ΠΤΥΧΙΟ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το Πρόγραμμα  παρέχει Πτυχίο Bachelor (BArch) στην Αρχιτεκτονική σε τέσσερα έτη Σπουδών (240 ECTS) και Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική (Integrated Master) σε  πέντε έτη Σπουδών (300 ECTS). Τα μαθήματα καλύπτουν όλες τις πλευρές της Αρχιτεκτονικής Παιδείας, όπως αισθητική, κοινωνία, τεχνολογία, κατασκευή, οικονομία, ανάπτυξη κριτικής σκέψης, καινοτομία, ιστορία, θεωρία. Το εκπαιδευτικό πλαίσιο στηρίζεται στην ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και φοιτητριών σε όλες τις φάσεις και πλευρές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

Αναγνωρίζεται από το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

4 +1 ΧΡΟΝΙΑ

240 + 60 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΟΥ & ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο κοινωνικό ρόλο και την ευθύνη της αρχιτεκτονικής πρακτικής στη μελέτη και την ανάπτυξη του χώρου, τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού. Κάθε φοιτητής/ρια αντιμετωπίζεται ως ξεχωριστή προσωπικότητα, ανοικτή σε ένα σύστημα αξιών και δυνατοτήτων, που συγκροτούν την αισθητική τους ανάπτυξη, τη φαντασία, τη διαίσθηση, το ήθος και τη συνέπεια. Ταυτόχρονα, ενεργοποιεί την συνεχή συμμετοχή των φοιτητών/ριών στη διαδικασία μετασχηματισμού της σκέψης τους, και στην κριτική προσέγγιση της δημιουργικής τους εξέλιξης. Επιπλέον, αξιοποιεί  τη διαφορετικότητα που χαρακτηρίζει το υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό προσωπικό ως εργαλείο για την εγκαθίδρυση ενός ευρύτερου πεδίου πολλαπλών προσεγγίσεων της αρχιτεκτονικής. Με συστηματική έρευνα σε όλες τις πλευρές της Αρχιτεκτονικής και εντός του γενικού πλαισίου της Πανεπιστημιακής Παιδείας, συνδυάζει τις ευρύτερες ανθρωπιστικές αξίες, με την ανάπτυξη των αναγκαίων θεωρητικών και τεχνικών δεξιοτήτων για τις ταχύτατα εξελισσόμενες απαιτήσεις της μελλοντικής επαγγελματικής ζωής των φοιτητών/τριών.

Μεθοδολογικά, στο Πρόγραμμα διερευνάται ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός με βάση τη συστηματική εφαρμογή ενός ευέλικτου συστήματος, που μπορεί να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τα ενδιαφέροντα κάθε φοιτητή/τριας. Αυτή η πειραματική διαδικασία εφοδιάζει τους φοιτητές/τριες αφενός με μια μοναδική και σε βάθος κατανόηση της αρχιτεκτονικής, και αφετέρου με τα απαραίτητα μέσα, αυτοεκτίμηση, και εργαλεία για προσωπική έκφραση κατά τη διάρκεια των σπουδών, όπως επίσης μετά την αποφοίτησή τους.

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής δεν είναι ένα στατικό σχήμα. Αντίθετα, πρόκειται για ένα δυναμικό, υπό διαρκή εξέλιξη ανοικτό πλαίσιο, το οποίο συμμετέχει στον διεθνώς αναπτυσσόμενο αρχιτεκτονικό διάλογο. Λειτουργεί ήδη και φιλοδοξεί να καταξιωθεί ως ένας πνευματικός και πολιτιστικός πυρήνας για την πόλη της Πάφου, στηριζόμενο αφενός στη δική του οργάνωση και δραστηριότητα, και αφετέρου στην ουσιαστική ενδυνάμωση συνεργειών με την πόλη, τους ανθρώπους και τους φορείς της. Σταδιακά, αλλά συστηματικά και οργανωμένα, αναπτύσσει επαφές με την ευρύτερη περιοχή της Κύπρου, της Μεσογείου και ευρύτερα, με την ανταλλαγή φοιτητών και διδακτικού προσωπικού, με ερευνητικά προγράμματα, εκθέσεις, εκδηλώσεις, εργαστήρια και συνέδρια, αλλά και με τη θεματολογία των μαθημάτων του.

Το Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής (Πτυχίο & Μεταπτυχιακό) είναι ένα 5-ετες πρόγραμμα σπουδών πλήρους φοίτησης για φοιτητές που επιθυμούν να αποκτήσουν την πιστοποίηση του επαγγελματία αρχιτέκτονα από το Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου και της ΕΕ.  Το πρόγραμμα επιτρέπει στους μαθητές να επιλέξουν  μια συγκεκριμένη περιοχή εξειδίκευσης επιλέγοντας κατάλληλα Αρχιτεκτονικά Εργαστήρια και Σεμινάρια. Οι φοιτητές εκπαιδεύονται στην έρευνα με την ολοκλήρωση μιας θεωρητικής διατριβής και μιας Διπλωματικής εργασίας που βασίζεται στον  Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό . Το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου απαιτεί μια περίοδο διάρκειας ενός έτους πρακτικής εργασίας στην Κύπρο μετά το Μεταπτυχιακό.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΈΣ

Το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική ανταποκρίνεται στις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 85/384/ΕΕ και 2005/36/ΕΕ και τις υποδείξεις της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων (UIA) για τις δεξιότητες που θα πρέπει να διαθέτουν οι αρχιτέκτονες, καθώς και τις συνθήκες της τοπικής αγοράς εργασίας και τους όρους ένταξης στο επάγγελμα, όπως αυτοί καθορίζονται από το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ). Το Μεταπτυχιακό (Integrated Master) είναι εγκεκριμένο απο το Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) και αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την επαγγελματική εγγραφή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και στους λοιπούς επαγγελματικούς φορείς της ΕΕ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΕΥΝΑΣ

Περιγραφές Μαθημάτων

Θεματικός άξονας και Δομή

Βασικός Θεματικός άξονας των μαθημάτων είναι η έννοια του Χώρου ως οργανικού συστατικού της Αρχιτεκτονικής. Τα πτυχία BArch και DipArch ενοποιούνται σε ένα πενταετές Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική, το οποίο διαρθρώνεται εσωτερικά σε οκτώ και δέκα εξάμηνα αντίστοιχα. Η συγκεκριμένη δομή στοχεύει σε μια συνεκτική εκπαίδευση και την εξασφάλιση των συνθηκών καλλιέργειας των ερευνητικών ενδιαφερόντων και των εξειδικεύσεων που δύνανται να αναπτυχθούν μετά το Μεταπτυχιακό, μέσω έρευνας ή μεταπτυχιακών σπουδών. Το σύστημα των εξαμήνων απαιτεί τη διενέργεια εξετάσεων στο τέλος κάθε διδακτικής περιόδου. Το πρόγραμμα είναι εντατικό και οι φοιτητές αναλαμβάνουν ένα σημαντικό φορτίο ατομικής μελέτης και εργασιών, ώστε να καλύψουν όλες τις θεματικές περιοχές απαραίτητες για την αρχιτεκτονική παιδεία. Οι εγγεγραμμένοι στο πρόγραμμα φοιτητές πρέπει στα πρώτα 8 εξάμηνα να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των παρακάτω θεματικών περιοχών:

Εργαστήρια Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού (AS)

Το Εργαστήριο Σχεδιασμού ως Πρωταρχικός Φορέας της Αρχιτεκτονικής Εκπαίδευσης.

Η δομή του προγράμματος στηρίζεται στην ανάδειξη του εργαστηρίου ως πρωταρχικού φορέα εκπαίδευσης στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Σύμφωνα με αυτή την αρχή, κάθε εξάμηνο αφιερώνεται καταρχήν σε ένα κύριο Εργαστήριο με συγκεκριμένο θέμα, ενώ ταυτόχρονα ολοκληρώνεται με ένα σύνολο από τα υπόλοιπα μαθήματα του ίδιου εξαμήνου. Οι ώρες διδασκαλίας κάθε εργαστηρίου είναι 9 κάθε εβδομάδα (ενδεχομένως μοιρασμένες σε δύο ημέρες). Το Εργαστήριο Σχεδιασμού βρίσκεται στον πυρήνα του προγράμματος, ενώ οι θεωρητικές, τεχνικές και περιβαλλοντικές σπουδές συμβάλλουν στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Τα εργαστήρια ανταποκρίνονται στα σύγχρονα γεγονότα και ζητήματα. Κάθε εργαστήριο προσεγγίζει την αρχιτεκτονική από μια διαφορετική εξειδικευμένη σκοπιά, συμπεριλαμβάνοντας τον Αστικό Σχεδιασμό, το Σχεδιασμό Τοπίου, την Ιστορική Πόλη, την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική και την Αειφόρο Ανάπτυξη, τις Ανθρωπογνωστικές και τις Περιβαλλοντικές Επιστήμες. Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού οργανώνονται έτσι ώστε να προωθήσουν την ανάπτυξη μιας ολιστικής και διεπιστημονικής προσέγγισης στο σχεδιασμό, και υποστηρίζονται από μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας, Τεχνολογίας, Χωρικής Οπτικοποίησης αλλά και με Σεμιναριακά μαθήματα ειδικού περιεχομένου.  Αυτά τα μαθήματα εξελίσσουν τις τεχνικές δεξιότητες των φοιτητών, τις γνώσεις τους για τα υλικά και τις μεθόδους κατασκευής, διερευνούν ανάλογα ιστορικά παραδείγματα, σύγχρονες εφαρμογές και θεωρίες, αλλά ταυτόχρονα διευρύνουν το γνωσιολογικό και εννοιολογικό υπόβαθρο των φοιτητών/ριών. Τα Εργαστήρια Σχεδιασμού καλλιεργούν παράλληλα την συνεργασία μεταξύ των φοιτητών/ριών. Διεξάγονται με την ενεργή συμμετοχή των φοιτητών/ριών σε μικρές ομάδες ως ερευνητικά εργαστήρια. Στη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητές/ιες ασχολούνται με μια σειρά αναλυτικών, συνθετικών και κριτικών προβλημάτων, καθώς διερευνούν τις σχεδιαστικές τους προτάσεις.

Τεχνολογία Κτηρίων (ΒΤ)

Τα μαθήματα Τεχνολογίας Κτηρίων καλύπτουν όλες τις πτυχές της υλικότητας του Δομημένου Χώρου. Ο στόχος τους είναι να επιτρέψουν στους φοιτητές/ριες να λάβουν υπ’ όψιν τους την κατασκευή κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού, να επιλέξουν υλικά και κατασκευαστικές μεθόδους με γνώση και ερευνητική διάθεση. Ένας  στόχος επίσης είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/ριών σε περιβαλλοντικά θέματα, στις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και του ενεργειακού σχεδιασμού. Η αρχιτεκτονική τεχνολογία διδάσκεται ως ένα απτό και εφευρετικό μάθημα, συνυφαίνοντας τους χώρους των εργαστηρίων και των διαλέξεων σε έναν τόπο κατανόησης και μάθησης. Κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών τα μαθήματα Τεχνολογίας δίνουν αυξανόμενη έμφαση στη διαδραστική φύση του σχεδιασμού και τη σημασία των τεχνικών εφαρμογών σε αυτή τη διαδικασία. Τα ζητήματα τεχνικής φύσης διδάσκονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, επισκέψεων σε εργοτάξια και σχεδιαστικές ασκήσεις. Τα ζητήματα τεχνολογικής φύσης διδάσκονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, εργαστηρίων και συζητήσεων με επαγγελματίες. Τα θέματα Επαγγελματικής Πρακτικής υποστηρίζονται με δύο σειρές διαλέξεων. Οι φοιτητές θα πρέπει να παραδώσουν γραπτές εργασίες μετά το τέλος κάθε σειράς.

Ιστορία (HI) και Θεωρία (ΤH)

Τα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας συμπεριλαμβάνουν όλα τα ζητήματα που διερευνούν τις σχέσεις ανάμεσα στην αρχιτεκτονική και τον άνθρωπο, μέσω ποικίλων προσεγγίσεων: τις ιδέες για την αρχιτεκτονική (Θεωρίες Αρχιτεκτονικής), τους τρόπους με τους οποίους οι κοινωνικο-πολιτιστικές, οικονομικές και πολιτικές ιδιαιτερότητες υλοποιούνται στο χώρο (Κοινωνιολογία), τις πρακτικές του παρελθόντος για τη δημιουργία χώρου (Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης), αλλά και την ταύτιση του δομημένου χώρου με την κοινωνική συγκρότηση των ανθρώπων. Ο στόχος αυτών των μαθημάτων είναι να στηρίξουν μια κοινωνικά συνειδητοποιημένη προσέγγιση στο σχεδιασμό, καθώς οι φοιτητές/ριες θα είναι σε θέση να συλλάβουν την κοινωνικο-πολιτισμική διάσταση της αρχιτεκτονικής. Θα μπορέσουν επίσης να αντιληφθούν την εξέλιξη του σχεδιασμού και των αναπτυξιακών στρατηγικών παράλληλα με τις ευρύτερες κοινωνικο-πολιτισμικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές διαδικασίες κατασκευής κτιρίων, διαμόρφωσης γειτονιών, αστικών χώρων και πόλεων, ώστε να ανταποκριθούν στις ανθρώπινες απαιτήσεις σεβόμενοι το ατομικό και το συλλογικό στοιχείο μέσα σε μια πολυπολιτισμική κοινωνία. Οι αλλαγές και οι εξελικτικές διαδικασίες στο περιβάλλον, τον αστικό σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική θεωρούνται μέσα από το πρίσμα της κατανόησης των μετασχηματισμών στις πολιτισμικές, φιλοσοφικές, επιστημονικές, πολιτικές και οικονομικές θεωρίες και πραγματικότητες διαφορετικών εποχών. Αυτή η ομάδα μαθημάτων φιλοδοξεί να καταστήσει αυτή τη γνώση λειτουργική μέσα στα πλαίσια του σχεδιασμού. Γι’ αυτό το λόγο ένα μεγάλο τμήμα αυτών των μαθημάτων υποστηρίζει τα εργαστήρια σχεδιασμού εμπλουτίζοντας τη σχεδιαστική διαδικασία με ερωτήματα και ιδέες σχετικά με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό. Τα μαθήματα Ιστορίας και Θεωρίας γίνονται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων, και ασκήσεων.

Χωρική Οπτικοποίηση (SV).

Βασισμένη στην κατανόηση του Χώρου ως του μη ορατού υλικού που υφίσταται ανάμεσα στις ορατές κατασκευές, η τέταρτη θεματική περιοχή αφορά τα Μέσα Οπτικοποίησης του Χώρου και αναφέρεται στα μέσα και τα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας αρχιτέκτονας για να οπτικοποιήσει και να συγκροτήσει  χωρικές μορφές, αλλά και να τις επικοινωνήσει σε άλλους. Καλύπτει τα πιθανά μέσα σχεδιασμού, όπως ο λόγος, το σκίτσο, το σχέδιο, η ζωγραφική, το χρώμα, το πρόπλασμα, η φωτογραφία, το collage, το video, ψηφιακά μέσα κλπ. Τα μαθήματα καλύπτουν θέματα Καλών Τεχνών, γεωμετρικών αναπαραστάσεων και ψηφιακών μέσων. Ο υπολογιστής και τα άλλα ψηφιακά μέσα συνιστούν εργαλεία αλλά και μέσα έκφρασης, και η διερεύνησή τους μετασχηματίζει τόσο τις σχεδιαστικές πρακτικές όσο και το άμεσο περιβάλλον. Η διδασκαλία αυτής της ομάδας μαθημάτων περιλαμβάνει τις σύγχρονες τεχνικές τρισδιάστατης αναπαράστασης του χώρου, δίνοντας έμφαση στα ψηφιακά μέσα σχεδιασμού και κατασκευής χώρων. Τείνει επίσης να διευρύνει τις εφαρμογές τους και σε άλλα εκφραστικά μέσα (λόγος, εικόνα, γλυπτική κλπ.). Οι φοιτητές/ριες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τα πεδία έκφρασης των αρχιτεκτονικών ιδεών και να διαμορφώσουν οι ίδιοι τα εργαλεία ανακάλυψης του κόσμου τους. Οι διδακτικές μέθοδοι βασίζονται σε εργασίες τόσο με ψηφιακά όσο και με συμβατικά μέσα.

Επαγγελματικές Πρακτικές

Το μάθημα Επαγγελματικών Πρακτικών είναι σεμιναριακό, προσφέρεται κατά το ένατο εξάμηνο σπουδών και αποτελεί εισαγωγή στα θέματα που αφορούν την Αρχιτεκτονική Μελέτη, το Θεσμικό Πλαίσιο και την Νομοθεσία. Αντικείμενο του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών/ριών με ζητήματα οργάνωσης μιας αρχιτεκτονικής μελέτης, συστηματοποίησης και διαχείρισης του εργοταξίου, καθώς και με το θεσμικό και νομικό πλαίσιο του επαγγέλματος στην Κύπρο αλλά και σε άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιπλέον, υπάρχει μάθημα Επιλογής «τοποθέτησης»(placement) το οποίο συνίσταται από την τοποθέτηση φοιτητών/ριών σε αρχιτεκτονικά γραφεία για ορισμένες ώρες στη διάρκεια του 9ου Εξαμήνου, για την συγκεκριμένη επαφή τους με την  επαγγελματική πραγματικότητα.

Μαθήματα Επιλογής (EΕ)

Τα μαθήματα επιλογής ανταποκρίνονται αφενός σε εξειδικευμένα γνωστικά πεδία και αφετέρου στα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα των φοιτητών/ριών, οδηγώντας ή/και σε περαιτέρω σπουδές στην Κύπρο ή στο εξωτερικό. Τα μαθήματα που προσφέρονται καλύπτουν ένα μεγάλο εύρος ζητημάτων από τις τέσσερις θεματικές περιοχές του προγράμματος. Οι φοιτητές υποχρεούνται να παρακολουθήσουν τουλάχιστον ένα μάθημα επιλογής από την περιοχή του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού. Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται μέσω διαλέξεων, σεμιναρίων και ασκήσεων.

Προϋποθέσεις προγράμματος

Το πτυχίο Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διάρκειας τεσσάρων ετών, αποτελούμενο συνολικά από 240 διδακτικές μονάδες (ECTS). Οι μονάδες αυτές κατανέμονται ισότιμα στα 8 εξάμηνα (30 ECTS/ εξάμηνο). Το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής είναι ένα πρόσθετο πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, αποτελούμενο από 60 διδακτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες κατανέμονται σε 30 ECTS στο χειμερινό και 30 ECTS στο θερινό εξάμηνο. Κάθε εξάμηνο διαρκεί 13 εβδομάδες.

Bachelor στην Αρχιτεκτονική (BArch)

Το Bachelor στην Αρχιτεκτονική είναι ένα πρόγραμμα τεσσάρων ετών που παρέχει  τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για πρακτική στο επάγγελμα του αρχιτέκτονα και για τον επιτυχή σχεδιασμό του δομημένου χώρου. Ο κύριος στόχος του προγράμματος είναι να θέσει τις βάσεις της πολύπλευρης γνώσης, οι οποίες συγκροτούν την ενασχόληση με την αρχιτεκτονική, και ο εξοπλισμός των φοιτητών/ριών με κριτική σκέψη, επαγγελματική ικανότητα και γνωστική ανεξαρτησία για μια επιτυχημένη καριέρα. Το πρόγραμμα θέτει ως προτεραιότητα τη σύγκλιση θεωρίας και πράξης, και την ισορροπία μεταξύ της αισθητικής, της λειτουργικής, της τεχνολογικής και της ανθρώπινης παραμέτρου στην αρχιτεκτονική πρακτική. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται σε μια διαδοχή εργαστηρίων σχεδιασμού και στα τέσσερα έτη, και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ιστορίας τέχνης και αρχιτεκτονικής, προηγμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, συντήρησης και αποκατάστασης, περιβαλλοντικού σχεδιασμού και επιστημών, τεχνολογίας, αναπαραστατικών μέσων, ανθρωπογνωστικών και πολιτισμικών σπουδών, επαγγελματικών και διαχειριστικών μελετών. Βασικό μάθημα στο τελευταίο (8ο) εξάμηνο του BArch είναι η εκπόνηση της Πτυχιακής Ερευνητικής Εργασίας.

Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής (Integrated Master)

Το Μεταπτυχιακό Αρχιτεκτονικής, ένα πρόγραμμα διάρκειας ενός έτους, είναι ένα επαγγελματικό πτυχίο που δίνει στους απόφοιτους τη δυνατότητα να εγγραφούν στο Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) ως αρχιτέκτονες και να αποκτήσουν άδεια άσκησης επαγγέλματος. Οι φοιτητές/ριες καλλιεργούν τα ερευνητικά τους ενδιαφέροντα ολοκληρώνοντας την  Διπλωματική τους εργασία, με βάση το σχεδιασμό. Ο στόχος ενός προγράμματος δομημένου με αυτόν τον τρόπο είναι η παροχή εις βάθος αρχιτεκτονικής παιδείας. Οι εκπαιδευτικές μέθοδοι συμπεριλαμβάνουν διαλέξεις, σεμινάρια, εργαστήρια σχεδιασμού, επιβλέψεις από διδάσκοντες, και ατομικές εργασίες και μελέτες. Κάθε εξάμηνο συγκροτείται γύρω από το βασικό συστατικό του προγράμματος, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, και συμπληρώνεται με μαθήματα ιστορίας και θεωρίας, τεχνολογίας, επαγγελματικών και διαχειριστικών ζητημάτων.

Εργαστήριο Εφαρμογής της Έρευνας στην Πράξη

Μια απαραίτητη συνθήκη για την επιβίωση οποιουδήποτε εκπαιδευτικού οργανισμού υψηλού επίπεδου είναι η ανάπτυξη μιας ερευνητικής στρατηγικής· η παραγωγή νέας γνώσης θα συμβάλει στην προαγωγή των επιστημονικών του στόχων και της θέσης του οργανισμού στο διεθνές πεδίο, καθώς και στην ανάπτυξη της άμεσης ακαδημαϊκής και τοπικής κοινότητας. Το Πανεπιστήμιο Νεάπολις σκοπεύει στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στους τομείς του αρχιτεκτονικού και του περιβαλλοντικού σχεδιασμού, μέσα στα πλαίσια του τοπικού και των γειτονικών Μεσογειακών πολιτισμών, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, διεθνείς οργανισμούς, Ευρωπαϊκά προγράμματα και ερευνητικά ιδρύματα. Μαζί με τις άλλες Σχολές του Πανεπιστημίου, η Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών βρίσκεται σε θέση να εφαρμόσει διεπιστημονικές ερευνητικές μεθόδους και πρακτικές. Με αυτήν την προοπτική, το Πρόγραμμα στην Αρχιτεκτονική στοχεύει στην καλλιέργεια των ερευνητικών δεξιοτήτων των φοιτητών/ριών, ώστε να μπορούν να συμμετέχουν στην έρευνα τόσο ως φοιτητές/ριες όσο και ως απόφοιτοι. Οι φοιτητές/ριες ενθαρρύνονται να συνεργαστούν με το ακαδημαϊκό προσωπικό σε ερευνητικά θέματα και σε συνεργασία με ερευνητικά ινστιτούτα. Σύγχρονα εξοπλισμένα εργαστήρια υπολογιστών και μελετών και αίθουσες διαλέξεων παρέχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την απόκτηση εξειδικευμένης και εις βάθος γνώσης επάνω στα αντικείμενα μελέτης. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές/ριες εντάσσονται σε ένα περιβάλλον προσανατολισμένο στην έρευνα, το οποίο χρησιμοποιεί την περιοχή της Πάφου και το νέο πανεπιστημιακό campus του Νεάπολις ως ένα ζωντανό εργαστήριο, εφαρμόζοντας τις δεξιότητές τους στην παρατήρηση και ανάλυση πεδίου, τη συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών, τον πειραματισμό, την έρευνα και την καινοτομία. Τα εργαστήρια σχεδιασμού μελετούν ζητήματα του τόπου και της ευρύτερης περιοχής, κτηριακές επεμβάσεις και θέματα βελτίωσης των συνθηκών κατοίκησης, με το πνεύμα της προαγωγής της ευημερίας της τοπικής κοινωνίας και του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντός της.

Εργαστήρια συνεργασίας

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο Νεάπολις στοχεύει στην οργάνωση εργαστηρίων σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις και αρχιτεκτονικά γραφεία, σχολεία και άλλα τοπικά και διεθνή εκπαιδευτικά ιδρύματα. Οι φοιτητές/ριες ενθαρρύνονται να ασχοληθούν με πραγματικά και επίκαιρα ζητήματα και με φοιτητικούς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς. Οι πρωτεύοντες στόχοι του ζωντανού εργαστηρίου και των εργαστηρίων συνεργασίας είναι να παρέχουν πρακτική πείρα, τη δυνατότητα να συνάψουν δεσμούς με την κοινότητα των επαγγελματιών και την ενθάρρυνση να συνεισφέρουν ενεργά στην έρευνα και την περαιτέρω ανάπτυξη της αρχιτεκτονικής στην Κύπρο. Με αυτές τις επιδιώξεις, οι φοιτητές προετοιμάζονται για την επιτυχή είσοδό τους στον επαγγελματικό στίβο και την μελλοντική τους εξέλιξη.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCH AS101ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1: Θεμελιώδεις έννοιες της Αρχιτεκτονικής:στοιχεία και μορφές Υποχρεωτικό10
ENGR150Τεχνικές Αναφορές-Τεχνικά Αγγλικά (κοινό με Πολιτ.Μηχαν.)Υποχρεωτικό3
ARCHBT101ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 1: Δομικά Συστήματα IΥποχρεωτικό3
ARCHSV101ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 1: Αρχιτεκτονικό/Τεχνικό Σχέδιο (κοινό με Πολιτ.Μηχαν.) Υποχρεωτικό6
ARCHSV102ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 2: Ελεύθερο ΣχέδιοΥποχρεωτικό5
ARCHSR101ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: Χώρος – Επικοινωνία - ΑρχιτεκτονικήΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHAS102ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2: Θεμελιώδεις έννοιες της Αρχιτεκτονικής: στοιχεία και μορφέςΥποχρεωτικό10
ARCHHI101ΙΣΤΟΡΙΑ 1: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (αρχαιότητα - 2ος αι.)Υποχρεωτικό5
ARCHBT102ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 2: Κατασκευαστικά Στοιχεία, Υλικά και Μέθοδοι Κατασκευής Υποχρεωτικό6
ARCHBT103ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 3: Δομικά Συστήματα IIΥποχρεωτικό3
ARCHSV104ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 4: Προχωρημένες Σχεδιαστικές Τεχνικές & ΜοντελοποίησηΥποχρεωτικό3
ENGR140Σχεδιασμός με Χρήση Ηλεκτρονικού ΥπολογιστήΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHAS203ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3Υποχρεωτικό10
ARCHBT205ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 5: Κατασκευές από Οπλισμένο ΣκυρόδεμαΥποχρεωτικό3
ARCHTS201ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1: Κατασκευαστικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό6
ARCHBT204ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 4: Ηλεκτρομηχανολογικές Εγκαταστάσεις ΚτιρίωνΥποχρεωτικό3
ARCHSV207ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 7: Ψηφιακός ΣχεδιασμόςΥποχρεωτικό3
ARCHHI202ΙΣΤΟΡΙΑ 2: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (2ος-18ος αι.)Υποχρεωτικό5

ΕΞΑΜΗΝΟ 4

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
AARCHAS204ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4: Αστικός ΣχεδιασμόςΥποχρεωτικό10
ARCHAS205ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 5Υποχρεωτικό6
ARCHHI203ΙΣΤΟΡΙΑ 3: Ιστορία Αρχιτεκτονικής και Τέχνης (19ος- 20ος αι.)Υποχρεωτικό5
ARCHBT206ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΡΙΩΝ 6: Φυσική ΚτηρίωνΥποχρεωτικό3
ARCHSV208Αλγοριθμικός ΣχεδιασμόςΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 5

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHAS306ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 6: Αποκατάσταση και Επανάχρηση Ιστορικών ΚτηρίωνΥποχρεωτικό10
ARCHTH302ΘΕΩΡΙΑ 2: Θεωρία Συντήρησης – ΑποκατάστασηςΥποχρεωτικό5
ARCHSR301ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 1: Αντικείμενο και ΧώροςΥποχρεωτικό3
ARCHTS302ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 2: Ελαφρές Κατασκευές (ξύλο και μέταλλο)Υποχρεωτικό6
REAL100Αρχές του Real Estate (διδάσκεται από το Real Estate)Υποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 6

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHAS307ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 7: Αειφόρος ΑρχιτεκτονικήΥποχρεωτικό10
ARCHTH303ΘΕΩΡΙΑ 1: Θεωρία Βιοκλιματικού Σχεδιασμού και ΑειφoρίαςΥποχρεωτικό5
ARCHAS308ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 8: Αρχιτεκτονική ΤοπίουΥποχρεωτικό6
ARCHSV306ΧΩΡΙΚΗ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 6: Φωτογραφία, Κινηματογράφος, ΣκηνογραφίαΥποχρεωτικό3
REAL302Εκτιμήσεις Ακινήτων (διδάσκεται από το Real Estate)Υποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 7

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHAS409ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 9Υποχρεωτικό6
ARCHAS410ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 10: Πολεοδομικός ΣχεδιασμόςΥποχρεωτικό10
ARCHSR403ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 2: Πολεοδομικός Σχεδιασμός και Αειφόρος ΑνάπτυξηΥποχρεωτικό5
ARCHSR402ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 3: Αστικός Χώρος και Place-makingΥποχρεωτικό3
ARCHTS403ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 3: Προηγμένα Δομικά ΣυστήματαΥποχρεωτικό6

ΕΞΑΜΗΝΟ 8

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
AARCHAS411ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 11Υποχρεωτικό10
ARCH DIsΕρευνητική ΕργασίαΥποχρεωτικό8
ARCHSR407Ερευνητικές Μέθοδοι στην ΑρχιτεκτονικήΥποχρεωτικό6
ARCHTH401ΘΕΩΡΙΑ 3: Αρχιτεκτονική και ΤόποςΥποχρεωτικό3
ARCHSR406ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 4: Θεωρήσεις της Χωρικής γλώσσαςΥποχρεωτικό3

ΕΞΑΜΗΝΟ 9

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHAS512ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 12: Εισαγωγή στην Διπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό10
ARCHAS514
ARCHEE509
Τοποθέτηση ή Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής ή
Χώρος και Αρχιτεκτονική του Κενού
Υποχρεωτικό6
ARCHSR501ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 5: Η Μορφολογία του Θεατρικού ΧώρουΥποχρεωτικό3
ARCHSR505ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 6: Χώρος και Αρχιτεκτονική του ΧρόνουΥποχρεωτικό3
ARCHTH503ΘΕΩΡΙΑ 4: Θεωρία της ΑρχιτεκτονικήςΥποχρεωτικό3
ARCHSR506ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 7: Επαγγελματικές Πρακτικές (Η Αρχιτεκτονική Μελέτη, Θεσμικό Πλαίσιο και Νόμοι)Υποχρεωτικό5

ΕΞΑΜΗΝΟ 10

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
ARCHDThΔιπλωματική ΕργασίαΥποχρεωτικό24
ARCHSR508ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 8: Μεθοδολογία ΣχεδιασμούΥποχρεωτικό3
ARCHSR509ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ 9: Χώρος και Αρχιτεκτονική του ΚενούΥποχρεωτικό3

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Σόλων Ξενόπουλος

Καθηγητής Αρχιτεκτονικής

Κοσμήτωρ Σχολής Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικων Επιστημών

Συντονιστής Πτυχίο & Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική και Μεταπτυχιακό στην Εκτίμηση Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Διοίκηση Αειφορίας (EIASM)

Ο Σόλων Ξενόπουλος είναι Αρχιτέκτων, Διπλωματούχος της Σχολής Αρχιτεκτόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1966), με Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Bartlett School of Architecture and Planning, University College London...

Γιάννης Μπέλλος

Αναπληρωτή Καθηγητή Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας

Πρόεδρος Τμήματος Μηχανικής

Συντονιστής Πτυχίου Πολιτικού Μηχανικού

Ο Δρ Μπέλλος είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Δομικού Σχεδιασμού και Κατασκευαστικής Τεχνολογίας στη Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής, και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου (από το 2018)...

Ιωάννης Α. Πισσούριος

Αναπληρωτής Καθηγητής Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Ο Ιωάννης Πισσούριος είναι Αρχιτέκτονας Μηχανικός με μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών Γεωγραφίας και Χαρτογραφίας, ενώ απέκτησε διδακτορικό και μεταδιδακτορικό τίτλο σπουδών στην Πολεοδομία...
Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Κωνσταντίνος Βασιλειάδης

Επίκουρος Καθηγητής στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και Ενέργεια

Ο Δρ. Κωνσταντίνος Βασιλειάδης σπούδασε με υποτροφία στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όπου το 2012 του απονεμήθηκε το Δίπλωμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού. Το 2018 ολοκλήρωσε με υποτροφία την διδακτορική του διατριβή....

Θωμάς Δημόπουλος

Επίκουρος Καθηγητής στο Real Estate

Συντονιστής Πτυχίο στην Εκτίμηση και Ανάπτυξη Ακινήτων

Ο Θωμάς Δημόπουλος είναι διδάκτορας του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Αγγελική Σιβιτανίδου

Λέκτορας Αρχιτεκτονικής

Η Αγγελική Σιβιτανίδου (1978) είναι Λέκτορας στην Σχολή Αρχιτεκτονικής, Μηχανικής και Γεωπεριβαλλοντικών Επιστημών. Αποφοίτησε το 2001 από το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο Charlotte (ΗΠΑ) και είναι κάτοχος Πτυχίων Καλών Τεχνών και Αρχιτεκτονικής...

Ευανθία Δόβα

Επίκουρη Καθηγήτρια Αρχιτεκτονικού και Αστικού Σχεδιασμού

Η Ευανθία Δόβα αποφοίτησε από το Τμήμα Αρχιτεκτόνων της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με άριστα (1998), και απέκτησε Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών στην Αρχιτεκτονική (MArch II) από τη Σχολή Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Yale (2000), με υποτροφίες του Πανεπιστημίου Yale...

Νάτια Αναστάση

Λέκτορας Δομικών Υλικών

Η Νάτια Αναστάση είναι κάτοχος Ph.D. στην Οργανομεταλλική Χημεία από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ και επίσης ολοκλήρωσε μεταδιδακτορική υποτροφία στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν του Μάντισον, όπου εξερεύνησε πτυχές της περιβαλλοντικής χημείας....
Χριστίνα Πιερή

Χριστίνα Πιερή

Λέκτορας στην Διαχείριση Κληρονομιάς

Η Χριστίνα είναι λέκτορας Αρχιτεκτονικής με τις πτυχιακές (BArch) και μεταπτυχιακές σπουδές (March) από το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου έχει επίσης αποκτήσει την πρακτική της εμπειρία...

Χρυστάλα Ψαθίτη

Λέκτορας στον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό/Θεωρία

Η Χρυστάλα Ψαθίτη είναι διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Κύπρου, κατέχει Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και Master in Science Space Syntax: Architecture & Cities από τη Bartlett, UCL London...

Ελένη Χατζηνικολάου

Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Η Ελένη Χατζηνικολάου είναι Αρχιτέκτων, διπλωματούχος (MA in Architecture) της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (1974-1979), με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο...
Ένα νέο πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής, σύγχρονο, ανοικτό στη κοινωνία και τον διεθνή ακαδημαϊκό χώρο, συμμέτοχο στον διεθνή αρχιτεκτονικό διάλογο, υπό διαρκή δυναμική εξέλιξη. Ένα νέο Πρόγραμμα για μία σύγχρονη και ανοικτή Αρχιτεκτονική.
Σόλων Ξενόπουλος