ΕΡΕΥΝΑ

Submenu

reZEB

Το έργο αποτελεί συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Castilla-La Mancha-UCLM (Συντονιστής, Ισπανία), του Πανεπιστημίου eCampus-UEC (Ιταλία), του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου-NUP (Κύπρος), τεσσάρων Πανεπιστημίων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων: Universum College-UC και International Business College Mitrovica-IBC-M από το Κοσσυφοπέδιο, και ένα ινστιτούτο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, το Professional College of Tirana-KPT επίσης, από την Αλβανία. Γενικά, η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων είναι χαμηλότερη από τα απαιτούμενα πρότυπα της ΕΕ και η παραγωγή ενέργειας βασίζεται σε ορυκτά καύσιμα, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Ωστόσο, διαθέτουν πολύ ανεκμετάλλευτο δυναμικό για τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει ένα πιο ασφαλές και ανταγωνιστικό ως προς το κόστος εθνικό σύστημα ενεργειακού εφοδιασμού, σύμφωνα με το ενεργειακό και κλιματικό όραμα της ΕΕ. Η αντιμετώπιση αυτού του φλέγοντος ζητήματος απαιτεί ένα νέο τύπο επαγγελματιών με ισχυρότερο υπόβαθρο στις καθαρές τεχνολογίες και την ενεργειακή απόδοση για την επίτευξη κτιρίων σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας. Ως εκ τούτου, το σημερινό περιεχόμενο των ενοτήτων και οι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στα συνεργαζόμενα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) πρέπει να εκσυγχρονιστούν σε βάθος με τη συμβολή πανεπιστημίων της ΕΕ και σε συνεργασία με εμπειρογνώμονες στον ευρύτερο τομέα της μηχανικής. Ως εκ τούτου, το έργο στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των προγραμμάτων σπουδών σχετικά με την εφαρμογή αποδοτικών ενεργειακών συστημάτων σε κτίρια, ο οποίος περιλαμβάνει την ενίσχυση των υφιστάμενων και την εφαρμογή νέων εργαλείων μάθησης και διδασκαλίας, μεθοδολογιών και παιδαγωγικών προσεγγίσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει τον εκσυγχρονισμό των μαθησιακών αποτελεσμάτων και των πρακτικών που βασίζονται στις ΤΠΕ. Τουλάχιστον 25 μαθήματα θα υποστούν εκσυγχρονισμό, εκ των οποίων θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 5 νέα μαθήματα, στο θέμα των τεχνολογιών και της διαχείρισης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια και στα 5 ΑΕΙ. Επιπλέον, θα υποστηριχθεί η συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις και αρχές μέσω της ενθάρρυνσης της πρακτικής άσκησης των φοιτητών και κοινών βιομηχανικών και ερευνητικών έργων.