδομένων) για την ερμηνεία και την ανάλυση χρηματοοικονομικών και τραπεζικών δεδομένων.
  6. Κατανοήσουν και αξιολογήσουν με κριτικό τρόπο τις πρακτικές εφαρμογές των χρηματοοικονομικών θεωριών και τεχνικών και πως αυτές χρησιμοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
  7. Εφαρμόσουν τις τεχνικές και τις αναλύσεις στην χρηματοοικονομική, στις επενδύσεις και την τραπεζική για τη διεξαγωγή ανεξάρτητης ερευνητικής δραστηριότητας.
  8. Επιδεικνύουν την ικανότητα να αλληλοεπιδρούν αποτελεσματικά σε ομαδικές καταστάσεις, να επιδεικνύουν ικανότητες ηγεσίας και να διαχειρίζονται καταστάσεις σύγκρουσης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMFIN500Ποσοτικές Μέθοδοι στα ΧρηματοοικονομικάΥποχρεωτικό7,5
DMAFN540Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων & Χρηματοοικονομική ΔιοίκησηΥποχρεωτικό7,5
DMAFN550Λογιστική και Ανάλυση Οικονομικών ΚαταστάσεωνΥποχρεωτικό7,5
DMFIN520Οικονομικά των ΧρηματαγορώνΥποχρεωτικό7,5

Β’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMFIN560Τραπεζικές Εργασίες & ΔιαχείρισηΥποχρεωτικό7,5
DMFIN530ΠαράγωγαΥποχρεωτικό7,5
DMFIN556Διαχείριση πιστωτικού και κινδύνου αγοράςΕπιλογής7,5
DMFIN545Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Σχεδιασμός ΠλούτουΕπιλογής7,5
DMFIN591Χρηματοοικονομικά της Αγοράς Ακινήτων και ΕπενδύσειςΕπιλογής7,5
DMFIN690Μεθοδολογία ΈρευναςΕπιλογής7,5

Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
DMDIS600Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό30

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην «Τραπεζική Χρηματοοικονομική και στις Επενδύσεις» θα προσφέρεται σε πλήρη φοίτηση. Η κανονική διάρκεια σπουδών του προγράμματος είναι 1½ έτη (18 μήνες) και για να αποδοθεί ο τίτλος του μεταπτυχιακού οι φοιτητές απαιτείται όπως συμπληρώσουν ένα πρόγραμμα σπουδών με σύνολο πιστωτικών μονάδων 90 ECTS σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα 18 μήνες. Το πρόγραμμα αποτελείται από «υποχρεωτικά» μαθήματα και μαθήματα επιλογής. Κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου θα προσφέρονται τέσσερα (4) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν με 30 ECTS. Το 2ο εξάμηνο θα προσφέρονται αλλά δύο (2) υποχρεωτικά μαθήματα, τα οποία αντιστοιχούν σε 15 ECTS και δύο (2) στο σύνολο τριών (3) επιλογής τα οποία αντιστοιχούν σε 15 ECTS, και το 3ο εξάμηνο ο φοιτητής θα εκπονεί την μεταπτυχιακή του εργασία (διπλωματική), που αντιστοιχεί σε 30 ECTS. Η Μεταπτυχιακή Εργασία είναι υποχρεωτική.

Τονίζεται, επίσης, ότι βάσει των σχετικών οδηγιών του Κυπριακού Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το Πρόγραμμα μπορεί να ολοκληρωθεί σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα εφόσον αρχίσει η εκπόνηση της διπλωματικής διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και ολοκληρωθεί στη διάρκεια της θερινής περιόδου, η οποία μπορεί να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Ο συνολικός αριθμός των μεταφερόμενων πιστωτικών μονάδων παραμένει αναλλοίωτος, (δηλαδή 90 ECTS).

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Μαρία Ψυλλάκη

Καθηγήτρια στη Τραπεζική και Χρηματοοικονομική

Senior Research Fellow

Η Μαρία Ψυλλάκη είναι Καθηγήτρια Τραπεζικής και Χρηματοοικονομικών. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Nice Sophia Antipolis , στη Γαλλία, όπου έλαβε το πτυχίο καθώς και τον μεταπτυχιακό και διδακτορικό τίτλο σπουδών με τις υψηλότερες τιμές...

Ανδρέας Χατζηξενοφώντος

Αναπληρωτής Καθηγητής Λογιστικής, Τραπεζικών & Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών

Συντονιστής του Πτυχίου Τραπεζικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών και Mεταπτυχιακού στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικα

Ο Δρ. Ανδρέας Χατζηξενοφώντος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στη Λογιστική και Χρηματοοικονομικά. Αποφοίτησε το 1985 από το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικών του London School of Economics...
Δίκαιος Τσερκέζος

Δίκαιος Τσερκέζος

Καθηγητής στην Οικονομετρία και Οικονομική Πληροφορική

Ο καθηγητής Δίκαιος Τσερκέζος είναι οικονομέτρης με διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά (1988), είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην οικονομετρία από το Πανεπιστήμιο του Manchester και BSc από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά....

Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος

Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών

Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης

Ο Δρ Χρίστος Χριστοδούλου-Βόλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών και Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών και Διοίκησης. Είναι κάτοχος διδακτορικού πτυχίου στην Οικονομική Επιστήμη από το Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης...

Κώστας Γιαννόπουλος

Καθηγητής Τραπεζικών και Χρηματοοικονομικών

Ο καθηγητής Γιαννόπουλος κατέχει πτυχίο (Laurea) στα Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Σιένα, Ιταλία. Κατέχει επίσης πτυχίο σε Τραπεζικά και Χρηματοοικονομικά από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας και διδακτορικό στα Χρηματοοικονομικά από το London Guildhall University...
Παναγιώτης Κυριακόγκωνας

Παναγιώτης Κυριακόγκωνας

Επίκουρος Καθηγητής στην Διοικητική Λογιστική

Ο Δρ. Παναγιώτης Κυριακόγκωνας είναι μέλος του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών, πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής. Κατέχει τις πιστοποιήσεις Certified Internal Auditor (C.I.A.), Certified Government Auditing Professional (C.G.A.P.) και Certified in Control Self-Assessment (C.C.S.A.).,,,