ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

EUROTEQ

EUROTEQ –clinical measurement literacy for EUROpean Transparency and EQuality in health

Το έργο τελεί υπό την πρόσκληση Erasmus + KA2 Strategic Partnerships. Οι στόχοι αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή, η εφαρμογή και η διάδοση του πακέτου κατάρτισης για επαγγελματίες υγείας, οργανώσεις ασθενών και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, επιτρέποντάς τους να διευκολύνουν την προσωποκεντρική φροντίδα και να υποστηρίξουν τη συμπερίληψη ασθενών. Ένας άλλος στόχος είναι η δημιουργία ενός λειτουργικού προγράμματος κατάρτισης, αντανακλώντας την κοινωνικοπολιτισμική ποικιλομορφία σε ολόκληρη την Ευρώπη.