ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

RSMF

Remote Student Monitoring Framework for Securing Exams

Η κρίση COVID-19 έριξε φως στους βασικούς παράγοντες που επιτρέπουν την αποτελεσματική ψηφιακή εκπαίδευση και κατάρτιση: συνδεσιμότητα και κατάλληλος ψηφιακός εξοπλισμός για τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές- εκπαιδευτικοί και εκπαιδευτές που έχουν αυτοπεποίθηση και εξειδίκευση στη χρήση ψηφιακής τεχνολογίας για την υποστήριξη της διδασκαλίας τους και προσαρμοσμένη παιδαγωγική. Σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες επιτάχυνε τον ψηφιακό μετασχηματισμό και προκάλεσε ταχείες, μεγάλης κλίμακας αλλαγές. Το προτεινόμενο έργο Remote Student Monitoring Framework (RSMF) προωθεί την πιο πρόσφατη προσέγγιση, εφαρμόζοντας σύγχρονες τεχνολογίες για την επίλυση των προκλήσεων της παρατήρησης των μαθητών που δίνουν τις εξετάσεις τους εξ αποστάσεως. Ως εκ τούτου, ικανοποιεί τον μοναδικό στόχο της μεγιστοποίησης της ασφάλειας της εξ αποστάσεως διεξαγωγής των εξετάσεων των φοιτητών.

Η κύρια συμβολή του έργου θα είναι η παροχή του πλαισίου, των εγχειριδίων κανόνων, των εγγράφων και των εργαλείων λογισμικού για τα ΑΕΙ ώστε να είναι σε θέση να τα προσανατολίσουν στις εξετάσεις εξ αποστάσεως, να δημιουργήσουν τις κατάλληλες συνθήκες, να ξεκινήσουν πιλοτικές εφαρμογές και να αποφασίσουν για τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις για την αναβάθμιση.

Ο κύριος στόχος του έργου είναι η παροχή μιας καλά δοκιμασμένης, ασφαλούς και διασφαλισμένης  οδού για την εξ αποστάσεως διεξαγωγή εξετάσεων από τους φοιτητές. Ως εκ τούτου, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα που παρέχουν μαθήματα εξ αποστάσεως μπορούν να επωφεληθούν από την εξορθολογισμένη και οικονομικά αποδοτική λύση.

Το έργο είναι ιδιαίτερα καινοτόμο, καθώς φέρνει σε επαφή οργανισμούς που είναι προηγμένοι είτε στη χρήση καινοτόμων μεθόδων αξιολόγησης, είτε στην ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων ποιότητας στο εκπαιδευτικό σύστημα- ερευνητικούς φορείς που μπορούν να παρέχουν τα στοιχεία με προοπτική της ΕΕ και ευρωπαϊκά δίκτυα που μπορούν να εξασφαλίσουν τον αντίκτυπο της πολιτικής και την ευρεία διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων.