ΕΔΡΑ JEAN MONNET

Submenu

Ακαδημαϊκή διδασκαλία

Στο πλαίσιο της έδρας Jean Monnet, τρία υφιστάμενα προπτυχιακά μαθήματα θα αναδιαμορφωθούν και θα επανασχεδιαστούν, με έμφαση στο ποινικό δίκαιο της ΕΕ, τη συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, τις πρωτοβουλίες της ΕΕ κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη στρατηγική της ΕΕ για την ανάκτηση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές δραστηριότητες. Θα εισαχθεί ένα νέο τέταρτο προπτυχιακό μάθημα που θα επικεντρώνεται σε πιο εξειδικευμένες θεματικές, όπως η εναρμόνιση του ουσιαστικού και δικονομικού ποινικού δικαίου, το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, ο ρόλος της Europol και του Eurojust κ.λπ.

  • Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης I: Υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS
  • Διεθνές και Ευρωπαϊκό Ποινικό Δίκαιο: Επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS (νέο μάθημα)
  • Ευρωπαϊκό Συγκριτικό Δίκαιο: Υποχρεωτικό προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS
  • Ανακριτική: Επιλεγόμενο προπτυχιακό μάθημα, 6 ECTS

Για περισσότερες πληροφορίες βλ. τη σχετική σελίδα στα αγγλικά