Διδακτορικό στην Ψυχολογία

Το διδακτορικό στην Ψυχολογία στοχεύει στην εξειδικευμένη  έρευνα  των φοιτητών. Ως μέρος αυτής της εκπαίδευσης, το πρόγραμμα ενθαρρύνει τη συμμετοχή των φοιτητών στις δραστηριότητες σχετικών Τμημάτων, Σχολών ή οργανωμένων ερευνητικών Δομών  του Πανεπιστημίου. Τα πεδία ενδιαφέροντος του διδακτορικού είναι, χωρίς να περιορίζονται αποκλειστικά, στην Κλινική, Συμβουλευτική, Γνωστική, Πειραματική, Εκπαιδευτική, Εξελικτική Ψυχολογία και στην Νευροψυχολογία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/calender.png

4 ΧΡΟΝΙΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/communication.png

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/clock.png

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2020/06/award.png

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος ανακοινώνει τη διαθεσιμότητα τεσσάρων (4) θέσεων για εισδοχή στο Διδακτορικό Πρόγραμμα Σπουδών στην Ψυχολογία και απευθύνεται προς όλες τις ειδικότητες του κλάδου (Εκπαιδευτική/Σχολική, Κλινική, Συμβουλευτική, Κοινωνική, κλπ). Το Πρόγραμμα είναι πλήρως αναγνωρισμένο από τον ΔΙΠΑΕ.

Η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή μέχρι την 30η Δεκεμβρίου 2022 με έναρξη το Εαρινό Εξάμηνο 2022. Η πρόσκληση απευθύνεται τόσο σε πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε μη Ευρωπαίους πολίτες που επιθυμούν να διεξάγουν έρευνα υψηλού επιπέδου σε ένα δυναμικό και καλά εξοπλισμένο ερευνητικό περιβάλλον.

Το αυτόνομο Διδακτορικό Πρόγραμμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Νεάπολις έχει αναγνωριστεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.) στην 24η Σύνοδο που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Νοεμβρίου του 2017 και έχει δημοσιευθεί στη λίστα των αναγνωρισμένων προγραμμάτων από τον Φορέα ΔΙ.Π.Α.Ε.

Η πρόσκληση απευθύνεται στους/στις κατόχους τετραετούς πτυχίου Ψυχολογίας ή συγγενούς επιστήμης από αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια, οι οποίοι/ες είναι και κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.

Έγγραφα που απαιτούνται

Η αίτηση συνοδεύεται από τα ακόλουθα έγγραφα:

 1. Έντυπο Αίτησης Πανεπιστημίου (https://www.nup.ac.cy/wp-content/uploads/2022/08/DIGITAL-GR-APPLICATION-FOR-STUDY-2022-23.pdf)
 2. Αντίγραφο Ταυτότητας
 3. Αντίγραφο Πτυχίου και Μεταπτυχιακού και Αναλυτική Βαθμολογία
 4. Δύο Συστατικές Επιστολές (από Ακαδημαϊκούς Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων ή Ερευνητικών Κέντρων)
 5. Πιστοποίηση Αγγλικής Γλώσσας
 6. Εκδήλωση Ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 7. Ερευνητική Πρόταση που πρέπει να περιλαμβάνει:
  • Μέγιστο 8 σελίδων (συμπεριλαμβανομένου βιβλιογραφίας)
  • Ανάπτυξη ερευνητικής ιδέας, οι στόχοι της και τους τρόπους που το διδακτορικό θα συμβάλει στη βιβλιογραφία
  • Περιγραφή της μεθοδολογίας και εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν

Οι αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιοδήποτε άλλο τρόπο αποκλείονται από τη διαδικασία. Aιτήσεις οι οποίες δεν περιλαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες επίσης θα αποκλειστούν από την διαδικασία αξιολόγησης.

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην ερευνητική πρόταση για Διδακτορική Διατριβή καθώς αυτή αποτελεί ένα εκ των πλέον σημαντικών κριτηρίων αξιολόγησης του/της υποψηφίου. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να μελετήσουν τα ερευνητικά ενδιαφέροντα των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας, όπως αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου, πριν την κατάθεση της αίτησής τους. Επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με οποιοδήποτε μέλος ΔΕΠ για καθοδήγηση πριν την κατάθεση της αίτησης ή την ολοκλήρωση της ερευνητικής τους πρότασης.

Παραδείγματα θεμάτων έρευνας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το Τμήμα είναι η μελέτη της Σωματικής Αυτοεικόνας, των Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, της Οπτικής Αντίληψης, των Επιδράσεων του Πλαισίου, της Σημασιολογίας και της Δράσης στην Οπτική Αντίληψη, της Θεραπείας και Πρόληψης Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, της Θετικής Ψυχολογίας, των Κοινωνικών Διαστάσεων της Ψυχικής Υγείας,  της Ανάπτυξης των Κοινωνικογνωστικών Λειτουργιών, των Εκπαιδευτικών τους Προεκτάσεων και της Συμβολής τους στη Διαμόρφωση της Πολιτικής Ιδεολογίας, της Υποστήριξης Παιδιών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες, των Πρακτικών Συμπερίληψης / Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, της Αναπτυξιακής Πορείας των Γνωστικών και Γλωσσικών Δεξιοτήτων στα Παιδιά, της Βίας και της Παραβατικότητας.

Οι αιτήσεις εισδοχής θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης που αποτελείται από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Ψυχολογίας. Εκτός από την ποιότητα της ερευνητικής πρότασης η Επιτροπή Αξιολόγησης θα λάβει υπόψη της και το υπόβαθρο του υποψηφίου, όπως αξιολογείται από τα ακόλουθα:

 • βαθμολογία πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων
 • άλλα πτυχία που έχουν απονεμηθεί
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις και παρουσιάσεις σε συνέδρια
 • υποτροφίες, βραβεία, διακρίσεις και αναγνωρίσεις

Όλοι οι υποψήφιοι που θα αξιολογηθούν θετικά ως προς τα παραπάνω κριτήρια θα κληθούν στη δεύτερη φάση επιλογής που θα γίνει μέσω συνέντευξης.

Οι υποψήφιοι που θα γίνουν δεκτοί στο Πρόγραμμα Εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής θα πρέπει να αποστείλουν επιστολή αποδοχής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός 15 ημερών από την κοινοποίηση της προσφοράς. Αποδεχόμενοι την προσφορά, οι υποψήφιοι αναγνωρίζουν ότι αποδέχονται τους κανόνες που καθορίζονται στα επίσημα έγγραφα που διέπουν αυτό το Πρόγραμμα.

Ο ελάχιστος χρόνος ολοκλήρωσης είναι 3 έτη και ο μέγιστος 5. Το κόστος του Προγράμματος ανέρχεται σε 6.000 ευρώ ετησίως (για τα πρώτα 3 χρόνια). Οι λεπτομέρειες του Προγράμματος αναφέρονται στον αναρτημένο Κανονισμό Εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.

Εντός του διαστήματος αξιολόγησης των προτάσεων, υπάρχει περίπτωση το Πανεπιστήμιο να ζητήσει πρόσθετες πληροφορίες, διευκρινίσεις, ή και τροποποίηση της προτεινόμενης ερευνητικής πρότασης. Για τυχόν πληροφορίες ή διευκρινίσεις, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Δρα. Σταύρο Χριστοδούλου, Ανώτερο Λειτουργό Τμήματος Εγγραφών και Συμβούλων Σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

ΚΑΝΤΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Μάριος Αργυρίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας

Ο Μάριος Αργυρίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου και Εγγεγραμμένος Ψυχολόγος στο Μητρώο Επαγγελματιών Ψυχολόγων Κύπρου.

Άνδρη Χριστοδούλου

Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Διευθύντρια του Συμβουλευτικού Κέντρου Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.)

Η Άνδρη Χριστοδούλου είναι Διευθύντρια στο Συμβουλευτικό Κέντρο Έρευνας και Ψυχολογικών Υπηρεσιών (Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.) και Λέκτορας Κλινικής Ψυχολογίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος...

Γλυκερία Ρέππα

Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας

Η Γλυκερία Ρέππα είναι Λέκτορας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, στο Τμήμα Ψυχολογίας της Σχολής Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις, Πάφος και συν-συντονίστρια του ΠΜΣ Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας....

Κωνσταντίνα Ζαμπά

Λέκτορας στη Συμβουλευτική Ψυχολογία

Η Δρ. Κωνσταντίνα Ζάμπα είναι εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος και Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος...

Λίνα Ευθυβούλου

Λέκτορας Συμβουλευτικής Ψυχολογίας

Η Δρ Λίνα Ευθυβούλου είναι εγγεγραμμένη ως Chartered Counselling Psychologist, διατηρεί καθήκοντα Λέκτορα Συμβουλευτικής Ψυχολογίας και Επόπτη στο Τμήμα Ψυχολογίας στη Σχολή Επιστημών Υγείας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφος.

Μαριλένα Μουσουλίδου

Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας

Συντονίστρια Πτυχίου (BSc) στην Ψυχολογία

Η Μαριλένα Μουσουλίδου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας. Κατέχει διδακτορικό στη Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Leicester, της Μεγάλης Βρετανίας (2010) και πτυχίο στην ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο του Derby (2004) ...

Χριστιάνα Κούνδουρου

Λέκτορας Ειδικής Αγωγής

Συντονίστρια Μεταπτυχιακού (MSc) στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Συμβατικό και Εξ Αποστάσεως)

Διευθύντρια του Κέντρου Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών και Αναπηριών (Κ.Ε.Ε.Α.Α.)

Η Χριστιάνα Κούνδουρου είναι Λέκτορας στην Ειδική Αγωγή, στη Σχολή Επιστημών Υγείας, στο Πανεπιστήμιο Νεάπολις Πάφου. Είναι κάτοχος Προπτυχιακού Τίτλου στην Ειδική Αγωγή από το Πανεπιστήμιο του Essex (2006) ...
Διδακτορικό Πρόγραμμα το οποίο προσφέρει στους απόφοιτούς του όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για να ακολουθήσουν μια ερευνητική ακαδημαϊκή πορεία στον επιλογής τους τομέα της Ψυχολογίας.