ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

Γραφείο Ερευνών Νεάπολις (NRO)

Το Γραφείο Ερευνών Νεάπολις (NRO) ιδρύθηκε το 2010 έτσι ώστε να συντονίζει την αυξανόμενη διεθνή έκθεση και συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε διάφορες ερευνητικές δραστηριότητες.

Το NRO αποτελείται από ομάδα ερευνητών, συμβούλων, δικηγόρων, διαχειριστές οικονομικών και επιστήμονες οι οποίοι προσφέρουν υποστήριξη και καθοδήγηση στους ερευνητές.

Από τον σχηματισμό της, η ομάδα του NRO, έχει εργαστεί σκληρά, μαζί με ερευνητές και επιστήμονες στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό πάνω σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα.

Τρία εκ των προγραμμάτων αυτών ασχολούνται με τεχνολογία αιχμής στην Πολιτική Μηχανική, Χημεία, Μικροβιολογία, Περιβαλλοντική Διοίκηση, Environmental Management & Impact Assessment, και Αρχιτεκτονική.

Η ομάδα του NRO είναι αρμόδια για τη διευκόλυνση των Ακαδημαϊκών, των Ερευνητών και των Επιστημόνων σε νομικά και οικονομικά θέματα καθώς και σε θέματα διαχείρισης της υλοποίησης των προγραμμάτων, μέσω συντονισμού όλων των θεμάτων τα οποία σχετίζονται με προγράμματα από την ημέρα έναρξής τους μέχρι την ημέρα λήξης τους.

Η ομάδα του NRO έχει προσωπικά λάβει μέρος σε συναντήσεις αναφορικά με τα ερευνητικά προγράμματα, σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης εκπροσωπώντας το Πανεπιστήμιο Νεάπολις αλλά και το ίδιο το NRO.

Λόγω της αύξησης των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Νεάπολις τα άτομα τα οποία αποτελούν το NRO έχουν στενές επαφές και συνεργασία με το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (Ι.Π.Ε), το Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, τον Οργανισμό Pafos2017, το INTERREG, το Creative Europe και το Med INTERREG.

Συγκεκριμένα το NRO έχει ως στόχο:

1. Την συστηματική παρακολούθηση των υφισταμένων αλλά και των νέων ευκαιριών για την εμπλοκή του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Νεάπολις σε διεθνή ερευνητικά προγράμματα.

2. Τον προσδιορισμό προγραμμάτων με προστιθέμενη αξία για εθνική και περιφερειακή πολιτική και ανάπτυξη, καθώς και για την εσωτερική εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημίου.

3. Την αποτελεσματική οργάνωση και διαχείριση των εσωτερικών πόρων του Πανεπιστημίου Νεάπολις, καθώς και άλλων οργανισμών και ιδρυμάτων που εμπλέκονται στην υλοποίηση των εν λόγω έργων σε Ευρωπαϊκό, Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο, ανάλογα με το είδος της συμμετοχής του Πανεπιστημίου (Επικεφαλής Εταίρος/ Εταίρος).