ΕΔΡΑ JEAN MONNET

Submenu

Εκδηλώσεις και έρευνα

Εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Έδρας JeanMonnet: Στο πλαίσιο των δράσεων της Έδρας, διοργανώθηκαν τρεις κύριες εκδηλώσεις, με αποδέκτες όχι μόνο τους φοιτητές, αλλά και τους δικηγόρους, δικαστές, υπεύθυνους χάραξης πολιτικής και την κοινωνία των πολιτών σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Σκοπός ήταν να ενισχυθεί η προβολή του έργου, η διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τη δράση της ΕΕ σε αυτόν τον τομέα.

Έρευνα και δημοσιεύσεις του κατόχου της Έδρας Jean Monnet: Οι ακόλουθες τρεις ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις ήταν βασικά ερευνητικά παραδοτέα του έργου και μπορείτε να τις διαβάσετε ως άρθρα ανοιχτής πρόσβασης – open access:

1. Georgios Pavlidis, Asset Recovery in the European Union: Implementing a ‘No Safe Haven’ Strategy for Illicit Proceeds, Journal of Money Laundering Control, Vol. 25 No. 1, 2022, pp. 109-117 (Green Open Access)

2. Georgios Pavlidis, Global Sanctions against Corruption and Asset Recovery: A European Approach, Journal of Money Laundering Control, Vol. 26 No. 1, 2023, pp. 4-13 (Green Open Access)

3. Georgios Pavlidis, Deploying artificial intelligence for anti-money laundering and asset recovery: the dawn of a new era, Journal of Money Laundering Control, Vol. 26 No. 7, 2023, pp. 155-166 (Gold Open Access)

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε 40+ πρόσθετες δημοσιεύσεις του κατόχου της Έδρας στο:

Waiver: Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτών των εκδόσεων δεν αποτελεί έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.