ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

BIIPA

Ο στόχος αυτού του έργου είναι να αναπτύξει προγράμματα σπουδών που αφορούν την εικόνα σώματος και τη συμπεριληπτική σωματική δραστηριότητα [Body Image and Inclusive Physical Activity – BIIPA] με ένα σύνολο 7.5 και 15 ECTS για φοιτητές που θα γίνουν δάσκαλοι, επαγγελματίες υγείας, καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητικοί προπονητές, επαγγελματίες δημόσιας υγείας και προαγωγής της υγείας. Θα αναπτυχθούν επίσης και μαθήματα «μικροδιαπιστευτηρίων» (microcredentials) για να λειτουργήσουν ως συνεχιζόμενη εκπαίδευση για άτομα που ήδη εργάζονται σε αυτά τα επαγγέλματα. Ακαδημαϊκοί με εμπειρία στα διαφορετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και παιδαγωγικοί εμπειρογνώμονες στην ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών θα δημιουργήσουν μια κοινοπραξία εμπειρογνωμόνων.

Το αποτέλεσμα θα είναι ότι τα συμμετέχοντα πανεπιστήμια θα μπορούν να προσφέρουν μαθήματα σχετικά με την εικόνα του σώματος και τη συμπεριληπτική σωματική δραστηριότητα στα ιδρύματά τους που αποτελείται από 7,5 ή 15 μονάδες ECTS και τρία μαθήματα μικροδιαπιστευτηρίων (1,0 ECTS) για «αυτοκατευθυμένη μάθηση» μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Με την εφαρμογή των διδακτικών ενοτήτων σε διαφορετικά ακαδημαϊκά μαθήματα για καθηγητές φυσικής αγωγής, επαγγελματίες υγείας, προπονητές και ούτω καθεξής, θα θέλαμε να ευαισθητοποιήσουμε τους μελλοντικούς επαγγελματίες υγείας, αθλητισμού και εκπαίδευσης με τη συνάφεια της εικόνας του σώματος, της σωματικής δραστηριότητας και προβλήματα κοινωνικοσυναισθηματικής υγείας και να χτίσει την ικανότητα του πανεπιστημιακού διδακτικού προσωπικού πέρα από την κοινοπραξία για την ενσωμάτωση συμπεριληπτικής πρακτικής και σε άλλα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών.