ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (LLM)

Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι να αποτελεί ένα πρόγραμμα επαγγελματικής εξειδίκευσης Πανεπιστημιακού επιπέδου για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Δικηγόροι και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.5 ΧΡΟΝΙΑ

90 ECTS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ Ή ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΠΤΥΧΙΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στόχος του Μεταπτυχιακού στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι να αποτελέσει ένα επαγγελματικής εξειδίκευσης και πανεπιστημιακού επιπέδου πρόγραμμα για εκείνους που φιλοδοξούν να γίνουν επιτυχημένοι Νομικοί, Δικηγόροι, και Νομικοί Σύμβουλοι σε επιχειρήσεις και δημόσιους Οργανισμούς, στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων και γενικότερα στις σχέσεις Δικαίου και Οικονομίας. Ειδικότερα, απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες νομικούς, δικηγόρους, εταίρους ή συνεργάτες νομικών γραφείων ή εταιριών, νομικούς συμβούλους ή υπαλλήλους του δημοσίου ή οργανισμών και επιχειρήσεων του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα, τραπεζικούς υπαλλήλους αλλά και σε  όλους όσοι επιθυμούν  να κατανοήσουν τις τρομακτικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς και εσωτερικές  έννομες σχέσεις εξαιτίας της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα βασικά στοιχεία του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων και να προετοιμάζει τους Αποφοίτους του για τις αυξανόμενες περίπλοκες νομικές πράξεις και για τους τομείς νομικών διαπραγματεύσεων, όπως είναι οι Τράπεζες, οι Μεταφορές και η Ενέργεια και η παροχή νομικών συμβουλών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς οικονομικού χαρακτήρα. Τα Μαθήματα του μεταπτυχιακού εστιάζουν στην ανάπτυξη των ικανοτήτων και των γνώσεων, που απαιτούνται για να κατανοήσουν οι Απόφοιτοι τις σύνθετες πράξεις στο ευρύτερο σύστημα τόσο του Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου όσο και  του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να διερευνά τα σημεία αιχμής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων και να προσφέρει στους αποφοίτους του τα αναγκαία εφόδια ώστε αυτοί να αντιλαμβάνονται και να προβλέπουν τις κοσμογονικές αλλαγές που συντελούνται στην οικονομία και στις διεθνείς έννομες σχέσεις στην εποχή της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

1,5 ακαδημαϊκό έτος (3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, 90 ECTS) Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης, οι φοιτητές δύνανται να ολοκληρώσουν τις μεταπτυχιακές τους σπουδές σε δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα (12 μήνες) εφόσον αρχίσουν την εκπόνηση της διπλωματικής τους διατριβής από το πρώτο ή το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους, συμπεριλαμβανομένης της θερινής περιόδου. Σε αυτή την περίπτωση, η ολοκλήρωση της διπλωματικής διατριβής δύναται να επεκταθεί μετά τη θερινή περίοδο, για έναν ή δύο μήνες. Σε κάθε περίπτωση, τα ECTS παραμένουν συνολικά 90.

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι σπουδαστές που θα παρακολουθήσουν και θα ολοκληρώσουν το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) θα είναι σε θέση να αναδείξουν γνώσεις και δεξιότητες στα συγκεκριμένα πεδία ειδίκευσης που προσφέρει το Μεταπτυχιακό. Η βασική φιλοσοφία του Μεταπτυχιακου είναι η εμπειρική προσέγγιση στη μελέτη του Οικονομικού Δικαίου, ώστε η νέα γνώση και οι νέες δεξιότητες να συναρτώνται με την εμπειρία των φοιτητών και να εφαρμόζονται εξαρχής στο πραγματικό περιβάλλον.  Συγκεκριμένα, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) οι Απόφοιτοι:

 • Θα έχουν αναπτύξει ευρεία αντίληψη του σχετικού νομικού πλαισίου και της σχετικής νομολογίας, ιδίως του Δικαστηρίου της Ε.Ε. και των αποφάσεων των διεθνών οικονομικών οργανισμών.
 • Θα έχουν κατανοήσει το νομικό πλαίσιο της διεθνούς και ευρωπαϊκής οικονομίας και  επιχειρηματικότητας.
 • Θα έχουν εξοικειωθεί στο να μελετούν  την σχετικό με το ευρωπαϊκό και διεθνές οικονομικό δίκαιο νομοθεσία και  νομολογία και θα έχουν μάθει τα μυστικά της οικονομικής νομικής σκέψης καθώς και τον δικανικό συλλογισμό των δικαστικών αποφάσεων και, το κυριότερο, θα έχουν ασκηθεί με τις εργασίες και την διπλωματική στο να μπορούν να  αρθρώνουν, γραπτά και προφορικά, νομικά επιχειρήματα και να αναπτύσσουν νομικούς συλλογισμούς.
 • Θα έχουν εξοπλιστεί με όλα τα αναγκαία νομικά εφόδια για να μπορούν να παρακολουθούν και να συμμετέχουν ως παράγοντες της δίκης, σε νομικές αμφισβητήσεις και δικαστικές αντιδικίες, να παρέχουν συμβουλές για συμβόλαια και οικονομικές συμβάσεις και να υπερασπίζονται με επιχειρήματα την νομική άποψή τους σε κάθε είδους νομικές διχογνωμίες ή αμφισβητήσεις και να λειτουργούν ως νομικοί  σύμβουλοι οργανισμών και επιχειρήσεων ή ως συνεργάτες νομικών γραφείων.
 • Θα μπορούν να επιλέγουν και να εφαρμόζουν σωστά τις κατάλληλες ερευνητικές δεξιότητες και νομικά εργαλεία (νομικές βάσεις δεδομένων) για την επίλυση προβλημάτων.
 • Θα μπορούν να εντάσσουν τις γνώσεις τους σε ένα εφαρμοσμένο πλαίσιο (π.χ. αναλύσεις περιπτώσεων, ομαδικά projects, ερευνητικά κείμενα).
 • Θα μπορούν να επιδεικνύουν αποτελεσματικές δεξιότητες προφορικής επικοινωνίας σε επαγγελματικούς χώρους, όπως επαγγελματικές παρουσιάσεις και παρουσιάσεις διαλέξεων και της διατριβής τους.
 • Θα μπορούν να είναι σε θέση να συνεργάζονται αποτελεσματικά με άλλους μέσα στο πλαίσιο πολυδιάστατων και πολιτισμικά διαφοροποιημένων περιβαλλόντων.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές χρειάζεται να συγκεντρώσουν συνολικά 90 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS). Γλώσσα διδασκαλίας είναι η ελληνική και η αγγλική.

Στο πρώτο εξάμηνο οι φοιτητές παρακολουθούν τέσσερα υποχρεωτικά μαθήματα. Στο δεύτερο εξάμηνο παρακολουθούν τρία υποχρεωτικά μαθήματα και ένα εκ των συνολικά δύο προσφερομένων μαθημάτων επιλογής. Κάθε ένα από τα μαθήματα (υποχρεωτικά και επιλογής) αντιστοιχεί σε 7,5 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS).

Κάθε μάθημα αξιολογείται μέσω της εκπόνησης μίας γραπτής εργασίας κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, μίας διαδραστικής δραστηριότητας και της συμμετοχής σε εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου. Στο syllabus του κάθε μαθήματος προσδιορίζεται επακριβώς ο τρόπος και η διαδικασία της αξιολόγησης.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι φοιτητές είναι υποχρεωμένοι να εκπονήσουν διπλωματική εργασία (MA dissertation), η οποία αντιστοιχεί σε 30  Πιστωτικές Μονάδες (ECTS. Η διπλωματική εργασία πρέπει να είναι σχετική με το περιεχόμενο των σπουδών του μεταπτυχιακού φοιτητή, να είναι πρωτότυπη, να στηρίζεται σε αρχειακή έρευνα ή σε ολοκληρωμένη χρήση των δημοσιευμένων πηγών και εξαντλητική μελέτη της σχετικής διεθνούς βιβλιογραφίας και να καταλήγει σε πειστικά συμπεράσματα. Η έκταση της διπλωματικής εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10.000 λέξεις και μεγαλύτερη από 15.000 λέξεις. Εννοείται ότι συμπεριλαμβάνονται τα συμπεράσματα, η βιβλιογραφία και η περίληψη (abstract). Μετά την υποβολή της κατατίθεται από τον κύριο εισηγητή (επιβλέποντα) γραπτή και αιτιολογημένη έκθεση με τη συγκατάθεση του για δημόσια υποστήριξη. Η υποστήριξη της διπλωματικής εργασίας γίνεται δημόσια ενώπιον τριμελούς επιτροπής.

Η ακαδημαϊκή επίδοση των φοιτητών βασίζεται στην αξιολόγηση της γραπτής εργασίας, της διαμορφωτικής αξιολόγησης και της τελικής εξέτασης. Η  επιτυχία του φοιτητή στην ενδιάμεση εργασία δεν αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη συμμετοχή του στην τελική εξέταση. Ο τελικός βαθμός που απονέμεται σε κάθε φοιτητή είναι το άθροισμα των βαθμών που απονέμονται για τα διάφορα μέρη της αξιολόγησης. Όλα τα μέρη της αξιολόγησης βαθμολογούνται από το 0 (πλήρης αποτυχία) μέχρι το 100 (τέλεια επιτυχία).

 • Ο βαθμός που απονέμεται για την γραπτή εργασία κάθε μαθήματος αποτελεί το 20% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις διαδραστικές βαθμολογημένες δραστηριότητες αντιπροσωπεύει το 10% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Ο βαθμός που απονέμεται για τις τελικές εξετάσεις αποτελεί το 70% του τελικού βαθμού του μαθήματος.
 • Για να πετύχει ο φοιτητής σε κάθε μάθημα, πρέπει να βαθμολογηθεί με τουλάχιστον 50/100 σε οποιοδήποτε από τα πιο πάνω μέρη της αξιολόγησης.

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΞΑΜΗΝΟ 1

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
LLM530Διεθνές Εμπορικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
LLM525Ευρωπαϊκό Δίκαιο - Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς της ΕΕ - Θεμελιώδεις ΕλευθερίεςΥποχρεωτικό7.5
LLM560Δίκαιο ΕνέργειαςΥποχρεωτικό7.5
LLM577Ευρωπαϊκό Δίκαιο Καταναλωτή - Δίκαιο Ηλεκτρονικών ΣυναλλαγώνΕπιλογής7.5
LLM575Ευρωπαϊκό Τραπεζικό ΔίκαιοΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 2

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
LLM580Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Δίκαιο Διεθνών ΣυναλλαγώνΥποχρεωτικό7.5
LLM540Διεθνές Οικονομικό ΔίκαιοΥποχρεωτικό7.5
LLM555Ευρωπαϊκό Δίκαιο ΑνταγωνισμούΥποχρεωτικό7.5
LLM526Ευρωπαϊκό Τουριστικό ΔίκαιοΕπιλογής7.5

ΕΞΑΜΗΝΟ 3

ΚωδικόςΤίτλος ΜαθήματοςΕίδος μαθήματοςECTS
LLM600Μεταπτυχιακή ΕργασίαΥποχρεωτικό30
In order to obtain the Postgraduate Degree, the student’s evaluation must be successfully completed in 8 courses, as well as his / her diploma thesis.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΔΟΧΗΣ

Για να ενταχθούν οι υποψήφιοι φοιτητές στο Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) θα πρέπει να έχουν πτυχίο Νομικής. Τα γενικά κριτήρια αποδοχής βασίζονται στον τύπο και την ποιότητα προηγούμενων σπουδών, στον βαθμό που αποκτήθηκε από προηγούμενες σπουδές και την καταλληλότητα του υποψηφίου για το Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) για το οποίο υποβάλλει αίτηση.

Η πολιτική εισδοχών του Πανεπιστημίου είναι να προχωρεί σε προσφορά αποδοχής στους υποψηφίους που θεωρούνται ότι έχουν το υπόβαθρο και τις ικανότητες για να έχουν μια εύλογη προοπτική  επιτυχίας στο Μεταπτυχιακό στο οποίο τους γίνεται η  προσφορά και που είναι πιθανό να ωφεληθούν από την πανεπιστημιακή σπουδή.

Ο Συντονιστής του Μεταπτυχιακού θα συμμετέχει ενεργά στην αναθεώρηση των αιτήσεων και θα απαιτείται η έγκρισή του πριν την εισδοχή κάθε φοιτητή στο πρόγραμμα.

Οι υποψήφιοι προς εγγραφή στο Μεταπτυχιακό στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων (LLM) θα πρέπει να προσκομίσουν τα πιο κάτω έγγραφα:

 • Συμπληρωμένη αίτηση εισδοχής
 • Αντίγραφο ταυτότητας/διαβατηρίου
 • Απολυτήριο Λυκείου
 • Πτυχίο και αναλυτική βαθμολογία
 • Δύο συστατικές επιστολές
 • Πιστοποιητικό επάρκειας στην αγγλική γλώσσα
 • Δήλωση προσωπικού ενδιαφέροντος (μέχρι 500 λέξεις)
 • Δύο φωτογραφίες διαβατηρίου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίζει τα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής ανά ακαδημαϊκό έτος.

Η δομή του προγράμματος μπορεί να αλλάξει χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ως αποτέλεσμα των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας ή/και επαναπιστοποίησης του προγράμματος.

ΚΑΝΕ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΣΟΥ

Δηλώστε το ενδιαφέρον σας και ένας από τους συμβούλους εισδοχής μας θα επικοινωνήσει μαζί σας για καθοδήγηση και πρόσθετες πληροφορίες.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Γεώργιος Δ. Παυλίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Έδρα Jean Monnet

UNESCO Chair

Συντονιστής Ελληνικής Κατεύθυνσης

Ο Δρ. Γεώργιος Παυλίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Οικονομικό Δίκαιο στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου. Από το 2020 είναι κάτοχος Eδρας Jean Monnet που απονέμει η Ευρωπαϊκή Ένωση (Project: “Tracing Criminal Assets in the European Union”).

Θωμάς Νεκτάριος Παπαναστασίου

Αναπληρωτής Καθηγητής Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου

Συντονιστής του Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακού (DLLM) στο Διεθνές & Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Διευθυντής της Νομικής Κλινικής

Ο Θωμάς-Νεκτάριος Παπαναστασίου είναι επίκουρος καθηγητής του Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Διεθνές Επενδυτικό Δίκαιο και μεταπτυχιακού τίτλου (MA)...

Γεώργιος Δημητριάδης

Επίκουρος Καθηγητής στη Νομική

Συντονιστής Μεταπτυχιακού στο Οικονομικό Έγκλημα και την Ποινική Δικαιοσύνη

Ο Δρ. Γεώργιος Δημητριάδης αποφοίτησε με πτυχίο νομικής (LLB Law) από το University of Leicester το 2007. Την ίδια χρονιά εντάχθηκε στο College of Law (Birmingham) για το Bar Vocational Course...

Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εξ αποστάσεως LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Η Δρ. Ελένη-Αριστέα Αλεβίζου είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου (PhD) με ειδίκευση στο Δίκαιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μεταπτυχιακού τίτλου (MBL) στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο των Επιχειρήσεων.....

Ευανθία Καρδούλια

Λέκτορας Τουριστικού Δικαίου

H Δρ. Ευανθία Καρδούλια είναι Διδάκτωρ Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στο Τουριστικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών......
Ελένη Γαβριήλ

Ελένη Γαβριήλ

Λέκτορας στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο και Ανθρώπινα Δικαιώματα

Δρ. Ελένη Γαβριήλ είναι κάτοχος Διδακτορικού Τίτλου από την Σχολή Ευρωπαϊκού Δικαίου και Διακυβέρνησης του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου. Έλαβε Πτυχίο Νομικής από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Μεταπτυχιακό....

Ειρήνη Τσαγκαράκη

Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό Εξ αποστάσεως LLM στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο των Επιχειρήσεων

Η Ειρήνη Τσαγκαράκη είναι κάτοχος δύο διδακτορικών τίτλων (Dr.iur.) από τη Νομική Σχολή του Ludwig-Maximilians Πανεπιστημίου του Μονάχου (2012) και από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης (2010)...
Πρόγραμμα σχεδιασμένο ώστε να διερευνά τα σημεία αιχμής του Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Δικαίου των Επιχειρήσεων