Close

Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση

Περιγραφή Προγράμματος

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση είναι διάρκειας ενός ακαδημαϊκού έτους και φιλοδοξεί να προσφέρει στην αγορά εργασίαςεξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στα ζητήματα και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απευθύνεται κυρίως σε πτυχιούχους που εργάζονται ήδη και ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε συναφείς δραστηριότητες υποστηριζόμενες από Εθνικές Υπηρεσίες ή υπηρεσίες της Ε.Ε. τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ασκεί σήμερα μια συνεχώς αυξανόμενη επίδραση για τη λειτουργία των κρατών- μελών της αλλά και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων φορέων, καθώς και για τη δραστηριοποίηση των ελεύθερων επαγγελματιών στον ευρωπαϊκό χώρο και στον χώρο του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος.

Το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση συνδυάζει προσεγγίσεις από τη σκοπιά του δικαίου, της οικονομίας, της διοίκησης και της πολιτικής, ώστε να προσφέρει στον φοιτητή την  πολύπλευρη θεώρηση των θεμάτων, που είναι αναγκαία για τη βαθύτερη κατανόηση των πολιτικών και του τρόπου λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο πρώτο εξάμηνο το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση παρέχει τις βασικές γνώσεις περί της ευρωπαϊκής ενοποίησης, ενώ στο δεύτερο προσφέρει εξειδίκευση στις διεθνείς οικονομικές, πολιτικές και άλλες συνιστώσες της ΕΕ. Περιλαμβάνεται επίσης ειδική πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών στις τεχνικές της διαπραγμάτευσης και του lobbying.

Το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση ολοκληρώνεται με τη συγγραφή πρωτότυπης διπλωματικής εργασίας που θα διευρύνει τις γνώσεις και τις ικανότητες που αναπτύχθηκαν στα μαθήματα και θα προσεγγίζει τα ζητήματα, με στόχο την επίλυση πρακτικών προβλημάτων, σε σχέση με την ΕΕ και τα κράτη-μέλη της.

Οι συμμετέχοντες στο Μεταπτυχιακού στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση διδάσκονται από πανεπιστημιακούς καθηγητές που διαθέτουν γνώσεις και εμπειρία σε επιμέρους αντικείμενα, αλλά και από προσκεκλημένους ομιλητές από τον επαγγελματικό χώρο, Διεθνείς Οργανισμούς, την Ε.Ε. κ.ά. Το Πανεπιστήμιο προσφέρει εξάλλου ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης και μία πολυδιάστατη προσέγγιση που είναι απαραίτητη για την κατανόηση των ευρωπαϊκών ζητημάτων.

« Η αναζήτηση της γνώσης ήταν πάντα στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής περιπέτειας. Ήταν ένας καίριος παράγοντας στην κατανόηση του τι σημαίνει να είσαι Ευρωπαίος, στον προσδιορισμό των αξιών μας, στη διαμόρφωση της πορείας της ηπείρου μας και του πολιτισμού μας».
José Manuel Barroso – Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Δομή Προγράμματος

Τα μαθήματα του Μεταπτυχιακού στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση έχουν σχεδιασθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτονται επαρκώς οι βασικές συνιστώσες των ευρωπαϊκών σπουδών, όπως η οικονομία, το δίκαιο, η διοικητική επιστήμη και οι διεθνείς σχέσεις.

Πρώτο εξάμηνο

Το πρώτο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση συμπληρώνεται με καίρια μαθήματα για τη γνώση των ευρωπαϊκών πολιτικών και θεσμών (Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία, Ευρωπαϊκό Δίκαιο).

Η Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση είναι το απαραίτητο πρώτο βήμα για την απόκτηση των βασικών γνώσεων γύρω από την ιστορική και θεσμική εξέλιξη από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απαραίτητο εισαγωγικό συμπλήρωμα είναι η Εισαγωγή στη  Δημόσια Διοίκηση, προκειμένου να συνδεθεί η ευρωπαϊκή γνώση με τα τεκταινόμενα και την εσωτερική λειτουργία των κρατών-μελών.

Το μόνο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση στην Ανατολική Μεσόγειο

 

Δεύτερο εξάμηνο

Στο δεύτερο εξάμηνο του Μεταπτυχιακού στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση δίνεται έμφαση στην ανάλυση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ) και των μηχανισμών του ευρώ, που βρίσκονται στο επίκεντρο της σημερινής κρίσης και προσδιορίζουν το μέλλον της ενοποίησης. Οι γνώσεις των φοιτητών συμπληρώνονται, επίσης, από δύο μαθήματα που τοποθετούν την Ευρώπη στο ευρύτερο διεθνές περιβάλλον και αναλύουν τον ρόλο της στο περιφερειακό σύστημα της Ανατολικής Μεσογείου.

Στο ίδιο εξάμηνο δίνεται έμφαση στην εξάσκηση των φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες λήψης αποφάσεων σε ευρωπαϊκά ζητήματα. Μέσα σ’αυτό το πλαίσιο έχουν σχεδιαστεί αφενός το μάθημα για τις ευρωπαϊκές και διεθνείς διαπραγματεύσεις και το lobbying και αφετέρου η διπλωματική εργασία. Για την τελευταία θα δοθεί προτεραιότητα στην ανάλυση πρακτικών ζητημάτων από τον χώρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν οι γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο διδακτικών εξαμήνων.

Επαγγελματική Πιστοποίηση – Προοπτικές

όσο στην Κυπριακή Δημοκρατία όσο και στην Ελλάδα και τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ζήτηση για ειδικούς πάνω στα ευρωπαϊκά ζητήματα εντείνεται καθημερινά. Αυτή η εξέλιξη οφείλεται στον αυξανόμενο ρόλο της ΕΕ (και των συναφών αποφάσεων στις Βρυξέλλες και στα κοινοτικά όργανα γενικότερα) στην καθημερινή λειτουργία των κρατών-μελών και την οικονομική, διοικητική και πολιτική ζωή. Η οικονομική κρίση έχει αυξήσει ακόμα περισσότερο το βάρος των ευρωπαϊκών αποφάσεων και γι’ αυτό η βαθύτερη γνώση των τρόπων με τους οποίους διοικείται η ΕΕ και λαμβάνονται οι αποφάσεις της έχει εξελιχθεί σε απαραίτητη γνώση για κάθε επαγγελματία και εργαζόμενο, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα.

Αντίθετα από πολλά παρεμφερή προγράμματα σπουδών, το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση αυτό εστιάζει περισσότερο στις γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που πρέπει να αποκτήσει ο σύγχρονος δικηγόρος, επιχειρηματίας, οικονομολόγος, δημόσιος λειτουργός κλπ., προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στο διαρκώς εξελισσόμενο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον. Οι απόφοιτοι θα μπορούν, επίσης, να διεκδικήσουν αποτελεσματικά θέσεις στελεχών σε διεθνείς οργανισμούς, στο δημόσιο, μεγάλες επιχειρήσεις, γραφεία συμβούλων, δικηγόρων, ελεγκτών, σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ.

Διάρκεια Σπουδών

Το Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση διαρκεί δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα και προσφέρεται για παρακολούθηση τα Σαββατοκύριακα, ώστε να είναι προσιτό και σε αυτούς που ζουν ή εργάζονται και εκτός Πάφου και Κύπρου. Γλώσσα διδασκαλίας είναι η Ελληνική.

 

Η Δομή των Μαθημάτων του Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση είναι ως εξής

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςECTS

Εξάμηνο : 1

MEG500 Εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ενοποίηση7.5
MEG520 Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης7.5
MEG540 ONE και Οικονομική Διακυβέρνηση7.5
MEG550 Ευρωπαϊκή και Μεσογειακή Πολιτική7.5
30.0

Εξάμηνο : 2

MEG510 Ευρωπαϊκή Πολιτική Οικονομία7.5
MEG530 Η Ευρώπη και ο Κόσμος7.5
MEG560 Ευρωπαϊκή Διαπραγμάτευση7.5
MPA550 Διαχείριση Δημόσιου Τομέα7.5
30.0
MEG600

Διπλωματική Εργασία

30.0
90.0

Διδακτικό Προσωπικό στο Μεταπτυχιακό στην Ευρωπαϊκή Διακυβέρνηση